Nghiên cứu sinh Vũ Thị Thanh Thủy bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 13h30 ngày 17/11/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Vũ Thị Thanh Thủy, chuyên ngành Kế toán, với đề tài "Kế toán quản trị chi phí trong các bệnh viện công trực thuộc Bộ Y tế trên địa bàn Hà Nội".
Thứ ba, ngày 17/10/2017

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Đề tài luận án: Kế toán quản trị chi phí trong các bệnh viện công trực thuộc Bộ Y tế trên địa bàn Hà Nội. 
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích                         Mã số: 62340301
Nghiên cứu sinh: Vũ Thị Thanh Thủy  
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang

Những đóng góp mới về mặt lý luận, thực tiễn 
 
Về lý luận:
 
- Luận án trình bày các nội dung liên quan đến kế toán quản trị chi phí trong bệnh viện, cụ thể là: (1) Đặc điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ và cơ chế tài chính ảnh hưởng đến kế toán quản trị chi phí trong bệnh viện. (2) Bản chất và vai trò của kế toán quản trị chi phí trong bệnh viện. (3) Nội dung của kế toán quản trị chi phí trong bệnh viện.
 
- Luận án phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự vận dụng của hệ thống kế toán quản trị chi phí trong bệnh viện.
 
Về mặt thực tiễn: 
 
- Từ kết quả khảo sát thực tế tại các bệnh viện công trực thuộc Bộ Y tế trên địa bàn Hà Nội, tác giả đánh giá những kết quả đạt được, cụ thể: Về phân loại chi phí, định mức chi hoạt động, công tác xây dựng dự toán, việc tính giá thành theo phương pháp xác định chi phí theo quá trình và trung tâm chi phí tại các bệnh viện.
 
- Từ kết quả khảo sát thực tế tại các bệnh viện công trực thuộc Bộ Y tế trên địa bàn Hà Nội, luận án đã chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến sự vận dụng của hệ thống kế toán quản trị chi phí tại các bệnh viện thông qua phương trình hàm hồi quy như sau:
 
Loge[P(Y=1)/P(Y=0)]=36.577 + 7.886*X1+1.829*X4 + 2.581*X5 -3.099 X6 -3.005*X7
 
Trong đó: Nhân tố X1- Sự gia tăng về chi phí điều trị cho bệnh nhân, có ảnh hưởng mạnh nhất do có hệ số hồi quy cao nhất và bằng 7.886. 
 
Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu
 
Trên cơ sở kết quả khảo sát thực trạng về kế toán quản trị chi phí trong các bệnh viện, tác giả đưa ra giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các Bệnh viện công trực thuộc Bộ Y tế trên địa bàn Hà Nội. 
 
Tác giả cũng đề xuất điều kiện thực hiện các giải pháp từ phía Nhà nước, Bộ Y tế và từ phía các bệnh viện để đảm bảo thực hiện được những giải pháp trên.
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
--------------
 
NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS
 
Thesis topic: Cost management accounting in public hospitals under the Ministry of Health in Hanoi.
Major: Accounting, Auditing and Analysis    Code: 62340301
Ph.D student: Vu Thi Thanh Thuy  
Instructor: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Ngoc Quang
 
New contribution of the thesis
 
Theorically: 
 
- The thesis presents the contents related to cost management accounting in hospitals, namely:  (1) Service business features and financial mechanisms affect cost management accounting in hospitals. (2) The nature and role of cost management accounting in hospitals. (3) The content of cost management accounting in hospitals.
 
- The thesis analyzes factors affecting the application of cost management accouting system in hospitals.
 
Practically:
 
- Based on the results of field surveys conducted at public hospitals under the Ministry of Health in Hanoi, the author assesses the following results: cost classification, cost norm for operation, cost estimation process, calculating price based on cost identification method in line with process and cost centers in hospitals.
 
- From the results of the field survey in public hospitals under the Ministry of Health in Hanoi, the thesis points out factors affecting the application of cost management accounting system in hospitals through the regression equation as follows:
 
Loge[P(Y=1)/P(Y=0)]=36.577 + 7.886*X1+1.829*X4 + 2.581*X5 -3.099 X6 -3.005*X7
 
In which: Factor X1- The increase in the cost of treatment for patients, is most influenced because of having the highest regression coefficient and is equal to 7.886.
 
New proposals drawn from research results
 
Based on the survey results on situation of cost management in hospitals, the author proposes solutions to complete cost management accounting in public hospitals under the Ministry of Health in Hanoi. 
 
The author also proposes conditions for implementation of solutions from the State, Ministry of Health and from hospital to ensure the implementation of the above solutions.