Nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Cảnh bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 16/05/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Đức Cảnh, chuyên ngành Kinh tế quốc tế, với đề tài "Hợp tác công tư trong lĩnh vực cấp nước sạch tại Việt Nam".
Thứ bảy, ngày 15/04/2017

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Hợp tác công tư trong lĩnh vực cấp nước sạch tại Việt Nam
Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế Mã số: 62.31.01.06
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Đức Cảnh
Người hướng dẫn: GS.TS Hoàng Đức Thân

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

- Làm sâu sắc nội hàm của khái niệm hợp tác công tư;

- Làm rõ đặc điểm của lĩnh vực của cấp nước sạch tác động tới các dự án thực hiện theo hình thức hợp tác công tư;

- Nghiên cứu tổng hợp và đưa ra nhóm các yếu tố ảnh hưởng và điều kiện dẫn đến thành công trong hợp tác công tư trong lĩnh vực cấp nước sạch đô thị ở Việt Nam;

Những đóng góp mới về mặt thực tiễn, quản lý nhà nước 

Về thực tiễn


- Luận án phân tích làm rõ và xác định điều kiện về phân chia rủi ro, xác định khung giá nước và các các nội dung cam kết của nhà nước đang là những cản trở lớn nhất đối với sự thành công của các dự án hợp tác công tư trong lĩnh vực cấp nước sạch đô thị tại Việt Nam. 

- Luận án đã phân tích thực trạng, làm rõ và chỉ ra được sự đơn điệu và thiếu hiệu quả của hình thức hợp tác công tư cũng như việc thiếu chiến lược để triển khai thu hút tư nhân, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài tham gia trong lĩnh vực cấp nước sạch ở Việt Nam giai đoạn vừa qua. 

- Luận án xây dựng và làm rõ các quan điểm và định hướng chủ yếu về hợp tác công tư trong lĩnh vực cấp nước sạch đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2030 trong đó coi trọng kết hợp hài hòa giữa lợi ích xã hội và lợi ích của nhà đầu tư tư nhân; khách hàng và người dân sử dụng dịch vụ cấp nước sạch phải trả chi phí sử dụng theo lộ trình quy định; các điều kiện ưu đãi hấp dẫn nhà đầu tư tư nhân nhất là tư nhân nước ngoài cần phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện Việt Nam; các dự án cấp nước sạch thực hiện theo hợp tác công tư phải được sàng lọc, chủ động phân nhánh để tăng chất lượng dịch vụ và giảm tải áp lực cho nguồn lực nhà nước. 

- Luận án đưa ra một số giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy hợp tác công tư trong lĩnh vực cấp nước sạch phù hợp với bối cảnh Việt Nam, một số giải pháp có tính khả thi là: xây dựng được quy trình lựa chọn, cách thức tổ chức triển khai, sử dụng bộ công cụ để sàng lọc và lựa chọn các dự án hợp tác công tư tiềm năng; xây dựng khung và phương pháp chia sẻ rủi ro phù hợp; xử lý vấn đề bảo đảm doanh thu tối thiểu và bảo đảm vốn vay và một số giải pháp về điều kiện ưu đãi, giá nước và nâng cao năng lực quản lý của khu vực nhà nước và tư nhân. 

Về quản lý nhà nước:
Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách về huy động nguồn lực tư nhân, các điều kiện lựa chọn và triển khai dự án PPP trong lĩnh vực cấp nước sạch ở Việt Nam. 

Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu

- Đề xuất xây dựng quy trình mẫu về sàng lọc và lựa chọn dự án hợp tác công tư trong lĩnh vực cấp nước sạch đô thị nhằm lựa chọn được các dự án hợp tác công tư tiềm năng;

- Sử dụng khung chia sẻ rủi ro giữa khu vực nhà nước và tư nhân đối với triển khai thực hiện các dự án hợp tác công tư trong lĩnh vực cấp nướ sạch đô thị;

- Bổ sung cơ chế chính sách của nhà nước về bảo đảm doanh thu tối thiểu và bảo đảm vốn vay cũng như các điều kiện ưu đãi cụ thể khác nhằm thúc đẩy nhà đầu tư tư nhân tham gia các dự án hợp tác công tư trong lĩnh vực cấp nước đô thị tại Việt Nam. 

 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
------------
 
New contributions of the thesis 

Public Private Partnership in the field of water supply in Vietnam
Major: International Economics Code: 62.31.01.06
Author: Nguyen Duc Canh
Instructor: Prof. Dr. Hoang Duc Than

Academic contributions: 

- Deepening the inner meaning of the concept of public-private partnership;

- Clarify the characteristics of the water supply projects in the form of public-private partnership;

- Research synthesis and giving group of critical factors and conditions that lead to success in public-private partnership in the field of urban water supply in Vietnam; 

New contributions on a practical level 

In practice

- The thesis clarifies and defines the conditions of allocation of risk, and determines that the tariff structure and the contents of the State’s commitment are the biggest obstacles to the success of the public-private partnership projects in the field of urban water supply in Vietnam. 

- The thesis analyzes the situation, clarifies and points out the monotony and lack of effective forms of public-private partnership as well as the lack of strategy to deploy to attract private, especially foreign investors to participate in the field of water supply in Vietnam last period. 

- The thesis builds and clarifies the views and orientation mainly on public-private partnership in the field of water supply to 2025 and vision to 2030 which attaches great importance to harmony between social benefits and those of private investors; customers and people using clean water service must pay the cost of using the adjustment road-map defined; conditions attractive incentives of private investors especially foreign private to suit international practice and conditions of Vietnam; water supply projects implemented under the public-private partnership must be screened, branching initiative to increase the quality of service and reduce the load pressure on state resources. 

- The thesis offers some practical solutions to promote public-private partnership in the field of water supply line with the context of Vietnam, a number of solutions that are feasible are: building the selection process, how organizations deploy, use the tool for screening and selecting projects potential for public-private partnership; framework and methodology appropriate for risk sharing; handle issues relating to minimum revenue guarantees and loans and some solutions on preferential terms, the price of water and improve the management capacity of the public sector and private sector.

Regarding the State management: The results of the thesis will contribute additional perfecting mechanisms and policies to mobilize private resources, the selected conditions and implementation of PPP projects in the field of water supply in Vietnam. 

New proposals drawn from the results of the thesis

- Recommendations to build process templates for the screening and selection of projects public-private partnership in the field of water supply urban centers in order to select the potential projects suitable for public-private partnership;

- Use of framework for risk allocation between public sector and private sector for the implementation of public private partnership projects in the field of urban water supply;

- Additional policy mechanism of the State’s minimum revenue and loan guarantees as well as preferential conditions specific to promote the private investors to participate in projects public-private partnership in urban water sector in Vietnam.