Nghiên cứu sinh Nguyễn Hà Linh bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 16/11/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Hà Linh, chuyên ngành Kế toán, với đề tài "Nghiên cứu các nhân tố tác động đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận tại các Công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam".
Thứ hai, ngày 16/10/2017
 
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Đề tài luận án: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận tại các Công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, Kiểm toán & Phân tích)        Mã số: 62340301
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hà Linh                 
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Hữu Ánh  
 
Những đóng góp mới của luận án về mặt lý luận: 
 
Luận án làm phong phú thêm cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực kế toán, đặc biệt là nội dung lý luận liên quan tới “điều chỉnh lợi nhuận” (ĐCLN) tại các nền kinh tế đang phát triển. Luận án cung cấp cho những người nghiên cứu về kế toán tại Việt Nam những kiến thức nền tảng về lý thuyết đại diện, lý thuyết thông tin bất đối xứng trong mối quan hệ với hành vi ĐCLN.
 
Về mặt khoa học, các mô hình có tính học thuật về ĐCLN được giới thiệu và ứng dụng trong luận án. Là một nghiên cứu điển hình thuộc dòng lý thuyết kế toán thực chứng, một xu hướng mới cần được phát triển và đẩy mạnh tại Việt Nam, luận án sử dụng các mô hình kinh tế lượng đa dạng phù hợp với dữ liệu bảng nhằm cung cấp bằng chứng thực nghiệm về các nhân tố tác động đến hành vi ĐCLN tại các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. 
 
Những đóng góp mới của luận án về mặt thực tiễn: 
 
Hiện nay, tình trạng số liệu báo cáo chênh lệch nghiêm trọng trước và sau kiểm toán khiến những người sử dụng thông tin nghi ngờ về hiện tượng ĐCLN. Dựa trên kết quả thực nghiệm với số liệu từ TTCK Việt Nam giai đoạn 2010 – 2014, luận án đã:
 
(1) góp phần chứng minh rằng tại TTCK Việt Nam, chúng ta có thể áp dụng được các mô hình phát hiện ĐCLN (mô hình phức tạp và có tính học thuật cao). 
 
(2) đưa ra bằng chứng về tác động mạnh của nhóm biến “đặc điểm doanh nghiệp” (DEBT, PERF, SIZE) tới ĐCLN, kết quả này phù hợp với các giả thuyết trong dòng Lý thuyết kế toán thực chứng PAT về hệ số nợ, kế hoạch thưởng và chi phí chính trị, là căn cứ quan trọng cho việc ra quyết định.
 
(3) cung cấp kết quả về mối quan hệ có ý nghĩa giữa các biến thuộc “đặc điểm quản lý – kiểm soát” và ĐCLN (BOARD, OWN1, OWN2, AUDIT), kết quả này đưa ra những gợi ý về việc lựa chọn quy mô tối ưu cho hội đồng quản trị, khẳng định thực nghiệm về chủ trương tái cơ cấu cấu trúc sở hữu cho DNNN của chính phủ và nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ kiểm toán uy tín cao. Đồng thời, kết quả cũng cho thấy các doanh nghiệp cần hoàn thiện cơ chế quản trị công ty vì mục tiêu phát triển không những trong phạm vi quốc gia mà còn hội nhập được với quốc tế.
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
-----------
 
THESIS’ NEW CONTRIBUTIONS
 
Title: The factors affecting earnings management behaviors of non-financial listed companies: A research in Vietnamese stock market
Major: Accounting (Accounting, Auditing & Analysis)       Code: 62340301
Ph.D attendant: Nguyen Ha Linh
Supervisor: Associate Prof. Dr. Nguyen Huu Anh
 
New contributions in terms of academic and theoretical aspect
 
The thesis theoretically enriches the database in the accounting field, especially the topic related to earnings management (EM) in developing economies. It tends to provide the accounting researchers in Vietnam with the basic knowledge of agency theory, asymmetric information theory in relation to the behaviors of EM.
 
In term of science, academic models of EM have been introduced and applied in the thesis. As a typical study in the stream of positive accounting theory, a new trend that should be developed and reinforced in Vietnam, the thesis uses a variety of econometric models in accordance with the panel data to provide empirical evidence on the factors affecting the EM behaviors in non-financial listed companies in the Vietnamese stock market.
 
New contributions in terms of practice
 
Currently, the serious huge differences between before-audited and after-audited of disclosed financial information force users to be suspicious about the circumstances of EM. Based on empirical results with data from Vietnamese stock market period 2010 – 2014, the thesis:
 
(1) has contributed to demonstration of the fact that it’s possible to apply a complicated and high – academic level of  EM investigating models in Vietnamese stock market,
 
(2) has shown the strong impact of the variables in "business characteristics" group on EM (DEBT, PERF, SIZE). The results are compliant with the PAT hypotheses (debt covenant, bonus plan & political cost). This should be a well-founded base for making decision process.
 
(3) has provided tested - outcomes about significant relationships between variables in "management-control characteristics" group and  EM (BOARD, OWN1, OWN2, AUDIT), suggesting the optimal scale for the board committee, proving by empirical evidence supporting the inherent policies of the government in restructuring ownership of SOEs and increasing the use of high-evaluated audit services. At the same time, the results also show that businesses need to improve their corporate governance for development purposes not only within the country but also at across – countries level.