Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Nga bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 08/11/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Thanh Nga, chuyên ngành Kế toán, với đề tài "Hệ thống thông tin kế toán quỹ bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam".
Chủ nhật, ngày 08/10/2017

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Hệ thống thông tin kế toán quỹ bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán kiểm toán và phân tích Mã số: 62340301
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thanh Nga
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Đông

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Luận án nghiên cứu các yếu tố cấu thành hệ thống thông tin kế toán (HTTTKT) tại cơ quan quản lý quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) trong mối quan hệ với cơ sở khám chữa bệnh và đối tượng hưởng BHYT. Cụ thể như sau:

(1)  Luận án phát triển HTTTKT dưới góc độ các yếu tố cấu thành trong loại hình đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và đơn vị sự nghiệp công lập đặc thù quỹ nói riêng.

(2) Phát triển HTTTKT quỹ phi ngân sách dưới góc độ các yếu tố cấu thành trong mối quan hệ với các bên liên quan: cơ sở khám chữa bệnh BHYT, đối tượng hưởng BHYT.

Luận án phát triển  HTTTKT dưới góc độ các yếu tố cấu thành trong lĩnh vực kế toán công tại các đơn vị sự nghiệp công lập quỹ đặc thù trong việc quản lý quỹ BHYT. HTTTKT tại BHXHVN cần có sự kết nối với HTTTKT tại các cơ sở khám chữa bệnh và phải cung cấp đủ thông tin cho đối tượng hưởng BHYT.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra một số bất cập trong HTTTKT quỹ BHYT tại BHXHVN khi chưa có sự kết nối thông tin với các cơ sở khám chữa bệnh, đối tượng hưởng BHYT và chưa phù hợp khi chính sách "BHYT toàn dân" được thực hiện trong phạm vi cả nước dẫn đến việc quản lý quỹ BHYT còn hạn chế. Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu, luận án đề xuất các giải pháp hoàn thiện HTTTKT nhằm quản lý hiệu quả quỹ BHYT tại đơn vị chủ quản quỹ - BHXHVN.

(1)  Về con người: Tăng thêm người của BHXHVN tại một số vị trí và tại các cơ sở khám chữa bệnh. Đối với đối tượng hưởng BHYT phải xây dựng mã định danh để quản lý đối tượng hưởng BHYT.

(2) Về công nghệ thông tin: Xây dựng phần mềm quản lý quỹ BHYT tại BHXHVN kết nối với cơ sở khám chữa bệnh, liên thông phần mềm giữa các bộ phận thu, chi BHYT với bộ phận kế toán tài chính, đầu tư CNTT hiện đại nhằm xây dựng mạng điện tử cấp quốc gia, đảm bảo an toàn dữ liệu.

(3) Về dữ liệu: BHXHVN cần xây dựng một cơ sở dữ liệu đồng bộ trong phạm vi cả nước, tách riêng dữ liệu quỹ BHYT với quỹ BHXH, kết nối thông tin kế toán quỹ BHYT giữa BHXHVN, cơ sở KCB và đối tượng hưởng BHYT.

(4) Về quy trình: Tách quy trình chi BHXH và quy trình chi BHYT. Gắn HTTTKT quy trình chi quỹ BHYT với HTTTKT của cơ sở khám chữa bệnh và thông tin của đối tượng hưởng BHYT.

(5) Về kiểm soát: Khi xây dựng HTTTKT quỹ BHYT phải gắn việc kiểm soát quỹ BHYT trong từng quy trình nhằm hạn chế tác động bên ngoài của con người.

 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
----------
 
 
NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION 

Dissertation Topic: Accounting information system of health care fund at Vietnamese social insurance 
Major: Accounting Control and Analysis Code: 62340301
Student: Nguyen Thi Thanh Nga
Supervisor: Ass. Prof. Dr. Nguyen Thi Dong

New contributions in aspects of academic and theory 

The dissertation has studied the constituents of the accounting information system (AIS) at the management body of the health insurance fund in relation to the health care bases and the insured. In particular, the following was developed: 

(1)  The dissertation has developed the AIS in perspective of the constituents of the public service units in general and the specific public service units in particular.

(2) The dissertation has developed the non-budgetary fund AIS in perspective of the factors that constitute the relation with the stakeholders such as health insurance bases and health insurance beneficiaries.

The dissertation has developed the AIS in perspective of the constituents in the public accounting sector in the specific public service bases in regards of management of the health insurance fund. The AIS in Vietnamese Social Insurance should have link with the AIS in health care bases and must provide sufficient information to the health insurance beneficiaries.

New findings and proposals drawn from research results and surveys of the dissertation

The research results have shown some limitations in the AIS of health care fund at Vietnamese Social Insurance when there is no information connection with health care bases and beneficiaries of health insurance and no suitability when the policy "universal health insurance" is implemented nationwide, which results by limited healthcare fund management. On the basis of the research results, the dissertation has proposed solutions to improve the AIS with an aim of effectively managing the health care fund in the fund management body - Vietnamese Social Insurance. 

(1)  For human: Supplement human forces at Vietnamese Social Insurance in some positions and at health care bases. For health insurance beneficiaries, it is required to develop identification code to manage the beneficiaries of health insurance.  

(2) For IT: Develop the management software of the health insurance fund at Vietnamese Social Insurance to connect with the health care bases and connect between health insurance collection and spending departments and the financial accounting department; and invest modern IT in order to build the national-level electronic network and ensure data security.

(3) For data: Vietnamese Social Insurance needs to build a synchronized database nationwide, which separates the health insurance fund with the social insurance fund and connect the accounting information of the health care fund between Vietnamese Social Insurance, health care bases and beneficiaries.

(4) For process: Separate social insurance payment process and health insurance payment process. Attach the AIS of the health insurance payment process with the AIS of the health care bases and information of the health insurance beneficiaries.

(5) For control: While building up the AIS of the health insurance fund, it is required to link the control of the health care fund in each process in order to limit the external impact of human beings.