Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hằng bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h30 ngày 12/03/2020 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Thu Hằng, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng báo cáo tích hợp tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam".
Thứ hai, ngày 10/02/2020
 
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Đề tài luận án: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng báo cáo tích hợp tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Hằng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Văn Thuận 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 
 
Thứ nhất, luận án đã bổ sung cơ sở lý luận trong lĩnh vực kế toán, đặc biệt về việc áp dụng Báo cáo tích hợp theo khuôn khổ Báo cáo tích hợp quốc tế. Bên cạnh đó, Luận án đã tổng hợp những thách thức, lợi ích khi áp dụng Báo cáo tích hợp của các doanh nghiệp Việt Nam.
 
Thứ hai, luận án tập trung vào nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng Báo cáo tích hợp thông qua sử dụng phương pháp hồi quy OLS, FEM, REM, phương pháp robust RE trong mô hình để hiệu chỉnh hiện tượng tự tương quan, tìm ra mô hình phù hợp với dữ liệu bảng nhằm cung cấp các bằng chứng tin cậy về các nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng Báo cáo tích hợp tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 
Thứ ba, với 5 nhân tố được xác định thông qua kiểm định, Tác giả đã xây dựng được mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng Báo cáo tích hợp tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đóng góp này làm cơ sở cho những nghiên cứu trong tương lai về mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng Báo cáo tích hợp. 
 
Cuối cùng, kết quả của nghiên cứu đã rút ra những khuyến nghị liên quan đến các doanh nghiệp niêm yết, Bộ Tài chính, các hiệp hội doanh nghiệp, ... cũng như nhận diện được các nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng Báo cáo tích hợp tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 
 
Luận án dựa trên khung lý thuyết về Báo cáo tích hợp và các nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng Báo cáo tích hợp, nghiên cứu còn có những đóng góp về mặt thực tiễn trong việc thúc đẩy các doanh nghiệp chấp nhận và ứng dụng Báo cáo tích hợp một cách hiệu quả.
 
Thứ nhất, kết quả nghiên cứu của Luận án cho thấy vai trò của nhà quản trị cấp cao trong các doanh nghiệp rất quan trọng. Đây là nhân tố thúc đẩy quá trình đổi mới nói chung và áp dụng Báo cáo tích hợp nói riêng. Vai trò của các nhà quản trị cấp cao đối với việc xây dựng và triển khai các chiến lược trong các doanh nghiệp quyết định sự thành công hay thất bại của một công cụ báo cáo mới mà cụ thể là áp dụng Báo cáo tích hợp. 
 
Thứ hai, luận án cũng chỉ ra rằng quy mô doanh nghiệp, sở hữu của các nhà quản lý, đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài và chất lượng kiểm toán có tác động thuận chiều đến áp dụng Báo cáo tích hợp tại các doanh nghiệp niêm yết. Bên cạnh đó nhân tố áp lực của các bên liên quan có ảnh hưởng ngược chiều với áp dụng Báo cáo tích hợp.
 
Thứ ba, kết quả thực nghiệm cho thấy việc ứng dụng Báo cáo tích hợp như là công cụ báo cáo mới đã được kiểm chứng thông qua bước nghiên cứu định lượng. Với các thang đo mới thì mô hình nghiên cứu có mức độ giải thích có ý nghĩa là 58,83%. Mức độ này phù hợp với các nghiên cứu trên thế giới. Đây là một điểm mới quan trọng trong nghiên cứu của Tác giả để bổ sung và hoàn thiện về lý luận áp dụng Báo cáo tích hợp. Phát hiện này tạo tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo về Báo cáo tích hợp tại các doanh nghiệp Việt Nam. 
 
 
 Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
CONTRIBUTIONS OF THE RESEARCH
 
Research topic: Factors affecting the application of integrated reports in listed companies on Vietnam’s stock market. 
Major: Accounting, auditing, and analysis
Candidate: Nguyen Thi Thu Hang
Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Tran Van Thuan 
Training unit: National Economics University
 
Academic and theoretical contributions
 
Firstly, the research supplemented the theoretical basis in the field of accounting, especially on the application of integrated reports under the framework of international integrated reports. Besides, the study summarized and assessed challenges and benefits when applying integrated reports in Vietnamese enterprises.
 
Secondly, the research focused on examining factors affecting the application of integrated reports by applying Ordinary least squares (OLS) regression, Fixed Effects Model (FEM), Random Effects Model (REM), robust RE method to correct autocorrelation to establish a model suitable to panel data.
 
Thirdly, after identifying five factors through testing, a research model of factors affecting the application of integrated reports in listed companies on Vietnam’s stock market was built. This contribution is the basis for future research on the model of factors affecting the application of integrated reports. 
 
Finally, the study proposed recommendations for listed companies, Ministry of Finance, Business associations as well as identified the factors affecting the application of integrated reports in listed companies on Vietnam’s stock market
 
Findings, suggestions withdrawn from the research results
 
Findings and suggestions
 
Firstly, the research results showed the essential role of senior management in enterprises. This is a factor promoting the process of innovation in general and application of integrated reports in particular. The role of senior managers in developing and implementing strategies in enterprises determines the success or failure of a new reporting tool, especially the application of integrated reports.
 
Secondly, the dissertation pointed out that factors including enterprise size, managerial ownership, foreign investment and audit quality have a positive impact on the application of integrated reports in listed companies on Vietnam’s stock market. On the other hand, pressure from stakeholders has a negative impact on the application of integrated reports.
 
Thirdly, the research results showed that the application of integrated reports as a new reporting tool has been verified through quantitative research. In this study, the research model accounts for 58.83% of the total variation of the application of integrated reports (R2 = 0.5883) which is consistent with studies in the world. This study supplemented and strengthened the theoretical basis for application of integrated reports which serves as a foundation for further research on application of integrated reports in Vietnamese enterprises.