NCS Nguyễn Minh Thu bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h ngày 09/01/2014 tại Phòng họp Tầng 4 nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Minh Thu, chuyên ngành Kinh tế học (Thống kê kinh tế), với đề tài "Nghiên cứu thống kê đánh giá phát triển bền vững ở Việt Nam".
Thứ năm, ngày 09/01/2014

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu thống kê đánh giá phát triển bền vững ở Việt Nam
Chuyên ngành: Kinh tế (Thống kê kinh tế - xã hội)   
Mã số: 62.31.03.01
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Minh Thu        
Người hướng dẫn:  1. GS.TS Phạm Ngọc Kiểm          2. PGS.TS Bùi Đức Triệu

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

- Đề xuất quy trình và phương pháp tính chỉ số tổng hợp đánh giá phát triển bền vững ở Việt Nam. Hiện nay, chưa có nghiên cứu chi tiết nào về việc tính chỉ số tổng hợp phát triển bền vững. Đây là nghiên cứu toàn diện đầu tiên về mặt phương pháp luận, gồm các bước:

(1) Tính các chỉ số riêng biệt dựa trên các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững
(2) Tính bốn chỉ số thành phần tương ứng với bốn nhóm chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững
(3) Tính chỉ số tổng hợp phát triển bền vững trên cơ sở tính bình quân.

Trong từng bước, luận án phân chia thành các trường hợp cụ thể để lựa chọn công thức tính và các yếu tố tương ứng phù hợp.

- Tính toán thử nghiệm chỉ số phát triển bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010 trên cơ sở các công thức đã đề xuất. Việc tính toán này tạo điều kiện đánh giá thực trạng bền vững trong quá trình phát triển của Việt nam giai đoạn 10 năm vừa qua. Kết quả có ý nghĩa về mặt thực tiễn, và chứng minh cho tính khả thi của luận án.

Những kết luận, đề xuất rút ra từ kết quả nghiên cứu

Công tác thống kê phát triển bền vững là hoạt động cần thiết để đánh giá quá trình phát triển của đất nước, giúp Chính phủ đưa ra các chính sách phát triển phù hợp hơn trong từng giai đoạn. Vì vậy, luận án đưa ra một số đề xuất về công tác thống kê phát triển bền vững như sau:

(1) Thực hiện rà soát lại các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững về tên gọi, nội dung, ý nghĩa,...
(2) Thống nhất phương pháp tính, nguồn số liệu và kỳ báo cáo một số chỉ tiêu mới trong hệ thống chỉ tiêu
(3) Nghiên cứu thống nhất, ban hành hướng dẫn cách tính chỉ số tổng hợp phát triển bền vững áp dụng vào thực tế.

Những ý kiến đề xuất trên đây căn cứ vào kết quả nghiên cứu của tác giả. Để có thể tính toán chính xác chỉ số tổng hợp phát triển bền vững trong thực tế đòi hỏi phải có quá trình nghiên cứu trên nhiều cấp độ, với các góc độ tiếp cận khác nhau kết hợp với quá trình thực nghiệm.

Kết quả của đề tài cũng mở ra hướng nghiên cứu mới về việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê, tính toán chỉ số tổng hợp phát triển bền vững giữa các địa phương trong cả nước. Từ đó có thể so sánh và đánh giá trình độ phát triển của mỗi tỉnh thành, rút ra các yếu tố cần khắc phục để đưa đất nước phát triển ngày càng bền vững.
 

Nội dung của luận án xem tại đây.

----------------------

CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis: Statistic Research on Assessment of Sustainable Development in Vietnam
Specialization: Economics (Socio-economic Statistics)       
Code: 62.31.01.01
PhD Candidate: Nguyễn Minh Thu
Supervisor:  1. Pro.Dr. Phạm Ngọc Kiểm    2. Assoc.Pro.Dr. Bùi Đức Triệu

Contributions in theoretical and academic aspects

- The Thesis suggests a procedure and method to calculate the aggregate index to assess sustainable development in Vietnam. Currently, there is no detailed study in calculation of the aggregate index of sustainable development in Vietnam. This is the first study of this type, being comprehensive in methodology following the steps

(1) Calculating individual indicator using the indicators of the statistic indicating system for sustainable development,
(2) Calculating 4 component indicators correlating with 4 groups of statistic indicators for sustainable development, and
(3) Calculating the aggregate index of sustainable development on the average basis.

In each step, the thesis divides specific cases to select an appropriate formula and factors for calculation.

- The Thesis makes a pilot calculation of Vietnam’s index for sustainable development during the period 2001 – 2010 using the suggested formula. The calcualtion facilitates assessment of the real sustainability of the country’s development process over the past 10 years. It proves the meaning and the feasibility of the Thesis in reality.

Conclusions and recommendations withdrawn from the research results

Statistics of sustainable development is necessary to assess a country’s development process, through which helps the Government make development policies more suitable to each period of time. Therefore, the Thesis makes some recommendations on statistics of sustainable development, including:

(1) To review all indicators in the system of statistic indicators of sustainable development in terms of titles, contents, meanings, etc.,
(2) To get consensus on calculation methods, data sources and reporting terms for the new indicators in the system of statistic indicators
(3) To study the consensus and disseminate the instructions on calculation of the aggregate index of sustainable development in reality.

The above recommendations are basing on the author’s research results. To accurately calculate the aggregate index of sustainable development in real conditions it requires doing research at different levels, with different approaches and in combination with practical experiments.

The research results at the same time open a new research direction in establising a system of statistic indicators, calculating the aggregate index of sustainable development for localities in the countries, from which it would be possible to compare and assess the development level of each province and withdraw conclusions on the weaknesses to be overcome to make the country’s development more sustainable.