Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thúy Vân bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 22/12/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Thúy Vân, chuyên ngành Kinh tế phát triển (Kinh tế đầu tư), với đề tài "Nghiên cứu tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới công nghiệp hóa tại tỉnh Thái Nguyên".
Thứ ba, ngày 21/11/2017

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới công nghiệp hóa tại tỉnh Thái Nguyên

Chuyên ngành:    Kinh tế phát triển (Kinh tế đầu tư)

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thúy Vân

Người hướng dẫn: PGS.TS Lê Quang Cảnh

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

- Luận án đưa ra quan niệm công nghiệp hóa phù hợp với bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển bền vững hiện nay. Luận án đã xây dựng và kiểm định “Chỉ số công nghiệp hóa” để đánh giá quá trình công nghiệp hóa ở phạm vi địa phương cấp tỉnh. Đây là có thể coi là nghiên cứu đầu tiên xây dựng và kiểm định chỉ số công nghiệp hóa cho địa phương cấp tỉnh ở Việt Nam.

- Kiểm định nhân quả đã khẳng định FDI quyết định tới công nghiệp hóa ở địa phương cấp tỉnh, với biến đại diện là chỉ số công nghiệp hóa và không có tác động ngược lại từ công nghiệp hóa tới FDI đối với địa phương cấp tỉnh. Đây là một trong dẫn chứng thực nghiệm tiên phong trong nghiên cứu vấn đề này.

- Luận án đã bổ sung bằng chứng thực nghiệm về tác động của FDI tới công nghiệp hóa ở địa phương cấp tỉnh tại một quốc gia đang phát triển.

Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu

- Kết quả nghiên cứu của luận án khẳng định kết quả trong các nghiên cứu thực nghiệm rằng FDI có tác động quyết định đến các chỉ tiêu đo lường công nghiệp hóa là Tăng trưởng kinh tế, Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Chuyển dịch cơ cấu lao động và Đô thị hóa;

- Luận án bổ sung tác động quyết định trong dài hạn của FDI đối với Chỉ số công nghiệp hóa, là chỉ số phản ánh tổng thể các khía cạnh phát triển kinh tế – xã hội của quá trình công nghiệp hóa.

Với những đóng góp đó, Luận án sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nghiên cứu sinh, học viên cao học, độc giả trong quá trình học tập và nghiên cứu thuộc lĩnh vực liên quan đến đề tài luận án. Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ là cơ sở cho việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội nói chung, chiến lược, chính sách thu hút và sử dụng FDI trong quá trình CNH tại tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Từ những hạn chế của đề tài, luận án mở ra các hướng nghiên cứu tiếp theo liên quan đến việc bổ sung thêm các chỉ tiêu về xã hội và môi trường vào Chỉ số công nghiệp hóa và phân tích tác động của FDI tới quá trình công nghiệp hóa bao gồm cả tác động “tràn” của FDI.

Nội dung của luận án xem tại đây.
 
-----------


CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis: Study the impacts of foreign direct investment on industrialization in Thai Nguyen province
Major:  Development Economics (Investment Economics)
PhD student: Nguyen Thi Thuy Van
Lecturer: Le Quang Canh

Contributions in academics, theory

- The dissertation presents the concepts of industrialization in the context of globalization, international economic integration and sustainable development. The dissertation has developed and tested the "Industrialization Index" to assess the industrialization process at the provincial level. This is considered to be the first study to construct and test the industrialization index at a provincial level in Vietnam.

- Causality test has confirmed that FDI affects industrialization proxied by industrialization index, and there is no effect runs from industrialization to FDI at provincial level. This is among the pioneer empirical evidence in this study issue.

- The dissertation adds empirical evidence on the impacts of FDI on provincial industrialization in a developing country.

New recommendations from research result

- This dissertation affirms that that FDI has a decisive impact on industrialization indicators such as economic growth, economic restructuring, labor restructuring and urbanization;

- The dissertation confirms the long-term determinant of FDI on the Industrialization Index, which reflects the overall aspects of socio-economic development of the industrialization process.

With these contributions, the dissertation will be a useful reference for PhD candidates, graduate students, readers who are studying and researching in the field related to thesis topic. The results of dissertation will be bases to build socio-economic development strategy in general, strategies and policies to attract and use FDI for industrialization process in Thai Nguyen and other provinces/cities in the country. The dissertation opens up issue for further research related to adding social and environmental aspects to calculate  Industrialization Index and analyzing impacts of FDI on industrialization process including "spillover" effect of FDI.