Nghiên cứu sinh Đàm Phương Lan bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 17h00 ngày 24/07/2019 tại P502 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Đàm Phương Lan, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài "Kế toán chi phí theo mức độ hoạt động trong các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi nội địa"
Chủ nhật, ngày 23/06/2019

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Kế toán chi phí theo mức độ hoạt động trong các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi nội địa
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích
Nghiên cứu sinh: Đàm Phương Lan
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế quốc dân 
 
 Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 
 
Từ lý luận về kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp, luận án đã làm rõ hơn những lý luận cơ bản về kế toán chi phí theo mức độ hoạt động (ABC) và các nhân tố tác động tới việc vận dụng kế toán ABC trong các doanh nghiệp.
 
Luận án đưa ra cách tiếp cận kết hợp giữa phương pháp định lượng và định tính để làm rõ thực trạng kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi nội địa. Đồng thời luận án cũng xác lập được một mô hình nghiên cứu đánh giá tác động của các nhân tố đến việc vận dụng kế toán ABC, gồm: sự hỗ trợ từ quản lý cấp cao, cạnh tranh, tầm quan trọng của thông tin chi phí, hoạt động và các tiêu thức phân bổ chi phí, trong khi các nghiên cứu trước đây chỉ dừng ở nghiên cứu định lượng. 
 
Luận án đã đề xuất triển khai vận dụng kế toán ABC vào các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi nội địa nhằm cung cấp thông tin chi phí phù hợp, chính xác phục vụ cho quản trị doanh nghiệp.
 
Những đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 
 
Khẳng định sự cần thiết của kế toán quản trị hiện đại trong các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi nội địa trong môi trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay với đề xuất vận dụng kế toán ABC.
 
Dựa trên kết quả nghiên cứu, luận án đưa ra các khuyến nghị nhằm thúc đẩy vận dụng kế toán ABC trong thực tế:
 
- Đối với Nhà nước: (1) cần tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho các doanh nghiệp; (2) tháo gỡ khó khăn về vốn; (3) tổ chức, sắp xếp lại các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi nội địa.
 
- Đối với Bộ Tài chính: ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết về kế toán quản trị. 
 
- Đối với các doanh nghiệp: (1) nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp; (2) thay đổi tâm lý của nhà quản trị các cấp về kế toán quản trị; (3) nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của thông tin chi phí; (4) sự hỗ trợ từ các cá nhân, bộ phận trong doanh nghiệp; (5) sự cân đối hài hòa giữa lợi ích và chi phí.
 
 
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
THESIS’ NEW CONTRIBUTIONS
 
Title: "Activity based costing accounting in domestic feedstuff processing enterprises"
Major: Accounting, Auditing and Analysis
Ph.D attendant: Dam Phuong Lan
Supervisor: Prof. Dang Thi Loan
 
New contributions in terms of academic and theoretical aspect
 
The thesis has studied and clarified the theoretical basis of activity based costing (ABC) accounting method and the factors impacting on ABC accounting implementation in enterprises.  
 
The thesis offers a combination between quantitative and qualitative methods to clarify the status of ABC accounting implementation in domestic feedstuff processing enterprises. The thesis also determine the relationship between factors with ABC accounting implementation: top management support, competition, importance of cost information, activity and cost driver, while the previous studies only done with quantitative research.
 
The thesis proposes to implement ABC accounting in the domestic feedstuff processing enterprises to provide suitable and accurate cost information servicing for business administration.
 
New contributions in terms of practice
 
Affirming the necessity of modern management accounting in domestic feedstuff processing enterprises in the current competition environment and propose to implement ABC accounting 
 
Based on the research results, the thesis provides recommendations to promote ABC accounting implementation in practice:
 
- For the government: (1) creating full legal corridors for businesses; (2) removing capital difficulties; (3) organizing and rearranging domestic feedstuff processing enterprises.
- For Ministry of Finace: issuing detailed documents on management accounting
- For listed enterprises: (1) improving businesses’s competitiveness; (2) changing managers’ mindset about management accounting; (3) raising awareness of the importance of cost information; (4) supporting from individuals and departments in the enterprise; (5) having a harmonious balance between benefits and costs.