Nghiên cứu sinh Chu Thị Bích Ngọc bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h ngày 09/12/2014 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Chu Thị Bích Ngọc, chuyên ngành Kinh tế học (Thống kê kinh tế), với đề tài "Hoàn thiện phương pháp tính và phân tích giá trị gia tăng ngành Vận tải Việt Nam".
Thứ ba, ngày 09/12/2014
 
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 
 
Đề tài luận án: Hoàn thiện phương pháp tính và phân tích giá trị gia tăng ngành Vận tải Việt Nam
Chuyên ngành: Kinh tế học (Thống kê kinh tế)
Mã số: 62.31.01.01
Nghiên cứu sinh: Chu Thị Bích Ngọc
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS Bùi Đức Triệu   2. GS.TS Phan Công Nghĩa
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 
 
Luận án có một số đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận như sau:
 
(1) Luận án đã đề xuất cách tính giá trị gia tăng ngành Vận tải áp dụng cho các doanh nghiệp vận tải Nhà nước, doanh nghiệp Vận tải ngoài Nhà nước và các cơ sở kinh tế Vận tải cá thể.
 
(2) Luận án đề xuất bổ sung thêm bổ sung các chỉ tiêu doanh thu, tổng chi phí vận tải và qui mô lao động vào biểu số 01-CS/VTKB theo Quyết định số 77/2010/QĐ-TTG ngày 30/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ.
 
(3) Luận án đã đề xuất một số phương trình kinh tế trong áp dụng phân tích nhân tố ảnh hưởng đến giá trị gia tăng ngành Vận tải.
 
Những đề xuất rút ra từ kết quả nghiên cứu
 
Từ kết quả nghiên cứu của luận án, NCS đưa ra những những đề xuất sau:
 
- Tổng cục Thống kê nên qui định các doanh nghiệp vận tải cần nộp báo cáo trực tiếp cho Vụ Hệ thống Tài khoản quốc, đồng thời qui định thời hạn nộp báo cáo của các doanh nghiệp vận tải sớm hơn (bằng cách nộp báo cáo qua mạng trước rồi nộp bản cứng sau) nhằm đáp ứng được nhu cầu tổng hợp số liệu của Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia Tổng cục Thống kê trong việc tính VA ngành Vận tải theo giá hiện hành từ nguồn thông tin báo cáo, tránh tình trạng tính chuyển từ giá so sánh về giá hiện hành như hiện nay đang tính VA ngành Vận tải . 
 
- Khi có đủ thông tin để tính GO, IC vận tải theo giá hiện hành và chỉ số giá cước vận  tải, nhưng không có chỉ số giá chi phí sản xuất ngành Vận tải như hiện nay thì có thể tính VA ngành Vận tải theo giá so sánh từ tỷ lệ  giá trị tăng thêm so với giá trị sản xuất theo giá thực tế năm báo cáo.
 
- Trường hợp nguồn thông tin không đủ để tính GO ngành Vận tải từ giá hiện hành mà áp dụng theo cách tính GO ngành Vận tải hiện nay của Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia thì nên tính GO ngành Vận tải theo giá so sánh từ tốc độ phát triển khối lượng hàng hóa và hành khách luân chuyển liên hoàn.
 
- Kết quả nghiên cứu của Luận án mong muốn là cơ sở để Tổng cục Thống kê nghiên cứu ban hành chế độ báo cáo thống kê của ngành Vận tải phù hợp hơn cho các đối tượng, nhằm khắc phục hạn chế hiện nay của Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia trong việc tính giá trị gia tăng ngành Vận tải là phải tính ngược GO ngành Vận tải từ giá so sánh về giá hiện hành, không có chỉ số giá sản xuất vận tải nên đã sử dụng 2 lần hệ số IC ngành Vận tải để tính IC ngành Vận tải theo giá hiện hành và giá so sánh.
 
- Từng ngành Vận tải hàng năm nên tiến hành tính và phân tích giá trị gia tăng nhằm đánh giá thị phần của mình trên thị trường, cũng như phát hiện ra được những yếu tố chi phí cần cắt giảm để làm tăng giá trị gia tăng từng ngành Vận tải góp phần nâng cao đóng góp của ngành Vận tải trong GDP của nền kinh tế.
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
--------------
 
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
Title: Improvements in the value- added calculations and analyses in Vietnam transport
Major: Economics (Economic statistics)
Code: 62.31.01.01
Researcher: Chu Thi Bich Ngoc                   
Instructors: 
1.Associate professor and doctor Bui Duc Trieu
2.Professor and Doctor Phan Cong Nghia
 
New contributions in terms of academic theories
 
(1)The thesis proposed the value – added calculations in the transport section applied in state transport enterprises, non – state transport enterprises and private economic transport units.
 
(2)The thesis proposed to add revenues, total costs and labor scales to the table No 1 – CS/VTKB  according to The Prime Minister’s decision No 77/2010/QD –TTG on November 30th,2000.
 
(3) The thesis suggested some economic equations applied in analyzing impacts on value – added values in transport section. 
 
Recommendations of research results
 
From  research results of the thesis, researcher makes the following recommendations:
 
-The General Statistics Office/ Department. Should stipulate that transport enterprises ought to  directly submit the reports to National Account System Department. Simultaneously it stipulates the deadline to submit them earlier (first via internet, then hard copy ), so that this will meet demands on data collections of NAS, GSO for pricing the VA according to the current prices from the source of the report, avoid transferring comparative prices to current prices being calculated for VA in transport sector.
 
-In case they have enough information to calculate transport GO and IC according
the current prices and transport freight index, the VA can be calculated according to comparative prices from the value – added proportions, compared with production values according to the real value of the reporting year.
 
-In case information is not enough to calculate GO in transport fields from the current prices applied according to the current transport GO of NAS,  it is essential that the GO should be calculated according to the comparative prices from the speed of increasing goods quantity and uninterrupted passenger transport.
 
-Hopefully, the research results of the thesis will lay foundations for GSO to promulgate more suitable statistical reporting  transport rules with units,  so that the current limitations in VA transport calculation of NAS  can be overcome the opposite GO calculation from comparative prices to current prices. Because of no production price index, 2 times multiplier IC for the IC industry Transport  sector at current prices and comparative prices has been used.
 
-Each sector of Transportation should conduct qualitative and value-added analyses to evaluate its market share in the market, as well as  discover the cost elements needed cutting  in order to increase the added value of Transport sector, which contributes to enhance the sectors contribution to GDP of  the economy.