Nghiên cứu sinh Lê Thị Yến bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 17/11/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lê Thị Yến, chuyên ngành Kinh tế phát triển (Kinh tế đầu tư), với đề tài "Tác động của đầu tư phát triển khu công nghiệp đến sinh kế người dân tại tỉnh Thái Nguyên".
Thứ ba, ngày 17/10/2017

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Đề tài luận án: Tác động của đầu tư phát triển khu công nghiệp đến sinh kế người dân tại tỉnh Thái Nguyên
Chuyên ngành: Kinh tế phát triển (Kinh tế đầu tư) Mã số: 62.31.01.05
Nghiên cứu sinh: Lê Thị Yến
Người hướng dẫn: PGS.TS Phạm Văn Hùng

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
 
Về lý luận: Trên cơ sở lý thuyết về đầu tư phát triển khu công nghiệp, sinh kế người dân, luận án tập trung làm rõ cơ sở lý luận về tác động và các kênh tác động của đầu tư phát triển khu công nghiệp đến sinh kế người dân. Cụ thể:
 
(1) Luận án đã chỉ ra các kênh tác động của đầu tư phát triển khu công nghiệp đến sinh kế người dân. Trong đó kênh tác động đến tư liệu sản xuất và kênh tác động đến việc làm được sử dụng để ước lượng mối quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng đến sinh kế người dân sống xung quanh các khu công nghiệp; kênh tác động đến các nguồn lực đầu tư, kênh tác động này được sử dụng nhằm tính toán được năng lực thích ứng của người dân sau khi có đầu tư phát triển khu công nghiệp.
 
(2) Luận án chỉ ra bốn nhóm yếu tố ảnh hưởng đến tác động của đầu tư phát triển khu công nghiệp đến sinh kế người dân.
 
Về phương pháp nghiên cứu: Luận án đã sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng (Sử dụng mô hình hồi quy đa biến và tính toán chỉ số năng lực thích ứng của người dân) kết hợp với phương pháp nghiên cứu định tính (Phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm) nhằm phân tích tác động của đầu tư phát triển khu công nghiệp đến sinh kế người dân sống xung quanh các khu công nghiệp (Bao gồm cả đối tượng người dân bị mất đất và người dân không bị mất đất khi đầu tư phát triển các khu công nghiệp).
 
Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu
 
Kết quả nghiên cứu cho thấy, đầu tư phát triển khu công nghiệp có tác động tích cực và tiêu cực đến sinh kế người dân tại tỉnh Thái Nguyên, cụ thể, tác động tích cực tới sinh kế người dân qua số lượng việc làm tăng thêm (hệ số beta = 17,279), đầu tư phi nông nghiệp (hệ số beta = 0,356), diện tích đất bị thu hồi do đầu tư phát triển khu công nghiệp (hệ số beta = 0,029), hệ thống giao thông thuận lợi sau khi có khu công nghiệp (hệ số beta = 5,177) và khả năng tiếp cận chính sách ưu đãi của hộ gia đình (hệ số beta = 16,473). Tuy nhiên, đầu tư phát triển khu công nghiệp cũng tạo ra tác động tiêu cực tới sinh kế người dân thông qua số lượng lao động thất nghiệp (hệ số beta = -22,37)
 
Luận án cũng đã tính toán chỉ số về tính dễ bị tổn thương sinh kế của các hộ gia đình sống xung quanh các khu công nghiệp, các chỉ số này tương đối cao dao động khoảng 0,6 đến 0,7. Trong đó, nguồn lực con người, nguồn lực vật chất, nguồn lực xã hội là các nguồn lực có vai trò quan trọng trong quá trình thích ứng hay làm giảm tính tổn thương của các hộ gia đình.
 
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, luận án cũng đã đề xuất các nhóm giải pháp pháp trực tiếp và các nhóm giải pháp bổ trợ nhằm tăng cường hoạt động đầu tư phát triển khu công nghiệp, từ đó phát huy tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực của đầu tư phát triển khu công nghiệp tới sinh kế người dân tại tỉnh Thái Nguyên. Trong đó, giải pháp then chốt là tạo việc làm ổn định, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân sống xung quanh các khu công nghiệp.
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
--------------
 
THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
Disertation Title: Impact of development investment in industrial zone to people’s livelihood in Thai Nguyen province
Major: Development Economics (Investment economics)      Code:  62.31.01.05
Phd candidate: Le Thi Yen
Scientific advisor: Assoc.Pro.Dr  Pham Van Hung
 
New contributions in terms of academics, theoritical 
 
In theory: Based on the theory of development investment in industrial and peoples livelihood, the dissertation focuses on clarifying the theoretical basis on impact and impact channels of developing investment in industrial zones on peoples livelihood, specific:
 
(1) The disertation has pointed out the impact of development investment in industrial park on peoples livelihood. In this research, the channel affects material production and the channel affects to employment are used to estimate the relationship among factors affecting the livelihoods of people living around industrial zones; Channels impact on investment resources, this impact channel is used to calculate the adaptive capacity of people after investment in industrial development. 
 
(2) The dissertation shows four groups of factors that affect to the impact of development investment in industrial park on peoples livelihoods.
 
Research methodology: This disertation used the combination of quantitative research method (using multivariate regression model and calculating the adaptive capacity index of people) with qualitative research method. (In-depth interview and focus group discussion) to analyze the impact of development investment Industrial zones to livelihoods of people living around industrial zones (Including people who lose their land and people do not lose their land when investing in developing industrial zones).
 
New proposals drawn from research results
 
Research results show that investment in industrial development has both positive and negative impact on peoples livelihood in Thai Nguyen province, specific: positive impacts on peoples livelihood through increasing employment (beta = 17,279), non-farm investment (beta = 0.356), area land taken for industrial park development (beta = 0.029), favorable transportation system after industrial zone (beta = 5,177) and access to preferential policies family (beta = 16,473). However, development investment in industrial zones also has an impact negative to the livelihood of the population through the number of unemployed workers (beta coefficient = -22,37)
 
Disertation also calculated the vulnerability indicators of households living around industrial zones, which are relatively high ranging between 0.6 and 0.7. In that, human resources, physical resources, social resources are the resources that play an important role in the over adapting or reducing the vulnerability of households.
 
Based on the results of the study, the disertation also proposed groups of direct solutions and additional groups of solutions to enhance development investment in industrial parks, thus promoting positive effects and limiting the negative impact of development investment in industrial parks on peoples livelihood in Thai Nguyen province. In these solutions, the key solution is that creating stable job, supporting to change job for people living around industrial zones.