Nghiên cứu sinh Hà Thị Thanh Nga bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h30 ngày 16/09/2019 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Hà Thị Thanh Nga, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, với đề tài "Nghiên cứu các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa-trường hợp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên".
Thứ sáu, ngày 16/08/2019
 
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Đề tài luận án: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa-trường hợp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng          
Nghiên cứu sinh: Hà Thị Thanh Nga     
Người hướng dẫn: PGS.TS Vũ Duy Hào
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 
 
Thứ nhất, tác giả đã tổng hợp khung lý thuyết về các nhân tố tác động tới cấu trúc vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt luận giải rõ hơn đặc trưng của doanh nghiệp nhỏ và vừa phân theo ngành nghề kinh doanh có tác động rõ nét tới cấu trúc vốn.
 
Thứ hai, dựa trên cơ sở lý thuyết tài chính về cấu trúc vốn (lý thuyết đánh đổi, lý thuyết trật tự phân hàng) kết hợp với lý thuyết tài chính hành vi, lý thuyết vòng đời, luận án đã xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố tác động tới cấu trúc vốn của DNNVV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
 
Thứ ba, luận án đưa ra khái niệm về cấu trúc vốn phù hợp với đặc điểm của DNNVV ở Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên dựa trên quan điểm của cá nhân.
 
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 
 
Thứ nhất, luận án đã thiết lập được cấu trúc vốn cho các DNNVV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên phù hợp với quy mô, đặc điểm ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. 
 
Thứ hai, nghiên cứu đã lựa chọn phương pháp ước lượng phù hợp để đánh giá mức độ tác động của các nhân tố (thuộc đặc điểm của doanh nghiệp và đặc điểm của nhà quản lý doanh nghiệp) đến cấu trúc vốn doanh nghiệp. Luận án sử dụng mô hình FEM với sai số chuẩn mạnh theo nhóm để khắc phục các khuyết tật của mô hình. 
 
Thứ ba, tác giả luận án đã chứng minh được các nhân tố tác động tích cực (cùng chiều) đến cấu trúc vốn của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là nhóm nhân tố thuộc về đặc điểm của doanh nghiệp (với đại diện là nhân tố quy mô doanh nghiệp, tuổi của doanh nghiệp, tài sản hữu hình, tăng trưởng doanh nghiệp), nhóm nhân tố thuộc đặc điểm của nhà quản lý doanh nghiệp (với đại diện là kinh nghiệm quản lý, trình độ học vấn). Ngoài ra, nhân tố khả năng sinh lời, thanh khoản và rủi ro kinh doanh có tác động ngược chiều với cấu trúc vốn của doanh nghiệp. Nhân tố ngành nghề kinh doanh, giới tính của nhà quản lý có tác động tới cấu trúc vốn của doanh nghiệp.
 
Thứ tư, khuyến nghị các DNNVV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên căn cứ vào quy mô doanh nghiệp, khả năng sinh lời, tạo mối quan hệ với ngân hàng và đối tác kinh doanh, xây dựng kế hoạch kinh doanh hợp lý để tiếp cận được vốn vay của ngân hàng hay tín dụng thương mại. Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn như sử dụng hình thức thuê tài sản, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Hoàn thiện công tác kế toán, lập báo cáo tài chính, tiến hành kiểm toán và công bố tình hình tài chính của doanh nghiệp ra công chúng.
 
Thứ năm, khuyến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước cần thực hiện: Việc hoạch định chính sách; Xây dựng hành lang pháp lý phù hợp; Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi; Đơn giản hóa thủ tục vay vốn; Đưa ra biện pháp bảo đảm tiền vay phù hợp với điều kiện hiện tại của các DNNVV.
 
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
 
Topic: The research into the factors affecting capital structure of small and mediu-sized enterprises – case study in Thai nguyen province.
 Major: Finance-banking  
PhD.Student: Ha Thi Thanh Nga                
Supervisors: Assoc.Prof.Dr Vu Duy Hao
Institution: National Economic University
 
The new contributions interms of the academy and the reasoning
 
First, the author synthesized the theory framework of factors affecting the capital structure of small and medium-sized enterprises. Specially, the author explicated the characteristics of small and medium-sized classified according to business sectors which have clear impacts on the capital structure.
 
Second, based on the basis of financial theory about the capital structure (trade-off theory and pecking order theory) combining with behavioral financial theory, life-circle theory, the thesis built a research model of the factors affecting capital structure of the SMEs in Thai Nguyen province.
 
Third, the thesis gave the concept of the capital structure which is suitable with the characteristics of SMEs in Vietnam in general, and in Thai nguyen province in particular, based on the individual viewpoints.
 
The detections and new recommendations which were drawn from the results of research and the survey of the thesis
 
First, the thesis, which established a capital structure of the SMEs in Thai Nguyen province suits the scale and characteristics of business lines of the enterprises.
 
Second, the study selected the estimation method which is suitable to evaluate the impact levels of the factors (the characteristics of enterprises and the characteristics of enterprise managers) on the capital structure. The thesis used the FEM model with the standard variance classified according to the individual groups in order to fix the model’s disabilities. 
 
Third, thesis’s author has proved that the factors whose impacts are positive (in the same direction) on capital structure of the SMEs in Thai Nguyen province are the factor group of the characteristic of enterprises (their typical representations are its scale, age, tangible liabilities, and growth.). The factor group belonging to characteristic of enterprise managers (its typical representations are:  management experience and education level). Besides, the factors such as profibility, liquidity, and business risks whose impacts are in the opposite direction on the company capital. The factors such as business lines and manager’s gender also have influences on the company capital. 
 
Fourth, the recommendations for the SMEs in Thai Nguyen province based on the company size, profitability, relations to banks and business counterparts, and building a business planning in order to approach to loan capital or trade credit. Diversing in the forms of capital mobilization such as using property tax, factoring, bank guarantee, or corporate bond issuance. It is vital to complete the accounting works, the finance report, conduction of an annual audit and declaration of the financial situation of company in public.
 
Fifth, the recommendations for the state administrative agencies should implement: policy making, building a suitably legal corridor, creating a beneficial environment for business, simplifying the procedure of loaning money, giving the solutions to guarantee the loan being suitable with the present conditions of the SMEs.