Nghiên cứu sinh Phạm Thị Thu Hường bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 12/11/2018 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Phạm Thị Thu Hường, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Marketing), với đề tài "Ảnh hưởng của thương hiệu địa phương đến quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư của nhà đầu tư trong nước: Trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Phú Thọ"
Thứ sáu, ngày 12/10/2018
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 
 
Đề tài luận án: Ảnh hưởng của thương hiệu địa phương đến quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư của nhà đầu tư trong nước: Trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Phú Thọ 
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Marketing)                 
Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Thu Hường
Người hướng dẫn: PGS. TS. Vũ Trí Dũng
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 
 
(1) Trên cơ sở nghiên cứu và phát triển lý thuyết marketing địa phương, luận án đã xác định được sáu thành tố tài sản thương hiệu địa phương ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư của nhà đầu tư trong nước, bao gồm: (i) Tính cách thương hiệu; (ii) Nhận biết thương hiệu; (iii) Chất lượng cảm nhận; (iv) Ấn tượng thương hiệu; (v) Niềm tin thương hiệu; (vi) Hình ảnh thương hiệu. Qua đó, góp phần làm phong phú thêm cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực marketing địa phương, đặc biệt là nội dung lý luận liên quan đến thương hiệu địa phương, đồng thời, bổ sung khung lý thuyết cho việc nghiên cứu ảnh hưởng của thương hiệu địa phương đến quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư của nhà đầu tư trong nước.
 
(2) Luận án kiểm định lại một số giả thuyết trong mô hình nghiên cứu của Jacobsen (2012) và rút ra các thành tố tài sản thương hiệu địa phương ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư của nhà đầu tư trong nước trong bối cảnh Việt Nam (cụ thể tại tỉnh Phú Thọ) theo thứ tự là: (i) Nhận biết thương hiệu; (ii) Hình ảnh thương hiệu; (iii) Tính cách thương hiệu; (iv) Niềm tin thương hiệu.
 
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 
 
Kết quả nghiên cứu của luận án cho thấy, thương hiệu địa phương là nhân tố thu hút vốn đầu tư trong nước vào một địa phương. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng góp phần giúp các nhà lãnh đạo tỉnh Phú Thọ có những thông tin chính xác và hiểu biết sâu sắc hơn về quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư của nhà đầu tư trong nước. Trên cơ sở đó, luận án đã đề xuất những khuyến nghị đối với chính quyền địa phương tỉnh Phú Thọ trong việc khuyếch trương và gia tăng tài sản thương hiệu địa phương nhằm giữ chân các nhà đầu tư hiện tại, thu hút các nhà đầu tư tương lai, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh. Đồng thời, luận án cũng đề xuất khuyến nghị đối với các nhà đầu tư để giúp họ xem xét và lựa chọn đúng các thành tố tài sản thương hiệu địa phương của Phú Thọ khi quyết định đầu tư.
 
Hướng nghiên cứu tiếp theo
 
Bổ sung một số nhân tố trung gian trong tác động của thương hiệu địa phương đến quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư và mở rộng phạm vi nghiên cứu trên phạm vi địa lý rộng hơn, xem xét sự khác nhau trong quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư giữa những nhà đầu tư bản địa và nhà đầu tư trong nước từ địa phương khác tới.
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
 
MAJOR CONTRIBUTION OF THE DOCTORAL THESIS
 
Thesis title: Influence of place brands on domestic investors’decision on selectionof investment location: A case study in Phu Tho province
 Major: Business Administration (Minoring in Marketing)         
PhD Candidate: Pham Thi Thu Huong   
Advisor:Assoc. Prof., Dr. Vu Tri Dung
Training Institute: National Economics University
 
* Summary of the academic and theoretical contribution:
 
(1) Based on the research and development of Marketing Place theories, the thesis has identified six components of place brand equity affecting decisions on selection of investment locations by domestic investors, including: (i) brand personality; (ii) brand awareness; (iii) perceived quality; (iv) brand impression; (v) brand confidence; (vi) brand image. The thesis has, thereby, contributed to the enrichment of the database in the field of Marketing Place, especially theoretical content related to place brands, at the same time, introduced a theoretical framework for researching the influence of place brands on domestic investors’ decision on selection of investment location.
 
(2) The thesis has testeda number of the hypotheses in Jacobsen’s research model (2012) and found out the order of local brand equity components influencing the local investors’ decision to choose investment location in the context of Vietnam (in Phu Tho province in particular) as follows: (i) Brand awareness; (ii) Brand image; (iii) brand personality; (iv) brand confidence.
 
* Summary of new findings and recommendations drawn from research results:
 
The results of the thesis show that the place brand is a factor that attracts local investment in one locality. Research results also contribute to help Phu Tho leaders having more accurate information and more in-depth understanding of the decision to choose the investment location of domestic investors. Based on that, the thesis hasmade recommendations for local authorities in Phu Tho province to promote and increase the place brand equity in order to retain the existing investors and attract future investors towards the goal of sustainable development of the province. At the same time, the thesis has also given suggestions to investors for considering and selecting the right components of place brand equity of Phu Tho province when they make decision to invest in Phu Tho.
 
* Future research direction:
 
In the future it is possible to add some of the mediating factors in the impact of place brands on the decision to select the investment location and broaden the scope of the research, for example, a wider geographic scope, and/ or consider the differences in the selection decision of the investment location between native/ localinvestors and investors from other localities.