Nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Hưng bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 29/8/2018 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Quang Hưng, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, với đề tài "Hoàn thiện hoạt động thanh tra thuế tại Việt Nam"
Chủ nhật, ngày 29/07/2018

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án:          Hoàn thiện hoạt động thanh tra thuế tại Việt Nam
Chuyên ngành:         Tài chính – Ngân hàng   
Nghiên cứu sinh:     Nguyễn Quang Hưng     
Người hướng dẫn:     PGS.TS Đàm Văn Huệ
Cơ sở đào tạo:     Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Những đóng góp mới về mặt học thuật

Các nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam chưa thực hiện đánh giá tổng thể tác động của các nhân tố đến kết quả hoạt động thanh tra thuế và sự đồng thuận của người nộp thuế với kết luận thanh tra thuế cũng chưa phân tích, đánh giá cụ thể về tác động của một số nhân tố quan trọng đến 02 nội dung này theo phương pháp định lượng. Thông qua việc kết hợp 02 phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng với 02 khung mô hình nghiên cứu… tác giả luận án đã nghiên cứu bổ sung một số nhân tố tác động; đánh giá tác động tổng thể của các nhân tố; bổ sung, điều chỉnh và xây dựng các thang đo nhân tố tác động đến kết quả hoạt động thanh tra thuế tại Việt Nam (trên khía cạnh phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thuế) cũng như các thang đo nhân tố tác động đến sự đồng thuận của người nộp thuế về kết luận thanh tra thuế tại Việt Nam. Trong đó, có những đề xuất cơ bản và mới về thang đo nhân tố Thủ tục giám sát hoạt động thanh tra thuế và nhân tố Sự phối hợp phục vụ hoạt động thanh tra thuế.

Những đóng góp về mặt thực tiễn và đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu, khảo sát giúp khẳng định và phát hiện một số vấn đề mới về hoạt động thanh tra thuế tại Việt Nam: 

- Sự tác động thuận chiều của Hệ thống quy định pháp luật; Cơ sở dữ liệu về người nộp thuế; Thủ tục giám sát thanh tra; Quy trình - phương pháp thanh tra; Năng lực - phẩm chất của cán bộ thanh tra thuế và Sự phối hợp phục vụ hoạt động thanh tra thuế đối với kết quả hoạt động thanh tra thuế tại Việt Nam;

- Sự tác động thuận chiều của Quy định pháp luật; Thủ tục, phương pháp thanh tra; Thủ tục giám sát hoạt động thanh tra của cơ quan thuế và Năng lực - phẩm chất của cán bộ thanh tra thuế đến sự đồng thuận của người nộp thuế về kết luận thanh tra thuế tại Việt Nam;

- Sự tác động lan tỏa thuận chiều của kết quả hoạt động thanh tra thuế tại Việt Nam và sự tác động lan tỏa thuận chiều của sự đồng thuận của người nộp thuế về kết luận thanh tra tại Việt Nam đến cơ quan thuế (nâng cao hình ảnh, vị thế, năng lực quản lý của cơ quan thuế), đến chính người nộp thuế (nâng cao hiểu biết pháp luật, gia tăng tính tuân thủ) và đến xã hội (tăng cường tác dụng ngăn ngừa vi phạm pháp luật thuế, gia tăng sự ủng hộ đối với cơ quan thuế).

Những khẳng định, phát hiện này chính là cơ sở đề xuất những giải pháp khả thi, hiệu quả nhằm hoàn thiện hoạt động tranh tra thuế tại Việt Nam. Trong đó, sự phát hiện về mức độ tác động lớn của Thủ tục giám sát thanh tra và Quy trình - phương pháp thanh tra là cơ sở quan trọng để cơ quan thuế Việt Nam xem xét ưu tiên nguồn lực hoàn thiện thủ tục - phương pháp thanh tra cũng như xây dựng cơ chế giám sát, triển khai hiệu quả các thủ tục giám sát để nâng cao kết quả hoạt động thanh tra thuế và gia tăng sự đồng thuận của người nộp thuế đối với kết luận thanh tra thuế.
Có thể tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu hơn về tác động của thủ tục giám sát thanh tra thuế, thủ tục - phương pháp thanh tra thuế đến kết quả thanh tra thuế theo hướng chi tiết hơn nữa các yếu tố phản ánh 02 nhân tố này; mở rộng quy mô mẫu nghiên cứu trên cơ sở gắn với đặc điểm của người nộp thuế để tăng cường ý nghĩa khoa học và thực tiễn của nghiên cứu.

Nội dung của luận án xem tại đây.
 

-----------


NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS

Thesis topic:           Improving tax audit activities in Vietnam
Major:                       Finance - Banking    
PhD Candidate:     Nguyen Quang Hung        
Supervisor:             Associate Prof., Dr. Dam Van Hue

New contribution to the literature

Studies in the world and Vietnam have not conducted a comprehensive assessment of the impact of factors on tax audit results and the consensus of taxpayers with the conclusions of tax audit as well as the impact of some important factors to these two issues by quantitative methods. By combining two methods of quantitative and qualitative research with two research paradigms..., the thesis has studied several impact factors; assess the overall impact of the factors; supplement, modify, adjust and set up a criteria of factors scale which affect the results of tax audit in Vietnam (in terms of detecting and dealing with tax law violations) as well as the acceptance of taxpayers with the audit conclusions in Vietnam. And then, the thesis has some new proposals related to the factor “Procedures of monitoring tax audit activities” and “Coordinating for tax audit activities”.

New recommendation from the thesis

Results of research and surveys help to confirm and detect some new issues in tax audit in Vietnam:

- Positive impact of the following factors to results of tax audit activities in Vietnam: Legal regulations system; Database of taxpayers; Procedures of audit monitoring; Process and methods of audit; The capacity and qualifications of tax auditors and coordination for tax audit activities;

- Positive impact of the following factors to taxpayers consensus on tax audit conclusions in Vietnam: Legal regulation; Audit procedures and methods; Procedures of supervising the audit activities of tax authorities; the capacity and qualifications of tax auditors.

- The positive spreading impact of the results of tax audit activities in Vietnam and the positive impact of taxpayers consensus on the audit conclusions in Vietnam to the tax authorities (enhancing the image, position, management capacity of the tax office), to taxpayers themselves (improving acknowledge of legal framework and enhancing the compliance) and to society (enhancing the violations prevention of tax regulation, increased support of people for tax authorities).

Based on these conclusions and findings, the thesis proposes feasible and effective solutions in order to improve the tax audit in Vietnam. In particular, the detection of large impact of the audit process-methods and audit supervision procedure is an important basic for the tax authorities to put the audit procedures and methods in the priority position to invest the resources. It also provides a mechanism for supervising and effectively implementing monitoring procedures to improve the results of tax audits and increase the consensus of taxpayers on tax audit conclusions.
The thesis can be developed further by studying the impact of supervising procedures of tax audit, tax audit procedures and methods on tax audit results by the way of studying more details these two factors; Extending the scale of the research sample based on the characteristics of the taxpayer to enhance the scientific and practical significance of the research.