Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Nga bảo vệ luận án Tiến sĩ

Vào 15h00 ngày 06/02/2018 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Nga, chuyên ngành Kế toán (Kế toán, Kiểm toán và Phân tích), với đề tài "Kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam".
Thứ bảy, ngày 06/01/2018

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN


Đề tài luận án: Kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, Kiểm toán & Phân tích)
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Nga
Người hướng dẫn: GS.TS. Đặng Thị Loan
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân


Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận


Thứ nhất, luận án đã nghiên cứu, tổng hợp khung lý thuyết về kế toán quản trị chi phí môi trường (ECMA) bao gồm: Nhận diện và phân loại chi phí môi trường, xây dựng định mức và lập dự toán chi phí môi trường, phương pháp xác định chi phí môi trường, xây dựng báo cáo ECMA và xây dựng chỉ số đánh giá hiệu quả môi trường.

Thứ hai, luận án đã nghiên cứu về cơ sở lý thuyết của các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng ECMA trong doanh nghiệp căn cứ trên ba lý thuyết là lý thuyết khuếch tán của những đổi mới, lý thuyết bất định và lý thuyết thể chế. Đồng thời, luận án cũng xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng ECMA trong các doanh nghiệp sản xuất (DNSX) thép tại Việt Nam.


Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu


Thứ nhất, các DNSX thép tại Việt Nam cần nhận diện được chi phí chất thải rắn, chi phí năng lượng và chi phí nước thải là chi phí môi trường.
 

Thứ hai, các DNSX thép tại Việt Nam lựa chọn phương pháp xác định chi phí môi trường phù hợp với từng khoản mục chi phí môi trường phát sinh, cụ thể: Chi phí xử lý chất thải, chi phí phòng ngừa và quản lý môi trường được xác định theo phương pháp chi phí thực tế; Chi phí chất thải rắn, chi phí năng lượng và chi phí nước thải được xác định theo phương pháp kế toán dòng vật liệu (MFCA).
 

Thứ ba, các DNSX thép tại Việt Nam cần xây dựng định mức và lập dự toán chi phí môi trường, xây dựng báo cáo ECMA và xây dựng chỉ số đánh giá hiệu quả môi trường.
 

Thứ tư, luận án đã chứng minh được các nhân tố ảnh hưởng tích cực (cùng chiều) đến việc áp dụng ECMA trong các doanh nghiệp sản xuất thép tại Việt Nam, cụ thể: Nhóm nhân tố thuộc về lãnh đạo với đại diện là nhân tố nhận thức của nhà quản lý về ECMA; Nhóm nhân tố thuộc về tổ chức gồm nhân tố truyền thông nội bộ và nhân tố vai trò của bộ phận kế toán quản trị; Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp với đại diện là nhân tố áp lực cưỡng ép.
 

Thứ năm, luận án đề xuất các khuyến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và khuyến nghị đối với DNSX thép tại Việt Nam gồm: Gia tăng áp lực bảo vệ môi trường bằng cách ban hành tài liệu hướng dẫn về ECMA; Nhà quản lý cần tăng cường hỗ trợ cho việc áp dụng ECMA; Tăng cường trao đổi thông tin giữa các bộ phận trong doanh nghiệp và; Đề cao vai trò của thông tin ECMA trong DNSX thép.

Nội dung của luận án xem tại đây.
 

-----------THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE RESEARCH


Research title: Environmental cost management accounting in steel production enterprises in Vietnam
Major: Accounting (Accounting, Auditing & Analyzing) 
Researcher: Nguyen Thi Nga             
Supervisor: Prof. Dr. Dang Thi Loan
Training institutions: National Economic University


New contributions in academics, reasoning


Firstly, the research has studied and synthesized the theoretical framework for environmental cost management accounting (ECMA) including: Identification and classification of environmental costs, norm development and estimation of expenditures, method of calculating environmental cost, building ECMA reporting and the development of indicators of environmental performance.
 

Secondly, the research studied the theoretical basis of the factors affecting the application of ECMA in enterprises based on three theoretical schools: the diffusion theory of innovations, the uncertainty theory and the institutional theory. At the same time, the research also builds up a model of factors influencing the application of ECMA in steel production enterprises in Vietnam.


New recommendations drawn from research results


Firstly, the steel production enterprises in Vietnam need to identify the solid waste costs, energy costs and wastewater costs as environmental costs.
 

Secondly, the steel production enterprises in Vietnam selects the suitable method of determining the environmental cost in accordance with each incurred item of environmental costs, especifically: waste treatment cost, prevention costs and management of the environment costs are determined based on the actual cost method; solid waste costs, energy costs and wastewater costs are determined by using the material flow cost accounting (MFCA).
 

Thirdly, steel production enterprises in Vietnam need to develop norms and estimate environmental costs, develop ECMA reports and develop environmental performance indicators.
 

Fourthly, the research has proved that the factors that positively affect the application of ECMA in steel production enterprises in Vietnam are in three groups of factors, namely: The managerial group has one factor, that is the awareness about ECMA of management; The organizational group consists of two factors: internal communication and the role of management accounting; The external group includes one factor, that is the constraint pressure
 

Fifthly, the research proposes recommendations to state Environmental management agencies and recommendations for steel production enterprises in Vietnam include: Increasing environmental pressures by issuing ECMA guidelines; Increasing the managers support for ECMA adoption; Strengthening the exchange of information between the various parts of the enterprise and; Highlighting the role of ECMA information in steel production enterprises.