Nghiên cứu sinh Vũ Anh Trọng bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 11/04/2018 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Vũ Anh Trọng, chuyên ngành Quản lý công nghiệp, với đề tài "Phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành ô tô ở Việt Nam".
Thứ bảy, ngày 10/03/2018

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành ô tô ở Việt Nam
Chuyên ngành: Quản lý công nghiệp   
Nghiên cứu sinh: Vũ Anh Trọng
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trương Đoàn Thể

Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận


Về mặt lý luận:

Từ các vấn đề lý luận về phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) cho ngành công nghiệp ô tô, luận án đã xây dựng hệ thống các tiêu chí để đánh giá thực trạng sự phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam thời gian qua, qua đó cung cấp căn cứ thực tiễn cho việc đề xuất các nhóm giải pháp thúc đẩy phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô nhằm thực hiện thành công Chiến lược phát triển công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu của luận án

Thứ nhất, phân tích một số bài học kinh nghiệm về chính sách phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô tại một số quốc gia có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam về điều kiện phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô như Thái Lan, Trung Quốc… Đây là cơ sở quan trọng để các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp tham khảo và phân tích khả năng vận dụng nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển CNHT ô tô ở Việt Nam.

Thứ hai, kết quả thực nghiệm từ phân tích bộ dữ liệu Tổng điều tra doanh nghiệp hàng năm của Tổng cục Thống kê giai đoạn 2011-2014 (theo các nhóm chỉ tiêu về tăng trưởng, cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu doanh nghiệp theo loại hình sản xuất, loại hình sở hữu, quy mô doanh nghiệp; quy mô, tăng trưởng và cơ cấu giá trị sản xuất; tình hình nội địa hóa sản xuất, tính đa dạng sản phẩm; năng lực phát triển của các doanh nghiệp CNHT cho ngành công nghiệp ô tô ở Việt Nam với các chỉ tiêu cụ thể về quy mô tài sản, vốn chủ sở hữu, giá trị gia tăng, doanh thu và lợi nhuận tình bình quân doanh nghiệp; hiệu quả sản xuất kinh doanh; hoạt động đầu tư phát triển; tình hình máy móc, trang thiết bị sản xuất) đã cho thấy rõ hơn bức tranh về thực trạng phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đó là còn quá yếu kém, phát triển chậm. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này chủ yếu có quy mô nhỏ và vừa; năng lực về vốn, trình độ công nghệ hạn chế; khả năng nghiên cứu thiết kế phát triển sản phẩm mới hạn chế; sản phẩm tương đối đơn giản với hàm lượng công nghệ thấp; tỷ lệ nội địa hóa sử dụng linh kiện, phụ tùng sản xuất trong nước trung bình thấp hơn nhiều so với các quốc gia trong khu vực; nhiều doanh nghiệp chưa đủ năng lực và công nghệ sản xuất để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp ô tô trong nước.

Thứ ba, trên cơ sở phân tích các nguyên nhân dẫn đến thực trạng yếu kém, phát triển phát triển của CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam từ đó đề xuất các nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển CNHT cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trong thời gian tới. Trong đó, đặc biệt lưu ý các giải pháp:

Về phía Nhà nước, cần sớm cụ thể hóa nội dung quy hoạch phát triển CNHT ô tô bằng những đề án cụ thể; Xây dựng danh mục các loại linh kiện ô tô mà CNHT Việt Nam có thể tham gia sản xuất để có chính sách ưu tiên, khuyến khích trong từng giai đoạn cụ thể; Hoàn thiện hệ thống chính sách đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán, minh bạch và ổn định; Xây dựng và vận hành hệ thống thông tin và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về CNHT cho ngành công nghiệp ô tô.

Về phía các doanh nghiệp, cần tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp; Chủ động và tích cực tìm kiếm, khai thác các nguồn vốn cho đầu tư đổi mới công nghệ; Tăng cường các hoạt động liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp.
 

Nội dung của luận án xem tại đây.
 
-----------


NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Theme topic: AUTOMOBILE SUPPORTING INDUSTRY PROMOTION
Major: Industry management   
Researcher: Vu Anh Trong
Lecturer: Truong Doan The

New contributions in terms of learning and reasoning


Reasoning:

Based on arguments on automobile supporting industry, the theme provides criteria to understand reality of Vietnams automobile supporting industry in recent time, laying out practical foundation to suggest solutions to promote the automobile supporting industry with the aim to successfully carry out Vietnams automobile industry development strategy until 2025 with vision until 2030.

New discovery and recommendations resulting from the Theme

Firstly, analyzing some experiences on automobile supporting industry policies in the countries owning big similarity with Vietnam in such as Thailand, China and so on, which is decisive for the policy planners and enterprises to understand and identify how to apply to meet Vietnams automobile supporting industry goals.

Secondly, analyzing the yearly Enterprise Survey Data sourced by General Statistics Office of Vietnam, period 2011 - 2014 (based on criteria in growth, structure and structure transition classified by production type, ownership type, enterprise scale; growth scale and production value structure; status of production domestication, product diversity; development capability of automobile supporting industries in Vietnam applying specific norms of assets, owner equity, added value, revenue and profits; production and trading achievements; investment and development; status of machines, equipments) provides better understanding of status of Vietnams automobile supporting industry, still weak, out of date and slow.   Enterprises in this field are mostly small and medium-sized; capital and technology are limited; capability of studying, designing and developing products is not strong; products are relatively simple with low technology footprint; domestication of accessories and spare parts is much lower than other regional countries; many enterprises are not ready in terms of resources and technologies to join the national automobile industry value chain.

Thirdly, understanding reasons for weak, out of date and underdeveloped automobile supporting industry in Vietnam in order to provide solutions to  promote Vietnams automobile supporting industry in the time to come. Following solutions should be paid with much attention:

The State should soon specify the automobile supporting industry development planning; Develop list of accessories and spare parts which are within capability of Vietnam in order to issue preferential policies from time to time; Complete and synchronize the policies to make them consistent, transparent and stable; Develop and operate national data of automobile supporting industries.

Enterprises should enhance efficiency of enterprise administration; Be active in searching, taking full advantage of capital for technology renewal; Promote connection and cooperation between the enterprises.