Nghiên cứu sinh Phạm Thị Kiều Trang bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 28/09/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Phạm Thị Kiều Trang, chuyên ngành Kế toán, với đề tài "Phân tích tác động của quản trị công ty tới hiệu quả tài chính của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam".
Thứ hai, ngày 28/08/2017

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Phân tích tác động của quản trị công ty tới hiệu quả tài chính của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích) Mã số: 62.34.03.01
Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Kiều Trang
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Hữu Ánh

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Luận án đã đưa ra những nhận định về các yếu tố giúp tăng hiệu quả tài chính của công ty cũng như đưa ra những nhận định về các yếu tố thuộc quản trị công ty phù hợp với Việt Nam hiện nay.

Bên cạnh đó, nghiên cứu về các yếu tố thuộc quản trị công ty và mối quan hệ giữa các yếu tố này với hiệu quả tài chính đã được thực hiện bởi nhiều tác giả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, nghiên cứu riêng về nhóm cổ đông lớn - yếu tố thuộc quản trị công ty mà được phân chia theo từng đối tượng sở hữu như nhà đầu tư là nhà nước, nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư là tư nhân trong nước, nhà đầu tư là thành viên BGĐ thì chưa có nghiên cứu tại Việt Nam và quốc tế thực hiện. Chính vì vậy, việc đề xuất và kiểm định mối quan hệ của nhóm này với hiệu quả tài chính là cần thiết đối với các công ty niêm yết ở Việt Nam hiện nay.

Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu của luận án là bằng chứng thực nghiệm góp phần giúp cơ quan quản lý nhà nước có cái nhìn toàn diện hơn về cơ chế quản trị công ty mà cần được áp dụng ở Việt Nam, cụ thể: (1) Nhà nước cần đề cao vai trò của Ban kiểm soát trong các công ty hơn nữa. (2) Với tư cách là cổ đông lớn trong công ty, nhà nước cần tham gia nhiều hơn nữa vào vấn đề quản trị công ty. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu của luận án cũng cung cấp bằng chứng thực nhiệm giúp các công ty có thể kịp thời điều chỉnh cơ chế quản trị công ty nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh nói chung và hiệu quả tài chính của công ty nói riêng, cụ thể: (1) các công ty nên có sự tách bạch hai vị trí chủ tịch Hội đồng quản trị và tổng giám đốc điều hành. (2) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong các công ty nên có sự hạn chế. (3) Để hoạt động điều hành công ty một cách hiệu quả thì Ban kiểm soát cần được gia tăng tính độc lập. (4) Các công ty nên gia tăng và đa dạng hoá các cổ đông lớn.

Nội dung của luận án xem tại đây.

-------------- 

NEW CONTRIBUTIONS TO THE DISSERTATION

Title: An analysis of the impact of corporate governance on the financial performance of non-financial firms listed on the stock exchange in Vietnam
Major: Accounting (Accounting, Auditing and Analysis)             Code: 62.34.03.01
PhD Candidate: Pham Thi Kieu Trang
Supervisor: Assoc.Prof.Dr.Nguyen Huu Anh

The theoretical contributions of the dissertation

The findings of this dissertation study suggest factors that improve the financial performance of firms as well as indicate elements of corporate governance which should be applied in the context of Vietnam.

In addition, reseach on corporate governance and its impacts on financial performance of firms have been undertaken by many domestic and foreign authors. However, study on major shareholders’ ownership (one of elements of corporate governance), which is divided into more categories (such as ownership of government, ownership of foreign major shareholders, ownership of domestic major shareholders, and ownership of managers), has not yet been conducted in Vietnam. Hence, it is necessary to further study the impact of this divided major shareholder’s ownership on financial performance of the firms.

Recommendations based on research findings

The results of this dissertation research provide empirical evidence that contributes to helping state management agencies have a more comprehensive view of corporate governance mechanism that should be applied in Vietnam, specifically: (1) The government should dignify the role of the audit committee. (2) As a majority shareholder in a company, the government needs to be more involved in corporate governance issues. In addition, the results of this dissertation research also provide empirical evidence that helps companies adjust their corporate governance mechanism in order to improve their firms’ performance in general and their finance performance in particular, specifically: (1) Companies should separate the CEO and Chairman positions. (2) The number of board members should be limited. (3) In order to operate effectively, companies should enhance independence of the members serving on the audit committee. (4) Companies should increase and diversify large shareholders.