Nghiên cứu sinh Giao Thị Khánh Ngọc bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 9h30 ngày 12/01/2023 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Giao Thị Khánh Ngọc chuyên ngành Kinh tế phát triển với đề tài: Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tới danh tiếng của các doanh nghiệp Việt Nam.
Thứ sáu, ngày 09/12/2022

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tới danh tiếng của các doanh nghiệp Việt Nam
Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển                                            Mã số: 9310105
Nghiên cứu sinh:    Giao Thị Khánh Ngọc                            Mã NCS: NCS38.018PT
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sơn
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Luận án có những đóng góp mới về mặt học thuật như sau:

1.    Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) và danh tiếng của doanh nghiệp đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu. Tuy nhiên, kết quả các nghiên cứu trước về mối quan hệ này không nhất quán. Luận án đã đề xuất và kiểm định mô hình nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của CSR tới danh tiếng của doanh nghiệp trong bối cảnh ở Việt Nam, qua đó làm phong phú thêm hiểu biết về mối quan hệ quan trọng này
2.    Luận án đã sử dụng lý thuyết dựa trên nguồn lực (RBV), coi CSR là một loại nguồn lực đặc biệt để tạo ra được lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp từ đó nâng cao danh tiếng cho doanh nghiệp. Trong luận án, RBV được sử dụng cùng lý thuyết đổi mới sáng tạo và mô hình lợi thế cạnh tranh, trên cơ sở đó CSR được đề xuất có tác động cả trực tiếp và gián tiếp tới danh tiếng của doanh nghiệp thông qua ‘năng lực đổi mới sáng tạo’, ‘chất lượng sản phẩm, và ‘sự hào lòng của khách hàng’.  
3.    Luận án đã đề xuất, kiểm định và phát hiện ra tác động điều tiết của quy mô doanh nghiệp đối với mối quan hệ giữa CSR và danh tiếng của doanh nghiệp.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu của luận án 

1. Kết quả nghiên cứu của luận án cho thấy tác động tích của cực của CSR tới danh tiếng và lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong ba lĩnh vực thực phẩm, dệt may và công nghệ thông tin. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra CSR có tác động gián tiếp tới danh tiếng của doanh nghiệp thông qua các biến trung gian thể hiện lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
2. Dựa trên kết quả nghiên cứu,luận án đưa ra hai nhóm khuyến nghị nhằm nâng cao danh tiếng và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như sau: 
Một là khuyến nghị đối với các doanh nghiệp Việt Nam: Cần chủ động thực hiện trách nhiệm xã hội nhằm đảm bảo phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, từ đó nâng cao danh tiếng và kết quả hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp.
Hai là khuyến nghị đối với Chính phủ và các Bộ ngành có liên quan: Cần tăng cường và khuyến khích hoạt động trách nhiệm xã hội doanh nghiệp nhằm giúp các doanh nghiệp nâng cao danh tiếng của mình, đạt được mục tiêu hoạt động kinh doanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

--------------------------------
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis topic: THE IMPACT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON FIRM REPUTATION OF VIETNAMESE ENTERPRISES
Specialization: Development Economics                    Code: 9310105
PhD Candidate: Giao Thi Khanh Ngoc            PhD Id: NCS38.018PT
Instructor: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Ngoc Son 
Educational institution: National Economics University

The thesis has the following scholarly contributions:

The relationship between corporate social responsibility (CSR) and corporate reputation has attracted the interest of many researchers. However, the results of previous studies on this relationship are inconsistent. The thesis proposed and validated the research model to assess the impact of CSR on the reputation of enterprises in the context in Vietnam, thereby enriching the understanding of this important relationship.
The thesis used resource-based theory (RBV), which considers CSR as a special type of resource to create a competitive advantage for the business, thereby improving the reputation of the business. In the thesis, RBV is used in the same innovation theory and competitive advantage model, on the basis of which the proposed CSR has both direct and indirect impact on the reputation of the enterprise through 'innovation capacity', 'product quality, and 'customer generosity'.  
The thesis proposed, examined, and discovered the regulatory impact of business size on the relationship between CSR and corporate reputation.

New findings and proposals drawn from the research results of the thesis 

1. The research results of the thesis show the positive impact of  CSR on the reputation and competitive advantage of Vietnamese enterprises in the three fields of food, textile and information technology. In addition, the research results also show that CSR has an indirect impact on the reputation of the business through intermediate variables that show the competitive advantage of the business.
2. Based on research results, the thesis offers two groups of recommendations to improve the reputation and business results of enterprises as follows: 
One is a recommendation for Vietnamese enterprises: It is necessary to actively implement social responsibility to ensure sustainable development, improve competitiveness, thereby improving reputation and business results for enterprises.
Secondly, it is recommended to the Government and relevant ministries: It is necessary to strengthen and encourage corporate social responsibility activities to help businesses improve their reputation, achieve business activities, towards sustainable development goals.