Nghiên cứu sinh Hoàng Khánh Vân bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 15h00 ngày 15/12/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Hoàng Khánh Vân, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và Phân tích, với đề tài "Nghiên cứu phương pháp kế toán quản trị chi phí trong việc định giá sản phẩm tại các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam".
Chủ nhật, ngày 12/11/2017

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: “Nghiên cứu phương pháp kế toán quản trị chi phí trong việc định giá sản phẩm tại các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam”
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và Phân tích        Mã số: 62340301
NCS:    Hoàng Khánh vân
Người hướng dẫn: PGS. TS Nguyễn Minh Phương

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

Luận án đã nghiên cứu và làm rõ cơ sở lý luận về phương pháp kế toán quản trị chi phí trong định giá sản phẩm tại các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam. Cụ thể:

(1) Luận án nghiên cứu phương pháp kế toán quản trị chi phí trong định giá sản phẩm tại các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam trên góc độ doanh nghiệp thiết lập giá và doanh nghiệp chấp nhận giá. Các doanh nghiệp thiết lập giá sử dụng phương pháp định giá trên cơ sở chi phí nền là chi phí đầy đủ (bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp). Các doanh nghiệp chấp nhận giá sử dụng đồng thời hai phương pháp là định giá trên cơ sở chi phí kết hợp với định giá trên cơ sở giá thị truờng.

(2) Các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi có hoạt động chuyển nhượng nội bộ sử dụng phương pháp định giá trên cơ sở chi phí với giá chuyển nhượng là toàn bộ chi phí sản xuất đầy đủ ( bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung).

(3) Luận án chỉ ra bốn nhân tố có ảnh hưởng đến phương pháp định giá trên cơ sở chi phí trong các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam bao gồm: (i) thông tin chi phí, (ii) quy mô doanh nghiệp, (iii) mức độ ảnh hưởng trong xác định giá bán, và (iv) thị phần.

Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu.

Dựa trên  kết quả nghiên cứu, luận án đưa ra các đề xuất mới trong vận dụng phương pháp kế toán quản trị chi phí trong định giá sản phẩm với nghiên cứu điển hình tại các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam. Cụ thể:

(1) Doanh nghiệp đầu tư vào hệ thống kế toán quản trị chi phí để cung cấp thông tin chi phí hữu ích cho nhà quản trị trong việc đưa ra quyết định về giá bán sản phẩm, đặc biệt là khi thông tin chi phí là nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất đến phương pháp định giá trong các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam.

(2) Đề xuất các doanh nghiệp, bên cạnh việc sử dụng thông tin chi phí đầy đủ, cần sử dụng thông tin chi phí biến đổi khi định giá sản phẩm trên cơ sở chi phí. Việc áp dụng này được đề xuất trong các tình huống cụ thể đối với doanh nghiệp quy mô lớn và doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa.

(3) Đề xuất các doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng nội bộ nên sử dụng phương pháp định giá chuyển nhượng trên cơ sở chi phí sản xuất và lợi nhuận cộng thêm, đồng thời cần tham chiếu giá chuyển nhượng nội bộ với giá thị trường có điều chỉnh.
 

Nội dung của luận án xem tại đây.
 
-------------
 
THESIS’ NEW CONTRIBUTIONS

Title: "Research on  cost management accounting method in product pricing in feed mills in Vietnam"
Major: Accounting, Auditing and Analysis             Code: 62340301
Ph.D attendant: Hoang Khanh Van
Supervisor: Associate Prof. Nguyen Minh Phuong

New contributions in terms of academic and theoretical aspect

The thesis has studied and clarified the rationale for cost management accounting methodology in product pricing in feed mills in Vietnam. Specific:
(1) The thesis studies the cost management accounting methodology used in product pricing at feed mills in Vietnam from the point of view of price-setting firms and follow firms. Price-setting firms use a cost pricing that base cost is full cost. Follow firms use two methods are cost pricing with market pricing.

(2) Transfer price’ feed mills is full cost of production.

(3) The thesis shows four factors influencing cost pricing in feed mills in Vietnam: cost information, Organisation size, degree of influence in determining price and market share.

New contributions in terms of practice
 
Based on the results of the research, the thesis presents new proposals in the application of cost management accounting methodology in product pricing at feed mills in Vietnam. Specific:

(1) An enterprise invests in a cost management accounting system to provide cost information that is useful to managers in making product pricing decisions, especially when cost information is the most influential factor in pricing methods in feed mills in Vietnam.

(2) Proposing businesses, in addition to using full cost information, should use variable cost information when pricing products on a cost basis. This application is recommended in specific situations for large scale enterprises and small and medium sized enterprises.

(3) Proposing enterprises with internal transfer should use full cost transfer and plus, and compare with adjustable market price.