Nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Trung bảo vệ luận án Tiến sĩ

Vào 17h00 ngày 26/07/2018 tại Phòng họp Tầng 2 Nhà 10, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Ngọc Trung, với đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến liên kết chuỗi cung ứng ngành thủy sản – Nghiên cứu tại tỉnh Bến Tre”.
Thứ hai, ngày 25/06/2018

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài: “Các nhân tố ảnh hưởng đến liên kết chuỗi cung ứng ngành thủy sản – Nghiên cứu tại tỉnh Bến Tre”.
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Trung
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Thành Hiếu   2. PGS.TS. Hồ Sỹ Hùng

Những đóng góp mới về mặt lý luận:

Nghiên cứu này có 04 đóng góp chính. Một là, nghiên cứu đã lý giải và kiểm định tác động của liên kết giữa các tổ chức đến kết quả kinh doanh của các thành viên ham gia chuỗi cung ứng. Hai là, nghiên cứu này cũng đã kiểm định mối quan hệ giữa rủi ro, liên kết chuỗi cung ứng và kết quả kinh doanh, cung cấp thêm bằng chứng cho lý thuyết về mối quan hệ giữa môi trường và cơ cấu tổ chức (Aldrich và Pfefer, 1976) trong lĩnh vực quản trị chuỗi cung ứng. Ba là, nghiên cứu này cũng làm rõ mối quan hệ giữa chiến lược, liên kết chuỗi cung ứng và kết quả kinh doanh, cung cấp thêm bằng chứng cho lý thuyết về mối quan hệ chiến lược, cấu trúc tổ chức và kết quả kinh doanh (Chandler, 1962; William, 1975) trong chuỗi cung ứng. Bốn là, nghiên cứu này lý giải và kiểm định yếu tố hoàn cảnh là văn hóa đối với mối quan hệ giữa rủi ro và mức độ liên kết giữa các thành viên trong chuỗi cung ứng. Việc xác định các yếu tố hoàn cảnh quan trọng, góp phần lý giải mức độ mạnh hay yếu của mối quan hệ trực tiếp từ rủi ro tới mức độ liên kết.

Những đóng góp về mặt thực tiễn:

Nghiên cứu này giúp đưa ra gợi ý cho các nhà quản lý các tổ chức liên quan đến chuỗi cung ứng. Cụ thể, để cải thiện kết quả kinh doanh, các tổ chức cần phải tăng cường liên kết không chỉ với nhà cung cấp mà với cả khách hàng vì cả hai loại liên kết trên đều ảnh hưởng tích cực đến kết quả kinh doanh. Ngoài ra, nghiên cứu cũng giúp các nhà quản lý hiểu rõ hơn vai trò quan trọng của rủi ro ảnh hưởng đến liên kết trong chuỗi cung ứng. Vì vậy, để tăng cường liên kết cần phải tìm kiếm giải pháp nhằm giảm sự tác động của rủi ro. Thêm vào đó, các nhà quản lý cũng cần hiểu rằng không chỉ chiến lược đơn lẻ là theo đuổi chi phí thấp hay định hướng khách hàng mà sự kết hợp một cách hợp lý giữa hai chiến lược trên cũng có tác động đến sự liên kết và sau đó sẽ tác động đến kết quả kinh doanh của tổ chức. Cuối cùng, nghiên cứu này cũng góp phần giúp các nhà quản lý hiểu rõ hơn vai trò điều tiết của văn hóa tổ chức. Văn hóa hướng ngoại và linh hoạt là hai loại hình cần được khuyến khích để hạn chế sự tác động của rủi ro lên sự liên kết chuỗi cung ứng.
 

Nội dung của luận án xem tại đây.

----------


NEW CONTRIBUTIONS OF THE DOCTORAL THESIS
 

Project Title: “The factors affecting the supply chain linkages in the fishery industry – Research in Ben Tre province”.
PhD candidate: Nguyen Ngoc Trung
Supervisors: 1. Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thanh Hieu        2. Assoc. Prof. Dr. Ho Sy Hung

New contributions in this theory:

This study has four main contributions. Firstly, research has explored and tested the impact of linkages among members of the supply chain on the business results. Secondly, this study examined the relationship between risk, supply chain linkages and business results, as well as providing further evidence for the theory of the relationship between environment and organizational structure in the field of supply chain management (Aldrich and Pfefer, 1976). Thirdly, this study also clarifies the relationship between strategy, supply chain linkages and business results, providing further evidence for the theory of strategic relationships, organizational structure and business results in the supply chain (Chandler, 1962; William, 1975). Finallyy, this study explains and examines contextual factors – culture for the relationship between risk and linkage among supply chain actors. The identification of critical factors contributing to the explanation of the strength or weakness of the direct relationship from risk to the degree of interdependence.

Practical contributions:

This research provides suggestions for managers in the fishery supply chain. In order to improve business results, organizations need to strengthen links not only with suppliers but also with customers as both types of links have a positive impact on business results. In addition, research helps managers better understand that risk might affect the linkage in the supply chain. Therefore, in order to increase linkages, it is necessary to seek solutions to reduce the impact of risks. In addition, managers need to understand that not only the strategy of pursuing low cost or customer orientation is, but also a rational combination of the two strategies also has implications for alignment. As a result, it will affect the business results of the organization. Finally, this study also helps managers better understand the regulatory role of organizational culture. Outward-oriented and flexible cultures are two types that should be encouraged to limit the impact of risk on supply chain linkages.