Nghiên cứu sinh Trần Thị Thu Hiền bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 13h00 ngày 16/05/2020 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trần Thị Thu Hiền, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, với đề tài "Các yếu tố tác động tới quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam".
Thứ tư, ngày 15/04/2020


NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Các yếu tố tác động tới quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Nghiên cứu sinh: Trần Thị Thu Hiền
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Đàm Văn Huệ 
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
 
Thứ nhất, luận án đã phát triển thêm mô hình kiểm định các yếu tố tác động tới quy mô phát hành của TPDN và thực hiện kiểm định đối với thị trường TPDN sơ cấp Việt Nam. Các yếu tố tác động được kiểm định bao gồm: (1) quy mô của nền kinh tế, (2) độ mở của nền kinh tế, (3) giai đoạn phát triển của nền kinh tế, (4) quy mô của hệ thống ngân hàng, (5) chênh lệch lãi suất, (6) biến động của tỷ giá hối đoái, (7) dự trữ ngoại hối và (8) quyền chủ nợ. Luận án cũng sử dụng giá trị trái phiếu được phát hành thêm trong mỗi quý làm thang đo cho quy mô phát hành thay vì giá trị trái phiếu hiện hành. Số liệu được sử dụng là số liệu chuỗi thời gian tương ứng với quy mô phát hành trái phiếu hàng quý trong giai đoạn 2005 – 2018.
 
Thứ hai, luận án là công trình nghiên cứu tiên phong tại Việt Nam kiểm định các yếu tố tác động tới quy mô giao dịch của TPDN niêm yết. Các yếu tố tác động được kiểm định bao gồm: (1) khối lượng phát hành, (2) tuổi của trái phiếu, (3) rủi ro phá sản, (4) biến động lợi nhuận và (5) quy mô giao dịch cổ phiếu của doanh nghiệp phát hành. Số liệu được sử dụng là số liệu mảng, tương ứng với 28 trái phiếu niêm yết có giao dịch trong giai đoạn 2012 – 2017.  
 
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu của luận án
 
Luận án đã thực hiện kiểm định các yếu tố tác động tới quy mô phát hành TPDN Việt Nam bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) trên phần mềm Eviews. Kết quả nghiên cứu cho thấy, quy mô của nền kinh tế, độ mở của nền kinh tế, quy mô hệ thống ngân hàng, biến động tỷ giá hối đoái, dự trữ ngoại hối và quyền chủ nợ là các yếu tố tác động tới quy mô phát hành TPDN Việt Nam. 
Đồng thời, luận án sử dụng phương pháp mô hình tác động cố định (FEM) trên phần mềm Stata để kiểm định các yếu tố tác động tới quy mô giao dịch của TPDN Việt Nam. Kết quả cho thấy tuổi của trái phiếu, rủi ro phá sản, biến độn lợi nhuận và quy mô giao dịch cổ phiếu đều có tác động tới quy mô giao dịch của TPDN niêm yết.
 
Trên cơ sở kết quả thực nghiệm, luận án đã đề xuất một số khuyến nghị đối với các cấp quản lý như Chính phủ, UBCKNN, Bộ Tài chính, … nhằm tăng quy mô thị trường TPDN Việt Nam trong thời gian tới. Các khuyến nghị liên quan đến các vấn đề chủ yếu như hành lang pháp lý, ổn định kinh tế, tỷ giá, dự trữ ngoại hối, phát triển hệ thống ngân hàng và thành lập tổ chức xếp hạng tín dụng.
 
 
 Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
Thesis topic    : Factors affect to the size of Vietnam corporate bond market
Specialization    : Finance - Banking
Phd. Student        : Tran Thi Thu Hien
Supervisor          : Assoc.Prof. Dam Van Hue
Training institution: National Economics University
 
New academic and reasoning contributions
 
Firstly, the thesis has further developed a testing model of factors affecting the issuance volume of corporate bonds and tested for the primary bond market in Vietnam. Tested factors include: (1) the size of the economy, (2) the openness of the economy, (3) the development stage of the economy, (4) the size of the banking system, (5) interest rate varibility, (6) exchange rate variability, (7) foreign exchange reserves and (8) creditors rights. The thesis also uses the value of bonds issued more in each quarter as a scale for issuance scale instead of the current bond value. The data used is time series data corresponding to the volume of quarterly corporate bond issuance in the period 2005 - 2018.
 
Secondly, the thesis is a pioneering research in Vietnam testing the factors affecting the trading volume of listed corporate bonds. Tested factors include: (1) issuance volume, (2) age, (3) credit risk, (4) profit volatility and (5) the trading volume of issuers’ stocks. The data used is panel data, corresponding to 28 listed bonds traded during 2012-2017.
 
New findings and proposals have been drawn from the research and survey findings of the thesis
 
The thesis has tested the factors affecting the issuance volume of corporate bonds in Vietnam by the Ordinary Least Squares method (OLS) on Eviews. The research results show that the size of the economy, the openness of the economy, the size of the banking system, exchange rate variability, foreign exchange reserves and creditors’ right are the factors that affect to the issuance volume of corporate bonds in Vietnam.
The thesis also uses Fixed Effects Model (FEM) on Stata to test factors affecting the trading volume of corporate bonds in Vietnam. The results show that the age of bonds, credit risks, profi volatility and the trading volume of issuers’ stocks all have an impact on the trading volume of listed corporate bonds.
 
Based on these results, the thesis has proposed some recommendations for Government, SSC, Ministry of Finance, etc. to increase the size of Vietnams corporate bond market in the next coming time. The recommendations relate to key issues such as the legal framework, economic stability, exchange rates, foreign exchange reserves, development of the banking system and the establishment of a credit rating organization.