Nghiên cứu sinh Hà Minh Hải bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 15h00 ngày 20/08/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Hà Minh Hải chuyên ngành Kinh tế chính trị, với đề tài: Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp khu vực tư nhân - Nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Thứ năm, ngày 30/06/2022

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án:  Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp khu vực tư nhân - Nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hà Nội
Họ và tên NCS:   Hà Minh Hải
Chuyên ngành: Kinh tế chính trị            Mã số: 9310102
Người hướng dẫn:  PGS.TS. Trần Việt Tiến

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Thứ nhất, luận án dựa trên nghiên cứu của Richard M. Walker, Rhys Andrews (2013), và nghiên cứu của Irene Belmonte-Martin & cộng sự (2021), để từ đó luận giải cơ sở lý thuyết về quản lý thuế (QLT) đối với các doanh nghiệp khu vực tư nhân (DNKVTN).  

Luận án khẳng định, sở dĩ cần QLT đối với các DNKVTN bởi đây là khu vực có nhiều điểm khác biệt so với các khu vực khác, nhất là khu vực nhà nước và để đảm bảo hài hòa lợi ích của các DNKVTN và của Nhà nước.

Thứ hai, luận án đã xây dựng khung lý luận về QLT phù hợp với đặc thù của các DNKVTN. Cụ thể: Luận án đã luận giải nội dung QLT đối với các DNKVTN. Đó là, hoạch định chiến lược thuế, tổ chức thực hiện QLT, kiểm tra, giám sát QLT. So với nghiên cứu của Richard M. Walker, Rhys Andrews (2013), và nghiên cứu của Irene Belmonte-Martin & cộng sự (2021), trong nội nghiên cứu này, tác giả đã bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát QLT vào nghiên cứu.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

Luận án đã tìm ra những hạn chế QLT đối với KVDNTN, từ đó xác định nguyên nhân hạn chế, đồng thời đề xuất hệ thống giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế này. Có thể nói đến như:

- Trong hoạch định chiến lược thuế thực tế vẫn bộc lộ một số điểm chưa thực sự phù hợp với điều kiện đặc thù của DNKVTN trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, chưa tính đến yếu tố đặc thù của  doanh nghiệp theo ngành nghề, lĩnh vực, qui mô. Nguyên nhân cơ bản của hạn chế này là do các quy định liên quan đến QLT chưa phù hợp với sự phát triển của các doanh nghiệp trong đó có DNKVTN và còn thiếu đồng bộ. Vì vậy, để khắc phục được hạn chế này, cần phải thực hiện theo phương hướng hoàn thiện QLT đối với DNKVTN trước hết phải đảm bảo lợi ích cho các bên liên quan, và do vậy, trong hoạch định chiến lược thuế cần phải tăng cường công tác phân tích dự báo nhằm đưa ra đánh giá và nhận định đúng, đủ, kịp thời về tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố nói riêng, cả nước nói chung.

- Trong thanh tra kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế của các DNKVTN cho thấy, hiện còn tiềm ẩn nguy cơ thiếu khách quan, minh bạch ở khâu giám sát tổ chức triển khai bởi chính bộ phận thanh tra, kiểm tra thuế thực hiện. Nguyên nhân cơ bản là do bộ máy QLT còn cồng kềnh và chất lượng nhân lực QLT đối với DNKVTN còn hạn chế và do tính minh bạch QLT chưa cao. Vì vậy cần phải nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình của QLT .

- Trong kiểm tra, giám sát QLT, cơ quan thuế chưa xây dựng được kho trung tâm dữ liệu thông tin về rủi ro chính sách, lỗi qui trình đã phát hiện, những sự cố  đến tính bảo mật và tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu QLT. Nguyên nhân dẫn đến hạn chế này là do bộ máy QLT còn cồng kềnh và chất lượng nhân lực QLT đối với DNKVTN còn hạn chế, cơ sở vật chất thực hiện QLT chưa đáp ứng được yêu cầu. Do vậy, để nâng cao hiệu quả và hiệu lực trong QLT đối với DNKVTN trên địa bàn thành phố Hà Nội, thì Cục Thuế Hà Nội cần phải xây dựng, phát triển nền tảng QLT số trong thời gian tới.   

-----------------------
NEW CONTRIBUTIONS FROM THESIS

Thesis topic:  Tax management for private sector enterprises - Research in Hanoi city
Full name of the PhD student:   Ha Minh Hai   
Major in: Political economy   Code: 9310102
Instructor:  Assoc.Prof.Dr. Tran Viet Tien.

New contribution in respect to learning and theory  

Firstly, the thesis is based on the research of Richard M. Walker, Rhys Andrews (2013), and Irene Belmonte-Martin, et al. (2021), to explain the theoretical basis of tax management for private sector enterprises.  

The thesis asserts, the reason why it is necessary to manage taxes for private sector businesses is because this is an area with many differences from other areas, especially the state sector and to ensure the harmonization of interests of private sector enterprises and the State.

Secondly, the thesis has developed the theoretical framework on tax management in accordance with the characteristics of private sector enterprises. Particularly, the thesis has explained the content of tax management for private sector enterprises. These are, tax strategy planning, tax management organization, tax management inspection and monitoring. Compared to the researches of Richard M. Walker, Rhys Andrews (2013), and Irene Belmonte-Martin , et al. (2021), in this research, the author added the content of tax inspection and monitoring to the research.

New findings and proposals drawn from the research results, surveys of the thesis

The thesis has found out the limitations of tax management for private sector enterprises, thereby identifying the causes of limitations and proposing a system of solutions to overcome these limitations. It can be said of the following:

- In planning the actual tax strategy, there are still some points that are not really suitable for the specific conditions of private sector enterprises in Hanoi. In particular, the specific factors of enterprises by industry, sector and scale have not been taken into account. The underlying cause of this limitation is that the regulations related to tax management are not suitable for the development of enterprises, including private sector enterprises and are still inconsistent. Therefore, in order to overcome this constraint, it is necessary to follow the direction of improving tax management for private sector enterprises, first of all, to ensure benefits for stakeholders, and therefore, in tax strategy planning, it is necessary to strengthen the analysis and forecasting to make correct, sufficient and timely assessments and judgments on the economic and social situation in the city in particular and the country in general.

- In the inspection and examination of the observance of tax obligations of private sector enterprises, there is a potential danger of lack of objectivity and transparency in the stage of organizational supervision implemented by the tax inspection and monitoring department. The main reason is that the tax management apparatus is still cumbersome, the quality of tax management personnel for private sector enterprises is still limited and the transparency of tax management is not high. Therefore, it is necessary to improve transparency and accountability of tax management.

- In the inspection and monitoring of tax management, the tax authorities have not yet built a database of information on policy risks, detected process errors, incidents  related to the confidentiality and integrity of the tax management database. The reason for this limitation is that the tax management apparatus is still cumbersome, the quality of tax management personnel for private sector enterprises is limited, and tax management facilities have not met the requirements. Therefore, in order to improve the efficiency and effectiveness of tax management for private sector enterprises in Hanoi city, the Hanoi Tax Department needs to build and develop a digital tax management platform in the coming time.