Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Nga bảo vệ luận án Tiến sĩ

Vào 17h00 ngày 09/04/2018 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Nga, chuyên ngành Kế toán (Kế toán, Kiểm toán và Phân tích), với đề tài "Phân tích rủi ro phá sản trong các công ty bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam".
Thứ năm, ngày 08/03/2018

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Phân tích rủi ro phá sản trong các công ty bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, Kiểm toán và Phân tích)
Nghiên cứu sinh:    Nguyễn Thị Nga
Người hướng dẫn:  GS.TS. Nguyễn Văn Công               

Những đóng góp mới của luận án về mặt lý luận:

Thứ nhất, luận án làm phong phú thêm cơ sở lý luận trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và phân tích, đặc biệt là về nội dung liên quan đến rủi ro phá sản. Bên cạnh đó, luận án cung cấp thêm những kiến thức nền tảng về bản chất của rủi ro phá sản, nội dung, công cụ và phương pháp để phân tích rủi ro phá sản.

Thứ hai, luận án giới thiệu các mô hình nghiên cứu có tính học thuật liên quan đến rủi ro phá sản và ứng dụng trong luận án. Là một nghiên cứu điển hình thuộc dòng lý thuyết nghiên cứu thực chứng, một xu hướng mới cần được phát triển và đẩy mạnh tại Việt Nam. Trong đó, luận án sử dụng mô hình logit để xử lý dữ liệu nhằm cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm về phân tích rủi ro phá sản trong các công ty bất động sản (BĐS) niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đóng góp vào hệ thống các công trình nghiên cứu có giá trị liên quan đến rủi ro phá sản trong các doanh nghiệp.

Những đóng góp về mặt thực tiễn:

Dựa trên kết quả thực nghiệm với số liệu từ thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2008 – 2015, luận án đã:

(1) Minh chứng rằng việc phân tích rủi ro phá sản trong các công ty BĐS là điều rất cần thiết và kết quả nghiên cứu có thể đưa vào vận dụng để cảnh báo sớm xảy ra rủi ro phá sản.

(2) Chỉ ra được các nhân tố có tác động cũng như chiều và mức độ tác động của các nhân tố đến rủi ro phá sản thông qua phương trình hồi quy logit như sau:
    Z = ln⁡(p/(1-p))= - 3,778 – 7,645 DTi/TNPT + 9,030 TNPT/TTS – 7,072 VHDT/TTS – 55,714 ROA
Trong đó, tổng nợ phải trả trên tổng tài sản có tác động mạnh nhất đến rủi ro phá sản trong các công ty BĐS niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

(3) Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro phá sản cho các công ty BĐS niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bên cạnh đó, luận án cũng đưa ra các khuyến nghị đối với Nhà nước, các công ty BĐS niêm yết, Hiệp hội BĐS và các tổ chức tín dụng, ngân hàng.

Nội dung của luận án xem tại đây.

----------

THESIS’ NEW CONTRIBUTIONS

 
Title: Analysis of the bankruptcy risk in listed real estate companies in the Vietnamese stock market
Major: Accounting (Accounting, Auditing & Analysis)                      
Ph.D attendant: Nguyen Thi Nga
Supervisor: Pro. Dr. Nguyen Van Cong

New contributions in terms of academic and theoretical aspect:

First, the thesis theoretically enriches the database in the accounting, auditing & analysis field, especially the topic related to analysis of bankruptcy risk. In addition, It tends to provide the basic knowledge of bankruptcy risk, the contents and tools, techniques in bankruptcy risk analysis.

Second, academic models of bankruptcy risk have been introduced and applied in the thesis. As a typical study in the stream of positive accounting theory, a new trend that should be developed and reinforced in Vietnam. In particular, the thesis uses logit model to provide more empirical evidence for the bankruptcy risk analysis in real estate companies, contributing to the system of valuable research related to the bankruptcy risk in the business.

New contributions in terms of practice:

Based on empirical results with data from Vietnamese stock market period 2008 – 2015, the thesis:

(1) Evidence that the analysis of bankruptcy risk in real estate companies is very necessary and that research results can be used to warn of bankruptcy risk soon.

(2) Identify the factors that impact, the level and influence tendency of factors in the bankruptcy risk through the logit regression equation:
    Z = ln⁡(p/(1-p))= - 3,778 – 7,645 DTi/TNPT + 9,030 TNPT/TTS – 7,072 VHDT/TTS – 55,714 ROA
 In which, Factor: total debt on total assets is the most influenced to the risk of bankruptcy in listed real estate companies in the Vietnam stock market.

(3) Based on the research results, the authors propose some solutions to prevent and limit the risk of bankruptcy in real estate companies listed in the Vietnam stock market. In addition, the thesis also offers recommendations to the State, listed real estate companies, real estate associations and credit institutions and banks.