Nghiên cứu sinh Phan Tất Hiển bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 14h00 ngày 15/12/2016 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Phan Tất Hiển, chuyên ngành Kinh tế học (Toán kinh tế), với đề tài "Các mô hình hội tụ năng suất trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống Việt Nam giai đoạn 2000-2010".
Thứ hai, ngày 14/11/2016

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Các mô hình hội tụ năng suất trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống Việt Nam giai đoạn 2000-2010
Chuyên ngành: Kinh tế học (Toán Kinh tế)       Mã số: 62.31.01.01
Nghiên cứu sinh: Phan Tất Hiển
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Khắc Minh

Về mặt lý luận, lý thuyết

Luận án đề xuất các mô hình thực nghiệm cho các mô hình hội tụ có điều kiện đối với ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và đồ uống Việt Nam. Đưa vào các biến mới là các biến lan tỏa ngược, lan tỏa xuôi, lan tỏa công nghệ, tính toán TFP của ngành với 3 phương pháp khác nhau phục vụ trong các mô hình hội tụ có điều kiện.

Những phát hiện đề xuất từ kết quả nghiên cứu

Không tồn tại hội tụ sigma ( ) trên toàn nền kinh tế Việt Nam. Tồn tại hội tụ không điều kiện và hội tụ có điều kiện ở cấp độ doanh nghiệp. Bên cạnh đó tồn tại trạng thái dừng của TFP cấp tỉnh. Kết quả cụ thể như sau:

Tồn tại hội tụ không điều kiện và hội tụ có điều kiện. Tốc độ hội tụ không điều kiện dao động trong khoảng 1,6% - 3,74% một năm (theo số liệu chéo) và 3,26% - 5,68% (theo số liệu mảng). Với mô hình hội tụ có điều kiện (theo số liệu chéo) tốc độ hội tụ của các chuỗi TFP được tăng lên 2,54% - 6,06% (đối với tác động của biến lan tỏa công nghệ) và 4,81% - 7,78% (đối với tác động của các biến truyền tải FDI) (theo số liệu chéo) và 3,32% - 6,21% (đối với tác động của biến lan tỏa công nghệ), và 7,24% - 10,61% (đối với tác động của các biến truyền tải FDI) (đối với số liệu mảng). Các biến truyền tải Back và Hor (các biến đại diện cho lan tỏa xuôi) có tác động tích cực đến tốc độ hội tụ, các biến Sback và Forwad (các biến đại diện cho lan tỏa ngược) kìm hãm sự hội tụ của năng suất các doanh nghiệp.

Theo TFP cấp tỉnh, không tồn tại hội tụ toàn cục mà tồn tại hội tụ theo cực. TFP cấp tỉnh tồn tại trạng thái dừng với năm cực như sau: trạng thái 1, các doanh nghiệp kém phát triển chiếm 16,4%; trạng thái 2, các doanh nghiệp phát triển cận dưới mức trung bình chiếm 26,5%; trạng thái 3, các doanh nghiệp xung quanh giá trị trung bình chiếm 15,4%; trạng thái 4, các doanh nghiệp phát triển khá chiếm 12,3% và trạng thái 5, các doanh nghiệp phát triển tốt chiếm 29,3%. Thời gian để đạt đến trạng thái dừng vào khoảng 24 - 25 năm.

Nội dung của luận án xem tại đây.

--------------

NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS

Thesis: TFP convergence models in Vietnamese food and beverage industry in the period 2000- 2010
Field: Mathematical Economics   Code: 62.31.01.01
Author: Phan Tat Hien
Supervisor: Professor Nguyen Khac Minh

Theoretically

The thesis has proposed some empirical models in examining TFP convergence.Some new variables such as backspread, spread andtechnology spillover have been brought into the model. TFP of the industry can be calculated by 3 different ways under conditional convergence.

New discovery from the result

Sigma ( ) convergence does not exist in the whole economy of Vietnam. Unconditional, conditional and absolute convergence exist at the firm level. Besides, there has been a steady state of TFP at the province level. The resultsare as follow:

There have been the existence of the conditional and unconditional convergence. The unconditional convergence rate, or absolute convergence rate, fluctuates from 1,6% to 3,74% a year (using cross section data) and 3,26% to 5,68% (using panel section data) . Technology spillover and FDI transactions have positive effects on TFP convergence. The conditional convergence rate of the TFP chains using cross section data has been between 2,54% and 6,06% (technology spillover), between 4,81% and 7,78% (FDI transaction) and this rate would be between 3,32% and 6,21% (with technology spillover) and between  7,24% and 10,61% (with FDI transactions) with using panel section data.The Backand Hor variables (representing spread variables) have positive effects on the convergence rate, while, the Sback and Forwad variables (representing backspread variables) has negative effects on it.

TFP at the province level, all businesses in this industry are divided into 5 different states. State 1, the underdeveloped companies accounts for 16,4%; state 2, the slightly underdeveloped companies account for 26,5%; state 3, the average companies account for 15,4%; state 4, the fairly developed companies account for 12,3% and state 5, the developed companies account for 29,3%. The time to reach the steady state is from 24 to 25 years.