Nghiên cứu sinh Lê Minh Tuyến bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 14h00 ngày 27/04/2018 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lê Minh Tuyến, chuyên ngành Kinh tế chính trị, với đề tài "Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự tham gia bảo hiểm y tế của nông dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội".
Thứ ba, ngày 27/03/2018

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài: “Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự tham gia bảo hiểm y tế của nông dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.
Nghiên cứu sinh: Lê Minh Tuyến
Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Những đóng góp mới của luận án

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận:

Luận án đã bàn luận về các nhân tố tác động đến sự tham gia BHYT của  nông dân và phân tích rõ 5 nhóm nhân tố đó là: (i) Chính sách BHYT của Nhà nước (ii) chất lượng của các hoạt động điều trị bệnh khi sử dụng thẻ BHYT (iii) thu nhập, đời sống của người dân (iv) năng lực tổ chức quản lý đội ngũ cán bộ về BHYT và phối hợp thực hiện BHYT với sự tham gia của nhóm đối tượng ngoài khu vực chính thức (v) nhận thức của người dân về ích lợi khi tham gia bảo hiểm y tế, trong đó có nông dân vào hệ thống BHYT. Thực tế, cho tới nay đã có khá nhiều nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng tới sự tham gia BHYT của nông dân tuy nhiên kết quả của các nghiên cứu về mối liên hệ giữa các nhân tố với sự tham gia BHYT của nông dân không thực sự thống nhất, đặc biệt khi Luật BHYT sửa đổi năm 2015. Luận án đã đề cập đầy đủ hơn các nhóm nhân tố và phân tích rõ hơn sự tác động của các nhân tố này tới sự tham gia BHYT của nông dân.

Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu:

Qua phân tích dữ liệu thứ cấp và kết quả khảo sát nhóm đối tượng nông dân, cán bộ quản lý bệnh viện và cán bộ quản lý các cấp nhà nước, luận án đã chỉ ra cả 5 nhóm nhân tố đều có sự tác động tới sự tham gia BHYT của nông dân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, hiện nay sự tác động của các nhóm nhân tố này tới sự tham gia BHYT của nông dân trên địa bàn thành phố Hà Nội chỉ ở mức trung bình thấp. Do đó, mức độ tham gia BHYT của nông dân trên địa bàn thành phố Hà Nội còn chưa cao, tỷ lệ người đã mua BHYT còn thấp và tốc độ tăng trưởng tham gia BHYT của nông dân còn chậm. Nếu không có những tác động tích cực sẽ khó đạt được mục tiêu BHYT toàn dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

Hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân thì thời gian tới cần đẩy mạnh tỷ lệ bao phủ BHYT đối với nông dân tại Thành phố Hà Nội. Để đạt mục tiêu này, luận án đề xuất: i) Cần tăng cường chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với nông dân theo hướng nâng mức hỗ trợ kinh phí, triển khai thực hiện công bằng và thống nhất trên cơ sở tăng cường huy động nguồn lực tài chính từ các nguồn khác nhau; ii) Nâng cao chất lượng của các hoạt động KCB sử dụng thẻ BHYT để xóa bỏ tâm lý có sự phân biệt giữa người có thẻ BHYT và người bệnh không dùng thẻ BHYT khi KCB; iii) Tăng cường về năng lực tổ chức quản lý và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ về BHYT; iv) Nâng cao điều kiện kinh tế; và v) Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nông dân về ích lợi khi tham gia BHYT

Nội dung của luận án xem tại đây.

 -----------


NEW CONTRIBUTIONS OF THE DOCTORATE THESIS

Topic: “Research on factors affecting farmers’ participation in health insurance in Hanoi City”.
Researcher: Le Minh Tuyen
Major: Plutonomy
Training unit: National Economics University.

New contributions

New contributions in academic and theoretical terms:

The thesis discusses the factors affecting farmers participation in health insurance and analyzes clearly 5 factors: (i) Health insurance policy of the Government (ii) Quality of health care services when using health insurance cards; (iii) Income and living standards of the people (iv) organization and management capacity of the health insurance staff and implementation coordination of the health insurance with the participation of groups of subjects outside the formal sector (v) peoples awareness of the benefits of health insurance, including farmers. In fact, up to now, there have been a lot of researches on the factors affecting farmers participation in health insurance, but the results on the relationship between factors and farmers participation in health insurance are not really consistent, especially when the Law on Health Insurance was revised in 2015. The thesis mentioned enough factors and analyzed clearly their impact on farmers health insurance participation.

New recommendations from the research results:

Through the analysis of secondary data and the survey results of groups of farmers, hospital managers and government managers, the thesis has shown that all 5 factors have impact on farmers health insurance participation in Hanoi city. However, the impact of these factors on farmers health insurance participation in Hanoi is only at medium level. Therefore, farmers participation in health insurance in Hanoi is not high, the proportion of people with health insurance is low and the growth rate of participation in health insurance is slow. Without positive impacts, it will be difficult to reach the objective of universal health insurance in Hanoi in the upcoming time.

Towards the objective of universal health insurance, the health insurance coverage for farmers in Hanoi should be strengthened in the upcoming time. To achieve this objective, the thesis proposes: i) It is necessary to strengthen the Government policies to support the farmers in the direction of increasing the level of financial support, implementing the equality and uniformity on the basis of increasing the mobilization of financial resources from different sources; ii) Improving the quality of health care services when using health insurance cards to remove the discriminating psychology of health insurance card holders and those who do not use health insurance cards; iii) Strengthening management capacity and improving the qualification for the health insurance staff; iv) Improving economic conditions; and v) Strengthening propaganda to raise awareness of farmers about the benefits of participating in health insurance