Nghiên cứu sinh Vũ Anh Quân bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h30 ngày 28/12/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Vũ Anh Quân, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, với đề tài "Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) trên địa bàn thành phố Hà nội".
Thứ hai, ngày 27/11/2017

 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) trên địa bàn thành phố Hà nội
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng                      Mã số: 62340201
Nghiên cứu sinh: Vũ Anh Quân   
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phan Thị Thu Hà

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

Thứ nhất, luận án làm rõ những nội dung cơ bản về hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại dựa trên chỉ tiêu quan trọng nhất là tỷ suất lợi nhuận thuần từ hoạt động tín dụng.

Thứ hai, luận án đã phân tích ảnh hưởng của các nhân tố như: tăng trưởng tín dụng, chênh lệch lãi suất, tỷ lệ nợ xấu…trên cơ sở phân tích những yếu tố cấu thành lợi nhuận thuần từ hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần không do nhà nước chi phối tại Hà nội. Ngoài việc phân tích ảnh hưởng của các nhân tố trên ở phương diện lý thuyết, nghiên cứu đã đưa thêm bối cảnh hoạt động ngân hàng đang bộc lộ nhiều hạn chế như: nợ xấu tăng cao, công tác quản trị rủi ro yếu kém, nhiều ngân hàng bị âm vốn, các vụ án liên quan đến hoạt động ngân hàng ngày càng gia tăng…

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

Dựa trên việc đánh giá hiệu quả tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần không do nhà nước chi phối trên địa bàn Hà nội, luận án đã chỉ ra rằng:

Thứ nhất, trong cơ cấu vốn để cho vay chưa hiệu quả, việc huy động nguồn vốn trung dài hạn còn chưa đáp ứng được nhu cầu cho vay do nguồn vốn huy động chủ yếu là ngắn hạn.

Thứ hai, hoạt động cho vay của ngân hàng vẫn còn tập trung vào một số lĩnh vực nhạy cảm có mức độ rủi ro cao như cho vay bất động sản, các dự án BOT giao thông.

Thứ ba, nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu vẫn còn cao, nợ có khả năng mất vốn ngày một tăng có những ngân hàng do nợ xấu cao đã mất hết vốn điều lệ buộc ngân hàng nhà nước phải mua lại, việc sở hữu chéo, cho vay sân sau gây ra rủi ro tiềm ẩn lớn đối với các ngân hàng.
Thứ tư, quy trình tín dụng chưa chặt chẽ phù hợp thông lệ quốc tế, các bước còn chưa mang tính độc lập cao dễ dẫn đến rủi ro khi phê duyệt tín dụng.

Từ kết quả nghiên cứu có thể khẳng định: đối với các Ngân hàng thương mại cổ phần tại khu vực Hà nội nhân tố nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu có ảnh hưởng lớn nhất đến hiệu quả tín dụng trong giai đoạn hiện nay. Luận án đề xuất các nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tập trung vào việc tăng trưởng tín dụng ổn định, tăng chênh lệch giữa lãi suất cho vay và huy động vốn, nâng cao công tác định giá tài sản, giảm nợ xấu, đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, nâng cao công tác quản lý lương nhân viên và một số giải pháp khác. Từ những giải pháp trên luận án đưa ra một số khuyến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước và với quá trình hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Hà nội.
 

Nội dung của luận án xem tại đây.
 
-----------

NEW CONTRIBUTIONS OF THESIS

Topic of thesis: Improve the effiective credit performance of commercial banks in Hanoi
Major: Finance - Banking                                                               Code: 62340201
PhD Candidate: Vu Anh Quan                                                    
Supervisor: Assoc.PhD, Phan Thi Thu Ha

Academic and theoretical contributions

Firstly, the dissertation clarifies the basic content of signals of commercial banks based on the smallest criterion of profit from credit activities.

Secondly, the thesis analyzed the effects of multiplication such as amplification of signal, test interest, debt ratio ... based on the analysis of the constituent components from the signal operation of commercial banks for Private enterprises located in Hanoi. In addition to analyzing the impact of these factors on a theoretical basis, the study adds a number of constrained banking contexts such as high non-performing loans, poor risk management, Many banks have negative capital, cases related to banking operations are increasing ...

Pratical contributions from research findings, surveys:

Based on the assessment of credit performance of non-state-owned commercial banks in Hanoi, the thesis has shown that:

Firstly, in the ineffective loan base, for medium and long-term deposits, it does not adapt.

Secondly, bank lending is still concentrated in some sensitive sectors such as real estate loans, BOT transport projects.

Thirdly, bad debt and credit debt ratio are still high, debt can make lose capital risingly day bay day becuse of bad debt has decreased the capital that the bank has to rebuy, own private, lend after setting the latent risk for banks.

Fourthly, the credit process is not tight in line with international practice, but the steps are not high independently leading to risk when approving credit.

From the results, it can be affirmed that, for  The joint stock commercial banks in Hanoi, the bad debt factors and bad debt ratio have the greatest impact on credit effectiveness in the present period. The thesis proposes some measuring group to improve credit performance focusing on stable credit growth, increasing the gap between interest rates on loans and mobilizing capital, improving asset valuation, reducing bad debts, accelerating the restructuring of credit institutions associated with dealing with bad debts in the period 2016-2020, improving the management of staff salaries and some other solutions. From the solutions on the thesis, there are some recommendations for state management agencies and the operation of joint stock commercial banks in Hanoi.