Nghiên cứu sinh Diệp Tố Uyên bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 09/10/2019 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Diệp Tố Uyên, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài "Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp giấy Việt Nam."
Chủ nhật, ngày 08/09/2019


NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp giấy Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích
Nghiên cứu sinh: Diệp Tố Uyên
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quang, 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 
 
Thứ nhất, luận án đóng góp thêm quan điểm về hiệu quả hoạt động (HQHĐ) trong các doanh nghiệp là kết nối nhân - quả giữa hiệu quả từng quá trình của hoạt động sản xuất kinh doanh đến hiệu quả chung toàn doanh nghiệp, bao gồm hiệu quả cung cấp đầu vào, hiệu quả sản xuất, hiệu quả đầu ra và hiệu quả tổng thể. 
 
Thứ hai, luận án đã phát triển hệ thống chỉ tiêu phân tích HQHĐ trên cơ sở quan điểm HQHĐ đã đóng góp. Hệ thống chỉ tiêu phân tích HQHĐ bao gồm 04 nhóm: HQHĐ cung cấp đầu vào, HQHĐ sản xuất, HQHĐ tiêu thụ đầu ra và HQHĐ tổng thể. Tính chất các chỉ tiêu là sự kết hợp tính chất hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và hiệu quả sinh thái.
 
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 
 
Thứ nhất, bằng kết quả điều tra khảo sát thực tế 206 doanh nghiệp sản xuất giấy, nghiên cứu đã phát triển hệ thống chỉ tiêu gồm 34 chỉ tiêu trong 04 nhóm để các doanh nghiệp giấy Việt Nam và các nhà phân tích có thể sử dụng khi phân tích HQHĐ. 
 
Thứ hai, vận dụng các chỉ tiêu phân tích đã được phát triển ở trên và sự sẵn có của dữ liệu điều tra hàng năm của Tổng cục Thống kê Việt Nam, nghiên cứu đã phân tích tình hình HQHĐ của các doanh nghiệp giấy Việt Nam thời gian qua; kiểm định mô hình hồi quy và cho thấy có sự tác động của hiệu quả các quá trình cung cấp đầu vào, quá trình sản xuất, quá trình tiêu thụ sản phẩm đến HQHĐ chung của các doanh nghiệp giấy. Ngoài ra, luận án còn chỉ ra HQHĐ của doanh nghiệp giấy chịu tác động của yếu tố quy mô, trình độ chuyên môn của nhà quản trị doanh nghiệp và cơ cấu vốn. 
 
Thứ ba, trên cơ sở kết quả nghiên cứu, luận án đề xuất các khuyến nghị đối với các doanh nghiệp giấy Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước, nhà đầu tư, hiệp hội ngành giấy Việt Nam, các đơn vị kiểm toán độc lập và các tổ chức tín dụng trong việc sử dụng các chỉ tiêu phân tích HQHĐ và nâng cao HQHĐ hướng tới phát triển bền vững cho các doanh nghiệp giấy Việt Nam.
 
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
Thesis topic: A study on the system of indicators to analyze operational efficiency of Vietnamese paper enterprises
Major: Accounting, Auditing & Analysing     
Research student: Diep To Uyen
Scientific instructor: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Ngoc Quang
Training institutions: National Economics University
 
New contributions in terms of theory 
 
Firstly, the thesis contributes to the viewpoint of operational efficiency in enterprises, which is the causal connection between the efficiency of each process and the total efficiency of enterprises, including input, process, output and outcome. 
 
Secondly, the thesis develops a system of indicators to analyze operational efficiency based on the presented viewpoint which include 4 groups: input, business and production process, consumption and the total efficiency. These indicators are the combination of economic, social efficiency and environment performance.
 
New findings and proposals from the thesis’ research results  
 
Firstly, through surveys 206 paper enterprises, the research develops a system of indicators including 34 indicators in 04 groups for Vietnamese paper enterprises and analysts to use when analyzing operational efficiency. 
 
Secondly, applying analysis indicators developed above and the availability of annual survey data from the General Statistics Office Of Vietnam, the thesis analyzes the reality of operation efficiency in Vietnamese paper enterprises, verifies the regression model and confirms the impacts of input, production process and consumption on the total efficiency of paper enterprises. In additions, the thesis points out that operational efficiency of paper enterprises is also affected by scale, qualification of owner and capital structure.
 
Thirdly, based on research results, the thesis provides recommendations for Vietnamese paper enterprises, state management agencies, Vietnamese paper associations, independent auditing units and credit institutions in using indicators to analyze and improve operational efficiency for Vietnamese paper enterprises towards sustainable development.