Nghiên cứu sinh Lê Hồng Việt bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h30 ngày 31/01/2018 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lê Hồng Việt, chuyên ngành Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý), với đề tài "Chính sách thu hút nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước cho các trường đại học ở Việt Nam (Nghiên cứu một số trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo)".
Chủ nhật, ngày 31/12/2017

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Chính sách thu hút nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước cho các trường đại học ở Việt Nam (Nghiên cứu một số trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý)         Mã số: 62340410_QL
Nghiên cứu sinh: Lê Hồng Việt     
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS Đoàn Thu Hà           2. TS. Lê Tố Hoa

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

Luận án đã đóng góp về mặt học thuật và lý luận một số vấn đề sau :

(1) Thứ nhất, trên cơ sở phân tích những nghiên cứu khoa học, những chính sách hiện hành của Nhà nước, nghiên cứu sinh đã tiếp cận, sắp xếp và phân loại nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước theo 3 nguồn cụ thể gồm nguồn tài chính từ người học, nguồn tài chính từ các tổ chức mua và sử dụng dịch vụ của trường đại học công lập, nguồn tài chính từ các đối tượng khác mà các nghiên cứu trước đó chưa phân loại.

(2) Thứ hai, luận án đã xây dựng được các nhóm yếu tố ảnh hưởng đến chính sách và các tiêu chí đánh giá chính sách thu hút nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước. Cụ thể NCS đã sắp xếp các nhóm yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài như môi trường kinh tế vĩ mô, môi trường văn hóa-xã hội; Các yếu tố thuộc về môi trường bên trong như bộ máy tổ chức, thể chế hành chính, các nguồn lực tài chính, thông tin, nhân lực.

Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu

Trên cơ sở những nghiên cứu phân tích của NCS và thực tiễn triển khai hiện nay, NCS đã đề xuất các giải pháp theo cách phân loại mới đã nêu ở trên. Cụ thể gồm nhóm giải pháp thu hút nguồn tài chính từ người học, nhóm các giải pháp thu hút nguồn tài chính từ các tổ chức mua và sử dụng dịch vụ của nhà trường, nhóm các giải pháp nhằm thu hút nguồn tài chính từ các đối tượng khác. Các giải pháp này được xây dựng trên cơ sở các điều kiện kinh tế, xã hội ở Việt Nam.

Nội dung của luận án xem tại đây.
 
----------------

CONTRIBUTIONS OF THE THESIS


Thesis title: Policy of attraction of non-government financial resources for public universities in Vietnam (study of some institutions under the Ministry of Education and Training).
Major: Economic management (science of management)     Code: 62340410_QL
Students: Le Hong Viet       
Supervisors: 1. A/Prof. Dr. Doan Thị Thu Ha         2. Dr. Lê Tố Hoa

Contributions in academic study and theories

The dissertation has some academic and theoretical contributions as follows:

(1) Firstly, on the basis of the analysis of the scientific research, the current State policy, researchers have approached, sort and classify non-government financial sources according to three specific source includes school budget, financial resources from other institutions who buy and use the services of public universities, financing from other sources that have not yet been classified in previous studies.

(2) Secondly, the thesis has built up groups of factors affecting policies and policy evaluation criteria to attract non- government financial resources. The student has specified groups of external factors such as the macro-economic environment, the socio-cultural environment; internal factors include organizational structure, institutional administration, financial resources, information and human resources.

Recommendations from the research

On the basis of the analysis and present practical deployment of the universities, the student has proposed the solutions according to the classification stated in item (1). Specifically, it includes groups of solutions to improvement of State policies on attracting non-government financial resources for education, improvement of State policies for the organizations that buy and use the services of the universities, improvement of State policy on attracting financial resources from other sources. These solutions are built on the basis of consistent economic, social conditions of Vietnam.