Nghiên cứu sinh Ngô Thị Kiều Trang bảo vệ luận án Tiến sĩ

Vào 16h30 ngày 23/12/2018 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Ngô Thị Kiều Trang, chuyên ngành Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), với đề tài "Nghiên cứu đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong kiểm toán BCTC của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam"
Thứ năm, ngày 22/11/2018
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Đề tài luận án: Nghiên cứu đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong kiểm toán BCTC của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích)
Nghiên cứu sinh: Ngô Thị Kiều Trang                
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
 
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
 
(1) Luận án xây dựng các giả thuyết nghiên cứu và kiểm định mối quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong kiểm toán BCTC của DNNY trên TTCK Việt Nam trong 3 giai đoạn kiểm toán: lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán, kết thúc kiểm toán bao gồm: môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm soát, giám sát các kiểm soát, hệ thống thông tin của doanh nghiệp,thương hiệu, đặc điểm ngành, môi trường kinh tế, áp lực, hoạt động BGĐ, năng lực của kế toán, nhân tố khách quan của KTV, áp lực của KTV, tổng hợp các kết quả, rà soát lại thông tin có tính trọng yếu
 
(2) Chỉ rõ ảnh hưởng của các nhân tố đến đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán: môi trường kiểm soát của DN, hệ thống thông tin, đặc điểm ngành, môi trường kinh tế, áp lực bên thứ 3, trong giai đoạn thực hiện kiểm toán các yếu tố ảnh hưởng: áp lực của KTV, năng lực kế toán, nhân tố khách quan, hoạt động BGĐ, giai đoạn kết thúc kiểm toán thì các nhân tố ảnh hưởng : tổng hợp các kết quả kiểm toán, đánh giá ảnh hưởng của những sai sót phát hiện giai đoạn kết thúc kiểm toán
 
(3) Từ kết quả nghiên cứu cho thấy việc đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu chủ yếu được chú trọng trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, mà chưa được chú trọng trong giai đoạn thực hiện kiểm toán và kết thúc kiểm toán.
 
Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu
 
Kết quả nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng của các nhân tố đến đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán, kết thúc kiểm toán thông qua khảo sát, đây là cơ sở để tác giả đưa ra những khuyến nghị như sau:
 
Trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán: 
 
Hoàn thiện về đánh giá môi trường kiểm soát thông qua quan điểm tiếp cận theo chiến lược các loại hình cơ cầu tổ chức của đơn vị được kiểm toán.
Trong giai đoạn thực hiện kiểm toán:
 
(1) Kiểm toán viên: Tìm hiểu và tiếp cận thực tế với nhiều lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn.
 
(2) Về phía công ty kiểm toán: Có chế độ chính sách về tạo điều kiện học tập, chế độ khen thưởng, hợp tác đào tạo với các hiệp hội, ban ngành....
Trong giai đoạn kết thúc kiểm toán: Tác giả trình bày về yêu cầu đối với KTV làm nhiệm vụ soát xét như: vị trí, trình độ chuyên môn....
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------  
 
 
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
Thesis topic: Assessing the risk of material misstatement in financial statement auditing of enteprises listed on Vietnam securities market.
Major: Accounting (Accounting, Auditing and Analysis)
Author: Ngo Thi Kieu Trang Student
Supervisor:  Assoc. Prof. Nguyen Thi Phuong Hoa
Institution: National Economics University
 
New contributions in academic and reasoning aspects
 
(1) Assess the impact of factors on the results of risk assessment with material misstatement in the planning stage of auditing, including: control environment of enterprises, information systems, economic environment, third-party pressure, in the performing stage, factors include: pressure of auditor, accounting capacity, objective factors, management activities, and in reporting stage: summarize the audit results, assess the impact of misstatement in the reporting stage of an audit.
 
(2) The thesis finds that an independent auditor performs material misstatement risk assessment mainly in the planning stage, but has not paid due attention in performing and reporting stage of the audit process.
 
New proposals based on research results
 
The author makes recommendations through the survey results as follows:
 
In the planning stage of an adit:
 
Complete the control environmental assessment by strategic approach to the organizational units of the audited entity.
In the performing stage of an audit:
 
(1) Auditor: Understand and have a realistic approach with multiple fields of business activities, improve professional level....
 
(2) Audit companies: Implement policies on supportive conditions for learning, rewarding regulation and cooperation with other associations and departments.
 
In the reporting satge of an audit:
 
Proposing criteria and requirements for review auditor such as position, professional level ....