Nghiên cứu sinh Đào Thị Nhung bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 30/01/2021 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Đào Thị Nhung, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp xây lắp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam".
Thứ sáu, ngày 25/12/2020

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp xây lắp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích           Mã số: 9340301
Nghiên cứu sinh: Đào Thị Nhung                                 Mã NCS: NCS36.084KT
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Đông
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

+ Thứ nhất, luận án đã nghiên cứu rõ những đặc thù của doanh nghiệp xây lắp và xây dựng được các thang đo để đo lường chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính ở doanh nghiệp xây lắp niêm yết dựa theo quan điểm đo lường của chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB, 2018) tập trung ở hai thuộc tính đó là: Thuộc tính cơ bản (gồm tính thích hợp và trung thực); Thuộc tính bổ sung (gồm có thể so sánh, có thể kiểm chứng, kịp thời, có thể hiểu được)
+ Thứ hai, kết quả nghiên cứu định tính của luận án đề xuất chín nhân tố tác động tác động đến chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính ở các doanh nghiệp xây lắp niêm yết. Thông qua kiểm định mô hình cấu trúc tuyến tính SEM xác định bảy nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp xây lắp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt nam, trong đó có một nhân tố mới là đặc thù doanh nghiệp xây lắp.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

+ Thứ nhất, nghiên cứu đã cung cấp các thông tin quan trọng, có ý nghĩa về chất lượng thông tin kế toán với thuộc tính “bổ sung” đóng vai trò quan trọng hơn so với thuộc tính “cơ bản” trong việc hình thành chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp xây lắp niêm yết. Ngoài ra, chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp xây lắp niêm yết được kiểm toán bởi các công ty kiểm toán thuộc Big4, các doanh nghiệp xây lắp có thời gian niêm yết lâu hơn, có quy mô lớn hơn có chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính tốt hơn.
+ Thứ hai, nghiên cứu đã xác định được 48 biến quan sát phù hợp và đủ độ tin cậy để đo lường chất lượng thông tin kế toán và các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính ở doanh nghiệp xây lắp niêm yết. Kết quả kiểm định mô hình cấu trúc tuyến tính SEM đã xác định được 5 nhân tố tác động tích cực đến chất lượng thông tin kế toán ở doanh nghiệp xây lắp niêm yết bao gồm: Vai trò nhà quản trị; Kiểm soát nội bộ; Nhân viên kế toán; Tổ chức kiểm toán độc lập; Môi trường pháp lý và 2 nhân tố tác động tiêu cực là: Đặc thù doanh nghiệp xây lắp; Hành vi quản trị.
+ Thứ ba, trên cơ sở xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính, nghiên cứu đã đưa ra những khuyến nghị đề xuất đối với các doanh nghiệp xây lắp niêm yết, với Bộ tài chính, các tổ chức nghề nghiệp và cơ quan pháp lý để góp phần nâng cao chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp xây lắp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

-----------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis topic: Factors affecting the quality of accounting information on the financial statements of listed construction enterprises on the Vietnamese stock exchange 
Major: Accounting, Auditing and Analysis             Code: 9340301
PhD student: Dao Thi Nhung                              ID: NCS36.084KT
Supervisor: Assoc. Prof. Nguyen Thi Dong 
Training institution: The National Economics University 

New theoretical contributions

+ The thesis has clarified the theory of the quality of accounting information on the financial statement of listed construction enterprises based on measurement viewpoint of international accounting standards (IASB, 2018) with the focus on fundamental qualitative characteristics (relevance, faithful representation) and enhancing qualitative characteristics (comparability, verifiability, timeliness, understandability).
+ According to the qualitative research results, the thesis has proposed 9 factors that affect the quality of accounting information on the financial statement of listed construction enterprises. Through verifying the SEM linear structural model, the thesis has identified seven factors affecting the quality of accounting information on the financial statement of listed construction enterprises on the Vietnamese stock exchange with a new factor (characteristics of construction enterprises).

New findings and proposals from the thesis’s research results

+ Firstly, the study has provided important and meaningful information about the quality of accounting information with enhancing characteristics playing a more important role than fundamental characteristics in forming the quality of accounting information on the financial statements of listed construction enterprises. In addition, the quality of accounting information on the financial statements of listed construction enterprises audited by Big 4 auditing firms and of construction enterprises with longer listing times and larger scale is better. 
+ Secondly, the study has identified 48 observed variables that are relevant and reliable enough to measure the quality of accounting information and factors affecting the quality of accounting information on the financial statements of listed construction enterprises. The results of verifying the SEM linear structural model have identified 5 factors that positively impact the quality of accounting information on the financial statements of listed construction enterprises (including: role of managers, internal control, accountant, independent audit organization, legal environment) and 2 negative factors (characteristics of construction enterprises and management behavior).
+ Thirdly, on the basis of determining the impact level of factors on the quality of accounting information on the financial statement, the thesis has made recommendations for listed construction enterprises, the Ministry of Finance, professional organizations and legal agencies to contribute to improving the quality of accounting information on the financial statements of listed construction enterprises on the Vietnamese stock exchange.