Nghiên cứu sinh Vũ Thị Thục Oanh bảo vệ luận án Tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 26/9/2018 tại Phòng họp Tầng 4 nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Vũ Thị Thục Oanh, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, với đề tài "Các nhân tố tác động đến hành vi gian lận báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam".
Chủ nhật, ngày 26/08/2018

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Các nhân tố tác động đến hành vi gian lận báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng           
Nghiên cứu sinh: Vũ Thị Thục Oanh              
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Cao Thị Ý Nhi     2. TS. Nguyễn Thị Thanh Hương
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận:

1. Qua kết quả phỏng vấn các chuyên gia trong các lĩnh vực thị trường chứng khoán, tài chính, kiểm toán, tác giả đã phát triển mới 3 biến độc lập thuộc nhóm nhân tố cơ hội bao gồm Môi trường pháp lý, Môi trường kinh tế vĩ mô và Kiểm soát của Nhà nước đối với hành vi gian lận BCTC cho phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam.

2. Kết quả kiểm định thông qua việc khảo sát 485 KTV cho thấy: trong 12/15 biến độc lập mang ý nghĩa thống kê giải thích nguyên nhân xảy ra hành vi gian lận BCTC của các CTNY thì có 8 biến mang dấu dương, chứng tỏ tồn tại mối quan hệ thuận chiều giữa các biến này đến biến phụ thuộc là hành vi gian lận BCTC. 4 biến còn lại là Đặc tính của HĐQT, Kiểm soát của Nhà nước, Kiểm toán độc lập và Trình độ chuyên môn của BGĐ có mức tương quan âm đến hành vi gian lận BCTC, chứng tỏ rằng mức độ tác động của các nhân tố này càng lớn thì càng hạn chế được khả năng xảy ra hành vi gian lận BCTC của các CTNY trên TTCK Việt Nam.

Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

Luận án đề xuất các khuyến nghị cần xây dựng một môi trường pháp lý đầy đủ, phù hợp và một chế tài xử phạt đủ mạnh, kiến nghị đối với CTNY, đồng thời đưa ra những lưu ý thận trọng đối với nhà đầu tư khi sử dụng các BCTC kể cả khi đã được KTV xác nhận mức độ trung thực và hợp lý. Cụ thể như sau:
- Đối với CTNY: cần hoàn thiện cơ chế quản trị công ty; duy trì, thiết kế và nâng cao chất lượng hoạt động của ban KSNB...
- Đối với công ty kiểm toán (CTKT): cần tăng cường kiểm soát chất lượng kiểm toán BCTC; nâng cao kinh nghiệm chuyên sâu của các KTV, tăng tính thận trọng nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp của các KTV.
- Đối với các nhà đầu tư: không nên đặt áp lực quá lớn đối với duy trì và tăng giá cổ phiếu đối với các CTNY…
- Đối với cơ quan quản lý như Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) : cần tăng cường các chế tài xử lý đối với các hành vi gian lận BCTC; tăng cường các biện pháp kỷ luật đối với CTKT vi phạm quy định về kiểm toán BCTC của các CTNY; UBCKNN cần thành lập ủy ban giám sát chất lượng về hoạt động kiểm toán BCTC của CTNY, yêu cầu các CTNY công bố và giải trình về quản trị công ty, tăng cường giải trình biến động thông tin trên BCTC của CTNY…
 

Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE DOCTORAL THESIS

Thesis title: The factors affect fraud financial statements of companies listed on Vietnams stock market.
Major: Finance - Banking                   
PhD Candidate: Vu Thi Thuc Oanh               
Supervisors: 1. Dr. Assoc. Prof . Cao Thi Y Nhi; 2. PhD. Nguyen Thi Thanh Huong
Training Institution: National Economics University

The academic and theoretical contributions of the thesis: 

1. Through interviewing experts in stock market, finance and audit, I have developed new three independent variables regarding factors opportunities, namely legal environment, macro-economic environment and the control of competent authorities for behaviors of fraudulent financial statements in the context of Vietnam.

2. Survey results of 485 auditors showed that:  There are eight of 12 independent variables on statistic explanation of the cause of fraudulent behaviors of financial statements of listed companies are positive which suggested a positive relationship between these variables and dependent variable is the financial statement frauds. The four remaining variables come from the control of the Board of Directors, competent authorities, independent auditors and the professional level of other managers of companies that have a negative correlation to the behavior of financial reporting fraud.

The Findings and new proposals based on the results of the thesis

The thesis proposes recommendations on a comprehensive legislation and strong penalties and recommendations for listed companies, and warnings for investors using financial statements even when independent auditor confirmed its honest and reasonable. Particularly:

- For listed companies: should improve corporate governance mechanism; maintaining, designing and enhancing the effectiveness of Supervisory Board of such companies. 
- For auditing company: improving the quality of auditing financial statements; Strengthening and deepening the academic knowledge and experience of auditors, enhancing meticulousness and profession of auditors.
- For investors: do not put pressure too great for maintaining and increasing the share price for listed companies ...
- For management agencies such as the Ministry of Finance and the State Securities Commission: imposing stronger and harder punishments  fraudulent behaviors of financial statements; tighter control against the auditing firm violating regulations on audit of financial statements of listed companies; State Securities Commission should establish oversight committees to ensure the quality of audits of financial statements of listed companies, requiring listed companies publish and explain information on corporate governance, enhancing accountabilities of  explaining information changes in the financial statements of companies listed ...