Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Kim Chi bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 26/02/2018 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Kim Chi, chuyên ngành Quản lý Kinh tế ( Khoa học quản lý), với đề tài "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn trường đại học của học sinh phổ thông trung học- trường hợp Hà Nội".
Thứ sáu, ngày 26/01/2018

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn trường đại học của học sinh phổ thông trung học- trường hợp Hà Nội

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý)
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Kim Chi
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

- Luận án đã vận dụng lý thuyết hành vi hợp lý và bổ sung thêm các nhân tố nhằm phù hợp với bối cảnh giáo dục đại học ở Việt Nam. Mô hình nghiên cứu gồm 07 nhân tố (cảm nhận về chi phí, cảm nhận về chương trình học, cảm nhận về cơ sở vật chất và nguồn lực, danh tiếng trường, thông tin học sinh nhận được từ trường đại học, lời khuyên của người khác, chuẩn mực chủ quan), các nhân tố vừa có tính kế thừa, vừa có tính mới góp phần hoàn thiện hơn cơ sở lý luận trong nghiên cứu về quyết định lựa chọn trường đại học của học sinh trung học phổ thông (THPT).
- Luận án đã phân tích/thảo luận về vai trò của biến điều tiết học lực, điều tiết lên mối quan hệ giữa danh tiếng trường đại học, chuẩn mực chủ quan và quyết định lựa chọn trường đại học trong mô hình cấu trúc.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu của luận án

- Luận án đã xác định và đo lường được các nhân tố chính ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn trường đại học của học sinh THPT trong bối cảnh Việt Nam hiện nay. Cụ thể, luận án kết luận 04 nhân tố ảnh hưởng tích cực theo thứ tự là (1) danh tiếng trường đại học (2) cảm nhận về chương trình học, (3) cảm nhận về chi phí, (4) chuẩn mực chủ quan. Danh tiếng trường đại học có ảnh hưởng tích cực đến quyết định lựa chọn trường đại học của học sinh THPT và tác động với nhóm học sinh có học lực khá giỏi mạnh hơn là nhóm học lực yếu, kém. Chuẩn mực chủ quan có tác động tích cực đến quyết định lựa chọn trường đại học của học sinh THPT và tác động đối với nhóm học sinh có học lực yếu, kém mạnh hơn là nhóm học lực giỏi, khá.

- Luận án cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho các bên liên quan. Dựa trên kết quả nghiên cứu, luận án đã khuyến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà quản trị một số đề xuất nhằm gợi ý cho các trường đại học nâng cao khả năng cạnh tranh trong tuyển sinh, tác động tích cực đến quyết định lựa chọn trường và thực hiện các giải pháp tuyển sinh hiệu quả thu hút học sinh THPT.
Hướng nghiên cứu tiếp theo


Đưa thêm các nhân tố khác vào mô hình và mở rộng phạm vi nghiên cứu trên phạm vi địa lý, nghiên cứu theo số liệu chuỗi thời gian để so sánh được sự khác biệt của các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn trường đại học của học sinh và sinh viên ở Việt Nam.

Nội dung của luận án xem tại đây.

 
-----------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis topic: The factors affecting the decision to select a university of  high school students - Case Study in Hanoi

Major: Economics Management (Management Sciences) 
PhD Candidate: Nguyen Thi Kim Chi
Instructor: Prof. Doan Thi Thu Ha, PhD
Institution: National Economics University

New contributions in academics and reasoning

- The thesis applies rational behavior theory and adds factors that are relevant to the context of higher education in Vietnam. The research model includes 07 factors (perception  of costs, perception of the program, perception of facilities and resources, others’ advice, the information that students receive from the university, subjective norm, university reputation),
The factors are both new and novel contributing to the improvement of the rationale for the study of high school students decision to choose a university.

- The thesis analyzes / discusses the role of moderator variable of student’s capacity, moderation the relationship between university reputation, subjective norm and the decision to choose the university in the structural model.

New findings and proposals derived from the research results of thesis

- The thesis re-tests the hypotheses and identifies  four factors that influence the decision of choosing a university for high school students in the order of (1) university reputation (2) perceptions of the program, (3) perceptions of costs, (4) subjective norm. Subjective norm have a positive impact on high school students decision of choosing a university and on group of students with weak academic capacity more than group of students with good academic capacity. University reputation has a positive influence on the choice of university for high school students and impact on the group of students with good academic capacity more than group of students with weak academic capacity

- Thesis provides useful information for the stakeholders. Based on the results of the study, the thesis has recommended for policy makers and university managers in Vietnam to find  some suggestions to improve their competitiveness in enrollment, implement effective recruitment solutions to attract high school students


Next development in the field


It’s suggested to add new relating factors into the model, as well as expand scope of research into other geographical regions. The research can be carried in time series, in an attempt to emphasize differences of affecting factors on student’s decision.