Nghiên cứu sinh Đặng Trung Kiên bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 11/09/2020 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Đặng Trung Kiên, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), với đề tài "Nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch cộng đồng tiểu vùng Tây Bắc."
Thứ hai, ngày 13/07/2020

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch cộng đồng tiểu vùng Tây Bắc
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD)    Mã số: 9340101_QTK
Nghiên cứu sinh: Đặng Trung Kiên
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Trần Việt Lâm
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Thứ nhất, nghiên cứu đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về cộng đồng, du lịch cộng đồng (CBT), phát triển CBT, trên cơ sở đó thống nhất các quan điểm, các tiêu chí đánh giá sự phát triển CBT tại tiểu vùng Tây Bắc. Kết quả nghiên cứu đã xây dựng được một bộ thước đo đánh giá sự phát triển CBT cho tiểu vùng Tây Bắc đảm bảo tính hệ thống và phù hợp với điều kiện đặc thù của khu vực nghiên cứu.
Thứ hai, nghiên cứu đã xác định và chỉ ra năm nhóm nhân tố, gồm mười một biến số được xem là có tác động ảnh hưởng đáng kể đến phát triển CBT tại tiểu vùng Tây Bắc. Dựa vào kết quả nghiên cứu định tính, nhân tố cơ sở hạ tầng và dịch vụ điểm CBT được đánh giá trên ba khía cạnh là cơ sở hạ tầng và dịch vụ cơ bản; Cơ sở hạ tầng và dịch vụ lưu trú du lịch; Cơ sở hạ tầng và dịch vụ bổ sung. Đồng thời bổ sung thêm vào nghiên cứu đối với nhân tố này hai tiêu chí là: Có điểm tiếp đón và hướng dẫn khách tại đầu mỗi bản (cho biến Cơ sở hạ tầng và dịch vụ cơ bản) và các thông tin về sản phẩm địa phương được trích dẫn rõ ràng trên từng sản phẩm (cho biến cơ sở hạ tầng và dịch vụ bổ sung). Dựa theo ý kiến tham vấn chuyên gia và tính đặc thù về nhận thức, quan điểm của người dân địa phương cũng như cách thức hợp tác và hỗ trợ của mỗi tổ chức, nghiên cứu đánh giá nhân tố Hợp tác và hỗ trợ từ bên ngoài cộng đồng trên ba khía cạnh là: Hợp tác và hỗ trợ của chính quyền; Hợp tác và hỗ trợ của doanh nghệp; Hợp tác và hỗ trợ của tổ chức phi chính phủ. Trên cơ sở đó, so sánh sự hợp tác và hỗ trợ của tổ chức nào giữ vai trò quan trọng hơn trong phát triển CBT tại tiểu vùng Tây Bắc.
Kết quả kiểm định cho thấy, các nhân tố đưa vào nghiên cứu có ý nghĩa thống kê, đảm bảo tính hệ thống và phù hợp với đặc thù phát triển CBT tiểu vùng Tây Bắc.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

Thứ nhất, trong năm nhân tố đưa vào nghiên cứu, nhân tố Sức hấp dẫn của điểm CBT có tác động mạnh nhất đến phát triển CBT, tiếp theo là nhân tố Cơ sở hạ tầng và dịch vụ điểm CBT; Kiến thức và kỹ năng về du lịch của người dân địa phương; Khả năng tiếp cận điểm CBT; Hợp tác và hỗ trợ từ bên ngoài cộng đồng.
Thứ hai, kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra, đối với nhân tố hợp tác và hỗ trợ từ bên ngoài cộng đồng thì hợp tác và hỗ trợ của tổ chức phi chính phủ không có ý nghĩa thống kê, đồng thời Hợp tác và hỗ trợ của chính quyền có tác động ngược chiều đến phát triển CBT tại tiểu vùng Tây Bắc. 

--------------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Research topic: Studying a number of factors affecting the development of community-based tourism in the Northwest subregion
Major: Business Administration (Faculty of Business Administration)        Code: 9340101_QTK
Postgraduate student: Dang Trung Kien
Instructor: Assoc.Prof.Dr. Tran Viet Lam
Training institution: National Economics University

New contributions academically and reasonably

Firstly, the study has systematized the theoretical basis of community, community-based tourism, CBT development. On that basis, the study unified the views, criteria to assess CBT development in the Northwest subregion. The research results have built a set of scales to assess CBT development for the Northwestern sub-region of Vietnam, which is systematic and consistent with the specific conditions of the study area.
Secondly, the study identified five groups of factors, including eleven variables considered to have significant effects on CBT development in the Northwestern subregion, Vietnam. Based on the results of qualitative research, the factors of infrastructure and services of CBT are assessed on three aspects: infrastructure and basic services; Infrastructure and tourist accommodation services; Infrastructure and additional services. At the same time, the research adds to this factor two items, namely: There are reception and concierge points at the beginning of each village (for variables of Infrastructure and basic services) and Information about Local products are clearly cited on each product (for infrastructure variables and additional services). Based on the opinions of Experts and the specificity of perceptions of the local people as well as the way of cooperation and support of each organization. The study assesses the factor of cooperation and external support of the community on three aspects: cooperation and support of the government; Cooperation and support of enterprises; Cooperation and support of non-governmental organizations. On that basis, comparing the cooperation and support of which organization plays a more important role in CBT development in the Northwest subregion.
Test results show that the factors in the study are statistically significant, systematic and consistent with CBT development characteristics in the Northwest region.

New findings and proposals are drawn from the research and survey results of the thesis

Firstly, among the five groups of factors studied, the attractiveness of CBT scores has the strongest impact on CBT development; followed by Infrastructure and service CBT; Tourism knowledge and skills of local people; Accessibility to CBT points; Collaboration and support from outside the community.
Secondly, the research results also show that: For the factor of cooperation and support from outside the community, the cooperation and support of non-governmental organizations are not statistically significant. At the same time, cooperation and support of the Government has a negative impact on CBT development in the Northwest subregion.