Nghiên cứu sinh Bùi Huy Nam bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 27/12/2019 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Bùi Huy Nam, chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng (Kinh tế bảo hiểm), với đề tài "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động ở Việt Nam".
Thứ ba, ngày 26/11/2019

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động ở Việt Nam
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng (Kinh tế bảo hiểm)

Nghiên cứu sinh: Bùi Huy Nam

Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Chính
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
 
(1) Luận án đã sử dụng mô hình kinh tế lượng để đo lường tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động, gồm: Tư vấn chăm sóc khách hàng; Kinh nghiệm tham gia của người lao động; Hỗ trợ đóng; Thái độ của người lao động đối với việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; Trách nhiệm đạo lý đối với việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và Hiểu biết về bảo hiểm xã hội của người lao động, trong đó nhân tố tư vấn chăm sóc khách hàng, hỗ trợ đóng của nhà nước là hai nhân tố được luận án bổ sung trong bối cảnh nghiên cứu mới tại Việt Nam.
 
(2) Nghiên cứu đã góp phần khẳng định và làm rõ hơn mức độ ảnh hưởng của các nhân tố mang đặc tính cá nhân người lao động và các nhân tố môi trường bên ngoài tác động đến hành vi tham gia của người lao động vào chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, một chính sách bảo hiểm có tính đặc thù ở Việt Nam. Đây là một trong những vấn đề mà các nghiên cứu trước đây chỉ đề cập sơ lược trên một số báo cáo mà chưa có những phân tích, đánh giá sâu.
 
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 
 
(1) Kết quả nghiên cứu của luận án đã chỉ ra những nhân tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong đó tăng cường biện pháp tư vấn chăm sóc khách hàng tiếp xúc trực tiếp với người lao động, hỗ trợ đóng của nhà nước có mức độ ảnh hưởng cao nhất. 
 
(2) Trên cơ sở nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng, kinh nghiệm một số quốc gia, kinh nghiệm tổ chức thực hiện của bảo hiểm thương mại (bảo hiểm nhân thọ), cùng với xác định mục tiêu của nước ta trong việc phát triển bảo hiểm xã hội toàn dân, luận án đã kiến nghị một số giải pháp, trong đó những điểm mới tập trung: Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng tính hấp dẫn người lao động tham gia; Tăng cường biện pháp tuyên truyền trực tiếp phù hợp với đặc điểm người lao động phi chính thức; Nâng cao hỗ trợ đóng của Nhà nước, huy động tương trợ của cộng đồng xã hội tạo cơ hội tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; Tranh thủ sự ủng hộ của người có ảnh hưởng kích thích người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; Tăng cường biện pháp quản lý hiện đại để nâng cao năng lực, chất lượng phục vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội; và Nâng cao thu nhập cho người lao động tạo khả năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. 
 
(3) Kết quả nghiên cứu của luận án cũng đưa ra các tín hiệu giúp cho các nhà hoạch định chính sách cũng như các cơ quan thực hiện chính sách nhìn nhận và đánh giá đúng hơn thực tiễn về cách tiếp cận dưới một góc nhìn khác – cách tiếp cận chủ động tìm đến khách hàng để phục vụ, lấy khách hàng làm trung tâm.
 
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
 
 
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
Topic: A study on the factors affecting the participation in the voluntary social insurance of workers in Vietnam 
Major: Finance – Banking ( Insurance Economics)
Supervisor: Bui Huy Nam
PhD Student: Dr. Nguyen Thi Chinh
Training facility: National Economics University
 
New contributions about academic and theoretical areas 
 
(1) The thesis has used econometric model to measure the impact of factors affecting the employees voluntary social insurance participation, including: Customer care consultancy; Experience participation of workers; closed support; Attitudes of employees towards participating in voluntary social insurance; Moral responsibility for participation in voluntary social insurance and Understanding of social insurance of employees, in which factors of customer care consultancy, support of state contribution are two additional factors that the dissertation supplement in the new context of research in Vietnam. 
 
(2) The study has contributed to affirming and clarifying the level of the influence of individual characteristics of workers and external environmental factors affecting employees participation in voluntary social insurance, a policy of insurance that has specific feature in Vietnam. This is one of the issues that previous studies only briefly mentioned on a number of reports without in-depth analysis and evaluation.
 
New findings and some proposals are drawn from the research and survey results of the thesis 
 
(1) The research results of the thesis have pointed out the factors that strongly influence the participation in voluntary social insurance. In which, strengthening the customer care consultancy measures in direct contact with workers, closed supporting from the State has the highest level of influence.
 
(2) Based on the study of influencing factors, some countries experiences, the experience of organizing the implementation of commercial insurance (life insurance), along with identifying our countrys goals in developing insurance universal social insurance, the thesis has proposed a number of solutions, including new focus points: Reforming voluntary social insurance policies to increase the attractiveness of laborers to participate; Strengthening direct propaganda measures suitable to the characteristics of informal workers; Enhancing the closed States support and mobilizing mutual assistance from social communities to create opportunities for voluntary social insurance; Enlisting the support of influential people to stimulate employees to participate in voluntary social insurance; Strengthening modern management measures to improve the capacity and service quality of social insurance agencies; and Increasing income for employees to create the ability to participate in voluntary social insurance.
 
(3) The dissertations findings also give signals to policy makers as well as policy implementing agencies to better recognize and appreciate the reality of the approach from a different perspective - how to proactively approach to customers to serve as customer-centered.