Nghiên cứu sinh Đoàn Văn Tình bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 9h30 ngày 27/01/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Đoàn Văn Tình, chuyên ngành Quản trị nhân lực, với đề tài "Ảnh hưởng của sự công bằng, chính xác và hài lòng trong đánh giá thực thi công vụ đến động lực làm việc của công chức ở Việt Nam"
Thứ sáu, ngày 24/12/2021

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Ảnh hưởng của sự công bằng, chính xác và hài lòng trong đánh giá thực thi công vụ đến động lực làm việc của công chức ở Việt Nam
Chuyên ngành: Quản trị nhân lực    Mã số: 9340404_NL
Nghiên cứu sinh: Đoàn Văn Tình        Mã NCS: NCS37.104NL
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Xuân Cầu 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận:

(1) Luận án kiểm tra tính hợp lệ của các mô hình nghiên cứu đơn lẻ đã được phát hiện trong các nghiên cứu trước đây trong một mô hình tích hợp đồng thời ảnh hưởng của sự công bằng, chính xác và hài lòng trong đánh giá thực thi công vụ đến động lực làm việc.
(2) Nghiên cứu cho thấy sự phù hợp của các lý thuyết vốn được phát triển ở khu vực tư và trong các quốc gia phương Tây hoàn toàn có thể áp dụng vào nghiên cứu trong khu vực công ở Việt Nam. Tổng quan tình hình nghiên cứu cho thấy, đây là nghiên cứu đầu tiên kiểm định mô hình nghiên cứu này trong bối cảnh khu vực công ở Việt Nam.
(3) Luận án đã xây dựng các khái niệm cốt lõi: “công vụ”, “thực thi công vụ”, “đánh giá thực thi công vụ”; phát triển mới một chỉ báo đo lường biến độc lập “Sự chính xác trong đánh giá thực thi công vụ; kế thừa và phát triển bổ sung ba chỉ báo đo lường biến phụ thuộc “Động lực làm việc của của công chức ở Việt Nam”.
(4) Nghiên cứu được thực hiện kết hợp giữa phương pháp định tính và định lượng. Các kết quả của nghiên cứu định lượng được làm sâu sắc hơn thông qua các kết quả thu được từ Hội thảo chuyên môn; thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu công chức; phỏng vấn sâu chuyên gia.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án: 

(1) Luận án đã đo lường, đánh giá được thực trạng sự công bằng, chính xác và hài lòng trong đánh giá thực thi công vụ; thực trạng động lực làm việc của công chức ở Việt Nam hiện nay. 
(2) Kết quả kiểm định mô hình nghiên cứu đã lượng hóa được mức độ và chiều hướng ảnh hưởng của sự công bằng, chính xác và hài lòng trong đánh giá thực thi công vụ đến động lực làm việc của công chức ở Việt Nam. Trong đó, mức độ tác động của các biến độc lập từ mạnh nhất đến yếu nhất, lần lượt là: sự hài lòng, sự công bằng và cuối cùng là sự chính xác trong đánh giá thực thi công vụ. 
(3) Nghiên cứu cũng phát hiện sự công bằng và chính xác trong đánh giá thực thi công vụ còn ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức một cách gián tiếp thông qua “Sự hài lòng trong đánh giá thực thi công vụ”. Trong cả trường hợp tác động trực tiếp hay gián tiếp thì nhân tố “Sự công bằng trong đánh giá thực thi công vụ” cũng ảnh hưởng đến “Động lực làm việc của công chức ở Việt Nam” mạnh hơn so với “Sự chính xác trong đánh giá thực thi công vụ”. 
(4) Luận án đã đề xuất một số giải pháp cải thiện sự công bằng, chính xác và hài lòng trong đánh giá thực thi công vụ nhằm nâng cao động lực làm việc cho công chức ở Việt Nam. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn đưa ra hai nhóm khuyến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước về công chức; năm khuyến nghị đối với cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng công chức và một số khuyến nghị đối với những công chức ở Việt Nam. 

------------------------------------
INFORMATION OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

Dissertation title: The influence of equity, precision, and contentment in the evaluation of public service performance on civil servants' work motivation in Vietnam
Major: Human Resource Management         Code: 9340404_NL
Name of Ph.D. student:  Đoan Van Tinh        PhD student code: NCS37.104NL
Name of Scientific Intructor: Assoc.Prof.Dr. Tran Xuan Cau
Educational establishment: National Economics University

New academic and theoretical contributions: 

(1) The dissertation has examined the validity of single research models that have been discovered in previous studies in an integrated model and simultaneously the influences of equity, precision, and contentment in performance evaluation on work motivation.
(2) The dissertation has demonstrated the relevance of theories developed in the private sector and Western countries and can be fully applied to research in the public sector in Vietnam. The literature review shows that this is the first study in Vietnam to put this research model to the test in the public sector. 
(3) The dissertation has introduced the core concepts of 'public service', "public service performance", and "public service performance assessment "; created a new indicator to measure the independent variable "Precision in the assessing public service performance"; and inherited and developed three additional indicators to measure the dependent variable "Civil servants' work motivation in Vietnam." 
(4) The dissertation has been conducted using a combination of qualitative and quantitative methods. Its quantitative research findings are supplemented by those gleaned through professional seminars, group discussions, and in-depth interviews with civil servants and specialists.

New conclusions and proposals are drawn from the research findings of the dissertation 

(1) The dissertation has measured and assessed the current status of equity, precision, and contentment in the public service performance assessment and the reality of civil servants' work motivation in Vietnam.
(2) The results of the research model have quantified the extent and direction of the influence of equity, precision, and contentment in the public service performance assessment on civil servants' work motivation in Vietnam, of which the impact level of the independent variables from the strongest to weakest, respectively: contentment, equity, and finally precision. 
(3) The dissertation has also discovered that equity and precision also have an indirect effect on civil servants' work motivation through contentment in assessing the public service performance. In both direct and indirect ways, equity also impacts civil servants' work motivation in Vietnam and is greater than precision in assessing the public service performance. 
(4) The dissertation has proposed several solutions to improve equity, precision, and contentment in assessing public service performance to improve civil servants' work motivation in Vietnam. In addition, it has also provided two recommendations for state management agencies in charge of civil servants; five for bodies directly managing and employing civil servants and some for civil servants in Vietnam.