Nghiên cứu sinh Phạm Thị Thanh Hương bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 08/06/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Phạm Thị Thanh Hương, chuyên ngành Kinh doanh thương mại, với đề tài "Ảnh hưởng của đa dạng hóa tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam".
Thứ năm, ngày 18/05/2017

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Đề tài luận án: Ảnh hưởng của đa dạng hóa tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam
Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại (Kinh tế và Quản lý Thương mại)      Mã số: 62340121
Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Thanh Hương  
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS Trần Văn Bão   2. TS. Nguyễn Minh Ngọc

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Thứ nhất, Bằng việc kết hợp hai phương pháp đo lường đa dạng hóa – Entropy và phân loại, luận án đã cung cấp một phân tích chi tiết hơn về ảnh hưởng của đa dạng hóa đến hiệu quả kinh doanh. Kết quả nghiên cứu cho thấy những ảnh hưởng của đa dạng hóa cả về mức độ và các loại hình (không đa dạng hóa, liên quan, không liên quan và kết hợp) đến hiệu quả kinh doanh.

Thứ hai, Nghiên cứu còn cho thấy cả ảnh hưởng trực tiếp và tương tác giữa các loại hình, mức độ đa dạng hóa và quy mô doanh nghiệp đến hiệu quả kinh doanh. Đa dạng hóa không liên quan ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả kinh doanh, tuy nhiên, tác động tiêu cực này sẽ yếu đi khi quy mô tăng lên hoặc là khi nó được kết hợp với đa dạng hóa liên quan. Cụ thể, tác động tiêu cực này sẽ giảm dần khi quy mô tăng dần từ mức nhỏ, vừa đến lớn. Mặt khác, sự kết hợp giữa đa dạng hóa liên quan và không liên quan ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả kinh doanh.

Thứ ba, Luận án cũng chỉ ra, không có sự khác biệt về ảnh hưởng của đa dạng hóa đến hiệu quả kinh doanh giữa các nhóm ngành thương mại dịch vụ và sản xuất (mặc dù mức độ đa dạng hóa của hai nhóm này là khác nhau).

Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu

Thứ nhất, Kết quả nghiên cứu cung cấp các hàm ý để doanh nghiệp đưa ra các quyết định điều chỉnh việc mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi kinh doanh phù hợp với các mức quy mô và thực trạng về loại hình đa dạng hóa của doanh nghiệp.

Thứ hai, Sự gắn kết giữa các lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp giúp nâng cao khả năng chia sẻ nguồn lực và chuyển giao các kỹ năng nhằm tận dụng cả lợi thế kinh tế quy mô và phạm vi. Do dó,  kết quả nghiên cứu gợi ý rằng các doanh nghiệp nên tiến hành ưu tiên đa dạng hóa liên quan trước khi thực hiện đa dạng hóa không liên quan để đạt được sự cân bằng giữa mục tiêu phát triển và mục tiêu hiệu quả.

Thứ ba, Các tình huống điển hình có thể giúp doanh nghiệp đưa ra các giải pháp thực tiễn hoặc bài học kinh nghiệm trong việc thực hành đa dạng hóa tại Việt Nam. Theo đó, phát triển tập trung chuyên môn hóa và đa dạng hóa ở mức độ vừa phải nên là một chiến lược cơ bản cho hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam trong dài hạn. Các doanh nghiệp chỉ nên mở rộng đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh khi đã xây dựng được các năng lực cốt lõi cho lĩnh vực kinh doanh chính của doanh nghiệp.

Nội dung của luận án xem tại đây.

----------- 

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis topic: Effect of diversification on business performance of enterprises in Vietnam
Major: Commercial Business (Economics and Trade Management)     Code: 62340121
Candidate: Pham Thi Thanh Huong  
Supervisors: 1. Assoc. Prof. Dr. Tran Van Bao           2. Dr. Nguyen Minh Ngoc

New contributions in academic and theory

Firstly, By combining two methods of measurement of diversification - Entropy and Classification, the thesis provides a more detailed analysis of the effect of diversification on business performance. The results of the study show the effect of diversification in both the degree and the types (not diversified, related, unrelated and combined) on business performance.

Secondly, The research indicates both the direct and the interactive influences of the diversification types, the degree of diversification and the firm size on business performance. The unrelated diversification negatively affects the business performance, however, this negative influence is weaken as the firm size increases or when it is combined with the related diversification. In particular, this negative influence will decrease as the firm size increases from small to medium and from medium to large. On the other hand, the combination of related and unrelated diversification has a positive effect on business performance.

Thirdly, The study also shows that there is no difference in the effect of diversification on business performance between the commercial-service sector and production firms (although the degree of diversification on average of these two groups is different).

New recommendations as the results of the research

Firstly, The research results provide implications for firms to make decisions that govern the expansion or reduction of their business scope according to the size and the actual situation of the types of business diversification.

Secondly, The cohesion between the business areas of the company enhances the ability to share resources and transfer skills to take advantage of both the economies of scale and of scope. So far, study results suggest that company should prioritise the related diversification first, then implement the unrelated diversification to achieve the balance between the development objective and the business performance objective.

Thirdly, The typical cases study of commercial-services and manufacturers sector can help companies making practical solutions in the implementation of diversification in Vietnam. Accordingly, development of focused specialization and diversification in moderation level should be the basic strategy for most Vietnam enterprises in long term. Enterprises should only expand diversified business lines when they already have built their core competencies in their main business areas.