Nghiên cứu sinh Phan Thị Hoài Vân bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 9h00 ngày 30/05/2020 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Phan Thị Hoài Vân, chuyên ngành Kinh tế chính trị với đề tài "Vai trò của Nhà nước đối với đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng ở Việt Nam".
Thứ tư, ngày 29/04/2020


NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Vai trò của Nhà nước đối với đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng ở Việt Nam
Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
Nghiên cứu sinh: Phan Thị Hoài Vân
Người hướng dẫn: PGS.TS. Tô Đức Hạnh
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 
 
1.Đề tài có cách tiếp cận mới về vai trò Nhà nước từ mối quan hệ hai mặt: Một mặt, do yêu cầu của quá trình đầu tư bằng vốn NSNN trong lĩnh vực CNQP – lĩnh vực đặc thù có nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia tất yếu đòi hỏi Nhà nước phải can thiệp bằng những biện pháp, phương pháp phù hợp. Mặt khác, vai trò Nhà nước thể hiện sự chủ động tác động tích cực với đầu tư trong lĩnh vực CNQP: định hướng, tạo điều kiện môi trường đầu tư v.v
 
2.Luận án đưa ra khái niệm mới về vai trò của Nhà nước đối với đầu tư bằng vốn NSNN trong lĩnh vực CNQP. Đó là phạm trù kinh tế phản ánh quan hệ kinh tế, trong đó Nhà nước là chủ sở hữu, chủ thể tác động lên khách thể là quá trình đầu tư trong lĩnh vực CNQP bằng việc hoạch định chiến lược, ban hành chính sách, tổ chức thực hiện, thanh tra kiểm tra nhằm đạt mục tiêu đã định.
 
3.Luận án đã xây dựng được hệ thống tiêu chí định tính và định lượng. Các tiêu chí này quan hệ đồng biến với vai trò của Nhà nước và là kết quả can thiệp tác động của Nhà nước trong quá trình đầu tư. Đây là các tiêu chí đánh giá vai trò của Nhà nước đối với đầu tư bằng vốn NSNN trong lĩnh vực CNQP lần đầu tiên được đề cập đến.
 
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án
 
1.Những bài học rút ra từ kinh nghiệm thực tiễn về vai trò Nhà nước đối với đầu tư trong lĩnh vực CNQP của một số quốc gia, đó không chỉ là tiếp thu mà là sự kế thừa phát triển sáng tạo trong điều kiện hội nhập và cuộc cách mạng 4.0 trong lĩnh vực CNQP.
 
2.Chọn lựa, thiết kế xây dựng mô hình tối ưu về đầu tư trong lĩnh vực CNQP phù hợp với quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam, nhằm sử dụng các nguồn lực, nâng cao hiệu quả và minh bạch hóa đầu tư.
 
3.Luận án đề xuất hệ thống đồng bộ bốn nhóm giải pháp, trong đó giải pháp tổ chức thực hiện được xem là giải pháp có tính đột phá để giải quyết những hạn chế, bất cập trong bộ máy quản lý, cơ chế thực hiện, phân công và phối hợp giữa các bộ phận v.v
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
Topic: The role of the State on investment by the state budget capital in the field of defense industry in Vietnam 
Major: Political Economy
Postgraduate: Phan Thi Hoai Van
Supervisor: Assoc. Prof. Dr To Đuc Hanh 
Training facility: National Economics University 
 
New contributions about academic and theoretical areas 
 
1.The thesis has a new approach on the role of the State from the two-sided relationship: On the one hand, due to the requirements of the process of investing with the state budget capital in the field of defense industry - a specific field tasked to preserve security, defense and the protection of national sovereignty inevitably require the State to intervene by appropriate measures and methods. On the other hand, the role of the State demonstrates the initiative and positive impacts on investment in the field of defense industry: orienting and facilitating investment environment, etc.
 
2.The thesis introduces a new concept of the role of the State on state budget investment in the field of defense industry. It is an economic category reflecting economic relations, in which the State is the owner, the subject that influences on the object, that is the investment process in the field of defense industry by strategic planning, policies promulgating, implementation and inspectation to achieve the set goals.
 
3.The thesis has built a system of qualitative and quantitative criteria. These criteria are positively related to the role of the State and are the result of the intervention of the States impact on the investment process. These are the criteria for evaluating the role of the State on investing with state budget capital in the field of defense industry for the first time mentioned.
 
New findings and some proposals are drawn from the research results of the thesis 
 
1.Lessons learned from practical experience of the role of the State on investing in the field of defense industry of some countries, which are not only receptive but also the inheritance of creative development under the conditions of integration  and 4.0 industrial revolution  in the field of defense industry.
 
2.Selecting and designing an optimal model for investment in the field of defense industry in accordance with the process of perfecting the market economy institution in Vietnam, in order to use resources, improve efficiency and transparency of investment.
 
3.The thesis proposes a synchronous system of four solution groups, of which the implementation solution is considered as a breakthrough solution to solve the limitations and shortcomings in the management apparatus and implementation mechanism, assigning, and coordinating between departments, etc.