Nghiên cứu sinh Đỗ Đức Tài bảo vệ luận án Tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 15/01/2019 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Đỗ Đức Tài, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự khác biệt về báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế của các doanh nghiệp FDI"
Thứ bảy, ngày 15/12/2018
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Đề tài luận án: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự khác biệt về báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế của các doanh nghiệp FDI
Họ và tên NCS:  Đỗ Đức Tài                                  
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích
Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS-TS. Trần Mạnh Dũng     2. PGS-TS. Đinh Thị Mai 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
 
Từ kết quả nghiên cứu của luận án, tác giả đã rút ra những điểm mới về các nhân tố ảnh hưởng đến sự khác biệt về báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế của các doanh nghiệp FDI. Cụ thể:
 
(1). Luận án tổng hợp các lý luận liên quan đến BCTC theo chuẩn mực KTVN và quốc tế. Luận án đã làm rõ sự khác biệt về BCTC của các doanh nghiệp FDI theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế bao gồm khác biệt về trình bày báo cáo tài chính và khác biệt về các khoản mục trên báo cáo tài chính.
 
(2). Có 8 nhân tố: kinh tế, hệ thống pháp lý, chính trị, kỹ thuật nghiệp vụ, giáo dục, văn hóa, điều kiện tổ chức và chuẩn mực kế toán quốc tế ảnh hưởng đến sự khác biệt về báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế của các doanh nghiệp FDI. Kết quả phương trình hồi quy chuẩn hóa như sau: KB = 0,208xKT + 0,314xHTCT + 0,237xVH + 0,165xDKTC + 0,157xGD + 0,107xHTPL + 0,062xKTNV. 
 
Những đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu
 
Từ kết quả nghiên cứu của luận án, tác giả đã đưa ra những khuyến nghị nhằm giảm sự khác biệt, tăng cường hòa hợp chuẩn mực kế toán Việt Nam với quốc tế về báo cáo tài chính của doanh nghiệp FDI. Cụ thể:
 
(1). Luận án trình bày tập trung vào các khía cạnh: (i) Có được BCTC có sự tương đồng lớn giữa chuẩn mực KTVN và quốc tế; (ii) thông tin trên BCTC theo chuẩn mực KTVN thuận tiện trong việc so sánh với BCTC theo IAS/IFRS; (iii) giảm gánh nặng cho doanh nghiệp FDI, đặc biệt là bộ phận kế toán trong việc cung cấp thông tin cả theo chuẩn mực KTVN và quốc tế mà có sự khác biệt lớn; (iv) giảm chi phí trong việc chuyển đổi từ BCTC theo chuẩn mực KTVN sang BCTC theo IAS/IFRS, giảm chi phí thuê mướn lập BCTC theo IAS/IFRS tại nhiều doanh nghiệp FDI; (v) góp phần thay đổi môi trường pháp lý thuận lợi trong đó có môi trường pháp lý về kế toán phù hợp với IAS/IFRS, từ đó góp phần thu hút dòng vốn FDI.
 
(2). Luận án đề xuất các khuyến nghị đối với doanh nghiệp FDI theo hướng nên làm gì, làm như thế nào để góp phần giảm sự khác biệt về BCTC theo chuẩn mực KTVN và quốc tế. Khuyến nghị gắn với các nhân tố: văn hóa, điều kiện tổ chức thực hiện, chuẩn mực kế toán quốc tế. 
 
(3). Luận án đề xuất các khuyến nghị đối với người làm kế toán: Người làm kế toán phải có định hướng tốt về nghề nghiệp kế toán ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường; người làm kế toán phải nắm vững các chính sách, pháp luật về kế toán (cả các CMKT trong nước và các IAS/IFRS); nắm vững các chính sách, pháp luật về thuế; các pháp luật chuyên ngành...
 
 
 Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------  
 
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
Thesis topic: Research the determinants influencing differences of financial statements under Vietnamese accounting standard and international of FDI firms
Major:  Accounting, Auditing and Analysis      
Ph.D student: Do Duc Tai                     
Instructor 1: Assoc. Prof. Dr. Tran Manh Dung  
Instructor 2: Assoc. Prof. Dr.  Dinh Thi Mai
Training institution: National Economic University  
 
New contributions of the thesis
 
According to the research results of the thesis, the author has shown new points about the factors that influence to the difference of financial statements of FDI firms under Vietnamese accounting standards and international accounting standards:
 
(1). The theories related to financial statements under Vietnamese accounting standards and international accounting standards have been synthesized by the thesis. The thesis has clarified to the difference of financial statements of FDI firms under Vietnamese accounting standards and international accounting standards, including the differences of Financial Statement Presentation and the differences of Items in the Financial Statements.
 
(2). There are eight factors, include: Economic (KT), Legal systems (HTPL), Political Systems (HTCT), Professional Technique (KTNV); Education, professional training (GD); Culture (VH),  Organizational Conditions (DKTC) and IAS/IFRS influence to the difference of financial statements of FDI firms under Vietnamese accounting standards and international accounting standards. The standardized regression equations are: KB = 0,208xKT + 0,314xHTCT + 0,237xVH + 0,165xDKTC + 0,157xGD + 0,107xHTPL + 0,062xKTNV. 
 
New proposal draws from research results 
 
According to the research results of the thesis, recommendations to reduce differences and increase harmony between Vietnamese accounting standards and international accounting standards in financial statements of FDI firms were presented by the author: 
 
(1). Topics covered by the thesis: (i) The financial statement is very similar between Vietnamese accounting standard and international accounting standard; (ii) The information in the financial statements in accordance with Vietnamese accounting standards is easily compared with the financial statements in accordance with IAS / IFRS; (iii) reduce the burden for FDI firms, especially the accounting department in providing information both in Vietnamese accounting standards and international accounting standards but with great differences; (iv) Reduce the cost of converting from FS in Vietnam accounting standards to IAS / IFRS, reduce the cost of hiring IAS / IFRS financial statements in FDI firms; (v) This has contributed to a favorable legal environment, including an accounting legal environment that is consistent with the IAS / IFRS, thus contributing to the attraction of FDI inflows. 
 
(2). The thesis sought for recommendations for FDI firms about strategies and initiatives in order to minimise the differences between financial statements based on Vietnamese accounting standards and those on international accounting standards. Recommendations were generated with regard to factors of culture, organisational practices, and IAS/IFRS.
 
(3). The thesis sought for recommendations for accountants: Accountants must have good orientation in accounting profession when they are at school; Accountants must be familiar with accounting policies and laws (both Vietnamese Accounting Standards and IAS / IFRS); To firmly grasp tax policies and laws; specialized laws...