Nghiên cứu sinh Lê Quang Dũng bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 14h00 ngày 22/07/2019 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lê Quang Dũng, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị công ty tới giá phí kiểm toán báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam"
Thứ sáu, ngày 21/06/2019

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị công ty tới giá phí kiểm toán báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích
Nghiên cứu sinh: Lê Quang Dũng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 
 
Thứ nhất, luận án đã đóng góp thêm vào cơ sở lý luận về quản trị công ty, cụ thể luận án tổng hợp được các mô hình quản trị công ty tốt trên thế giới từ đó đã chỉ ra được những điểm thay đổi hợp lý trong Nghị định 71/2017/NĐ-CP so với Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.
 
Thứ hai, luận án cũng đóng góp thêm vào cơ sở lý luận về giá phí kiểm toán, cụ thể luận án đã khái quát được quy trình xác định giá phí kiểm toán được thực hiện bởi các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam.
 
Thứ ba, luận án đã kiểm định được mối liên hệ giữa quản trị công ty và giá phí kiểm toán, một vấn đề lý thuyết đang có nhiều tranh cãi giữa các nhà khoa học, cụ thể luận án đã khẳng định được rằng có tồn tại mối quan hệ giữa quản trị công ty và giá phí kiểm toán xét trong bối cảnh của Việt Nam.
 
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 
 
Thứ nhất, luận án đã phát hiện ra mối quan hệ giữa quản trị công ty và giá phí kiểm toán tại Việt Nam. Cụ thể, nghiên cứu này đã chứng minh được:
 
Số lượng thành viên hội đồng quản trị có ảnh hưởng thuận chiều tới giá phí kiểm toán;
 
Số lần họp hội đồng quản trị trong năm cũng là một cơ sở để kiểm toán viên xác định giá phí kiểm toán BCTC;
 
Một công ty có chủ tịch hội đồng quản trị kiêm nhiệm giám đốc điều hành  sẽ có giá phí kiểm toán thấp hơn;
 
Tỷ lệ thành viên độc lập trong hội đồng quản trị có ảnh hưởng ngược chiều tới giá phí kiểm toán;
 
Một công ty có tỷ lệ phần trăm cổ phiếu được sở hữu bởi cổ đông lớn nhất càng cao thì giá phí kiểm toán càng lớn; 
 
Công ty niêm yết có sở hữu Nhà nước có giá phí kiểm toán cao hơn;
 
Các yếu tố thuộc về Ban kiểm soát bao gồm “số lượng thành viên ban kiểm soát” và “tần suất họp ban kiểm soát” không có ảnh hưởng đáng kể tới giá phí kiểm toán BCTC.
 
Thứ hai, luận án đã rút ra được một số đề xuất gồm: (1) Cơ quan nhà nước cần phối hợp chặt chẽ với Hội nghề nghiệp để giám sát chặt chẽ chất lượng kiểm toán BCTC. (2) Doanh nghiệp niêm yết cần thực hiện nghiêm túc nguyên tắc phân tách trách nhiệm giữa Ban điều hành và HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán; (3) Các công ty kiểm toán cần xem xét công khai giá phí kiểm toán báo cáo tài chính.
 
 
 
 
NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION
 
Topic: The Impact of Corporate Governance on the Financial Statement Audit Fee of Listed Companies on the Vietnam Stock Exchange.
Major: Accounting, auditing and analyzing
PhD student: Le Quang Dung
Supervisor: Associate Professor Dr. Nguyen Thi Phuong Hoa 
Training institution: National Economics University 
 
New academic and theoretical contribution 
 
Firstly, the dissertation contributes to the improvement of corporate governance in Vietnam by thoroughly examining current and historical corporate governance models.  The researcher discovered that the corporate governance models described in Decree 71/2017/ND-CP was superior to the corporate governance models discussed in Circular 121/2012 / TT-BTC of the Ministry of Finance     
 
Secondly, the dissertation contributes to the factors that should be used in the determination of auditing fees to be charged for a financial audit performed by independent auditing companies in Vietnam.
 
Thirdly, the dissertation proves that there is a correlation between corporate governance and audit fees charged by independent auditors in Vietnam. 
 
New findings and proposals from the research results of the dissertation: 
 
Firstly, the dissertation shows the relationship between corporate governance and audit fees in Vietnam. Specifically, this study has proven:
 
Total number of members in the board of director has a positive impact on audit fees;
 
Frequent Board of director meetings is also used to determine the financial statement audit fees;
 
Having the same person as the president and CEO of the company being audited has been found to result in lower audit fees being charged by the accounting firm performing the independent financial audit.
 
Proportion of independent directors on the board has a negative impact on audit fees;
 
Percentage of total shares held by the largest owner has a positive impact on audit fees; 
 
State-owned listed companies have higher audit fees;
 
The number of members on the Supervisory Board and the frequency they meet has no significant impact on the financial statement audit fees.
 
Secondly, the dissertation proposed a number of recommendations including: (1) State agencies should closely coordinate with the professional associations to closely monitor the quality of financial statements audited. (2) Listed enterprises need to strictly implement the principle of separation of responsibilities between Executive Directors and Non-executive Directors in the selection of auditing firms; (3) Auditing companies should consider publicizing the audit fees.