Nghiên cứu sinh Hoàng Quốc Mậu bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 26/06/2017 tại Phòng họp Tầng 2 Nhà 10, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Hoàng Quốc Mậu, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, với đề tài "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vật liệu nổ công nghiệp ở Việt Nam".
Thứ sáu, ngày 26/05/2017

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vật liệu nổ công nghiệp ở Việt Nam
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 62340102
Họ và tên NCS: Hoàng Quốc Mậu
Cán bộ hướng dẫn khoa học:  1. GS.TS Hoàng Ngọc Việt 2. TS. Nguyễn Minh Ngọc

Những đóng góp về mặt học thuật, lý luận

Làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh và cơ chế tác động tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Chỉ ra những ảnh hưởng tích cực cũng như tiêu cực của từng nhân tố, những điểm chưa phù hợp trong thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên toàn quốc.

Rút ra những bài học về phát huy các nhân tố ảnh hưởng nhằm nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp VLNCN ở Việt Nam đó là: Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững đều phải có chiến lược kinh doanh đúng đắn; có kế hoạch tài chính dài hạn, rõ ràng; có hệ thống phân phối sản phẩm hợp lý; phải có đội ngũ người lao động có trình độ năng lực cao, tâm huyết, nhiệt tình vì sự phát triển của doanh nghiệp; phải phát triển doanh nghiệp dựa trên nền tảng khoa học công nghệ hiện đại.

Những đề xuất mới rút ra từ luận án

Từ những kết quả nghiên cứu, phân tích luận án đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp VLNCN ở Việt Nam, bao gồm:

- Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp: Rút gọn hệ thống pháp luật trong quản lý hoạt động VLNCN; đề xuất các biện pháp khuyến khích các doanh nghiệp VLNCN đầu tư dây chuyền hiện đại, chủ động trong việc cung cấp nguyên liệu và các chất phụ gia sản xuất VLNCN; điều chỉnh quy hoạch VLNCN trong toàn quốc theo nhu cầu sử dụng của từng vùng miền, tiết kiệm được 01 dây chuyền so với quy hoạch hiện tại.

- Các nhân tố bên trong doanh nghiệp: Giúp các doanh nghiệp VLNCN có những định hướng đúng đắn trong hoạt động sản xuất kinh doanh; hoàn thiện mô hình tổ chức của các doanh nghiệp VLNCN theo hướng gọn nhẹ, phù hợp với nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài; chỉ ra các biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực lãnh đạo doanh nghiệp; giúp các doanh nghiệp VLNCN sử dụng nguồn tài chính phù hợp, đầu tư hợp lý và nâng cao trình độ công nghệ của doanh nghiệp. 

Nội dung của luận án xem tại đây.

-------------
 
 
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

The thesis: “Study of factors affecting business performance of  industrial explosive material enterprises in Vietnam
Major: Business Administration Code: 62340102
Full name of the researcher: Hoang Quoc Mau
Instructors: Prof. Dr Hoang Ngoc Viet

Academic and theoretical contributions

The thesis clarified the factors affecting business performance and mechanisms affecting the business performance of the enterprises. It indicated both positive and negative effects of each factor, inappropriate points in the practice of industrial explosive (IE) enterprises all over the country.

And it withdrew lessons on mobilizing the influencing factors in order to improve performance of the enterprises in industrial explosives in Vietnam: Enterprises which want to survive and develop sustainably must have a right business strategy; a clear and long-term financial plan; a reasonable distribution system; employees that have high ability and enthusiasm for the development of the enterprise; develop business based on modern science and technology.

The new proposals drawn from the thesis

From the research results, the analysis of the thesis brought about a number of measures to improve the business performance of the IE enterprises in Vietnam, including:

- Enterprise external factors: Streamlining the legal system of management of industrial explosive activities; suggesting methods to encourage IE enterprises to invest in modern production lines, taking the initiative in the supply of materials and additives for the production of industrial explosives; Adjusting the planning of industrial explosive materials all over the country based on using demand of each region, reducing 01 production line in comparison with the current planning.

- Enterprise internal factors: Helping IE enterprises to have right orientation in long-term production and business activities; Improving organization structure of IE enterprises in a light and suitable manner for immediate and long-term tasks; Indicating methods to improve the quality of human resources in the IE enterprises and the capacity of business leaders; helping IE enterprises to use appropriate financial resource and improving technological level of the enterprises.