Nghiên cứu sinh Hoàng Hải Vân bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h30 ngày 21/04/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Hoàng Hải Vân, chuyên ngành Quản lý công nghiệp, với đề tài "Cam kết và hành vi công dân tổ chức của lao động kỹ thuật trong các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam"
Thứ sáu, ngày 11/03/2022

ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên Luận án: Cam kết và hành vi công dân tổ chức của lao động kỹ thuật trong các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam
Chuyên ngành: Quản lý công nghiệp            Mã số: 9340414
Tên tôi là: HOÀNG HẢI VÂN      
Người hướng dẫn: 1. TS. Đinh Tiến Dũng,   2.TS. Trần Văn Khôi

Những đóng góp mới về học thuật, lý luận

Nghiên cứu này đã kiểm định và lý giải rõ hơn sự tác động của các yếu tố đến sự cam kết tổ chức. Mặc dù các nghiên cứu về cam kết tổ chức và tăng cường cam kết tổ chức đã được nghiên cứu khá nhiều trong những thập kỷ qua. Tuy nhiên, vẫn còn một số nghiên cứu cho kết quả chưa được thống nhất. Cụ thể là sự tác động của các yếu tố sau đến sự cam kết vẫn cho kết quả chưa thống nhất: quyền tự quyết trong công việc, mức độ phức tạp trong công việc, sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đào tạo của tổ chức, cơ hội nghề nghiệp trong tổ chức, sự hỗ trợ từ tổ chức, sự đầu tư của nhân viên. Thêm một kiểm chứng với một đối tượng cụ thể có tính nhạy cảm với sự cam kết tổ chức sẽ đem lại sự so sánh có ý nghĩa đối với tổng quan nghiên cứu về vấn đề này. Sự không thống nhất về kết quả nghiên cứu cũng xảy ra trong nghiên cứu này khi không đủ căn cứ để khẳng định sự tác động của mức độ phức tạp trong công việc và sự đầu tư của nhân viên đến sự cam kết tổ chức của họ.

Làm rõ mối quan hệ giữa cam kết và hành vi công dân tổ chức cũng góp phần xác định tính đúng đắn của lý thuyết hành động hợp lý (TRA; Ajzen và Fishbein, 1980; Fishbein và Ajzen, 1975), làm rõ hơn mối quan hệ giữa thái độ và hành vi. Tuy nhiên, trong thực tế mối quan hệ này luôn khá phức tạp và đôi khi không đồng nhất. Sự không đồng nhất là do trong từng bối cảnh có những biến trung gian và điều tiết khác nhau ảnh hưởng đến mối quan hệ trên. Trong nghiên cứu này, khi nghiên cứu với đối tượng là lao động kỹ thuật trong các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam, nhân tố sự thỏa mãn trong công việc đã được xác định là biến trung gian tác động lên mối quan hệ giữa cam kết tổ chức và hành vi công dân tổ chức. Ngoài ra, ở những bối cảnh khác nhau thì nhân tố sự kiệt sức và sự hỗ trợ của doanh nghiệp cũng là biến điều tiết tác động lên mối quan hệ trên. 

Đóng góp về mặt thực tiễn

Nghiên cứu này giúp cho các nhà quản lý có thêm cái nhìn tổng thể, bao quát về đặc điểm đặc trưng của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam cũng như tình hình, bối cảnh sử dụng lao động kỹ thuật trong các doanh nghiệp xây dựng hiện nay; thêm sự hiểu biết về về mức độ ảnh hưởng của một số nhân tố đối với cam kết tổ chức của lao động kỹ thuật trong các doanh nghiệp xây dựng hiện nay. Trên cơ sở các kết quả kiểm định và giả thuyết được chứng minh, các khuyến nghị được đề xuất và căn cứ đặc điểm hoạt động, các “nguồn lực kín” của doanh nghiệp mình, các nhà quản lý có thể đưa ra các giải pháp cụ thể, phù hợp để cải thiện tính cam kết của đối tượng lao động này thông qua việc điều chỉnh các nhân tố về quyền tự quyết trong công việc của lao động, sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, mức độ đào tạo của tổ chức, cơ hội nghề nghiệp trong tổ chức hay sự hỗ trợ từ tổ chức đối với đối tượng lao động này. 

Tương tự, nghiên cứu này cũng làm rõ hơn bản chất của hành vi công dân tổ chức khác với các hành vi thông thường khác trong tổ chức và cũng giúp xác định rõ hơn các yếu tố có thể làm tăng cường loại hành vi đặc biệt này. Để tăng các hành vi có tính công dân tổ chức, các nhà quản lý có thể lưu ý tăng sự thỏa mãn công việc, giảm áp lực công việc mà có thể dẫn đến sự kiệt sức của người lao động và xây dựng môi trường văn hóa có sự tương hỗ giữa những người lao động với nhau.

-----------------------------

THESIS’S NEW CONTRIBUTIONS 

Title: Organizational commitment and citizenship behavior of technical labor in construction enterprises in Vietnam 
Major :     Industrial management        Code :     62340414
Full name:        HOÀNG HẢI VÂN        PhD ID:      NCS35.88
Supervisor 1: Dr. Đinh Tiến Dũng; Supervisor 2: Dr. Trần Văn Khôi

Academic and theoretical contributions 

This study investigated and provided a clearer explanation to the impact of influencing factors on organizational commitment. Although there have been numerous works on organizational commitment and its improvement in the past decades, there exist disagreements. For instance, there are different research findings related to the impact of the following factors on commitment: self-determination, job complexity, work-life balance, organization’s training policy, organization’s job opportunities, organization’s support and employee’s investment. Therefore, another analysis into a particular subject sensitive to organizational commitment would bring about meaningful comparison for literature review on this area. Noticeably, disagreeing research results also appear in this current study because there have been inadequate evidences to affirm the impact of job complexity and employee’s investment on their organizational commitment.

Analysis into the relationship between organizational commitment and citizenship behavior also helps in identifying the appropriateness of theory of reasoned action (TRA; Ajzen and Fishbein, 1980; Fishbein and Ajzen, 1975), as well as clarifying the relationship attitude and behavior. In fact, this relationship is always complicated, which is sometimes inconsistent. This can be explained by the influence of different mediating variables and moderating variables in different contexts. In this current study, due to the research subject of technical labor in construction enterprises, job satisfaction is identified as mediating variable with its impact on the relationship between organizational commitment and citizenship behavior. Also, in other settings, the two factors namely exhaustion and enterprise’s support also put impact on the above relationship. 

Pratical contributions

This study helps managers have a general and comprehensive insight into typical features of construction enterprises in Vietnam as well as current setting of technical labor use in these enterprises. It also contributes to better understanding about influencing level of certain factors on organizational commitment of technical labor in construction enterprises. Based on the proved results and hypotheses, recommendations are proposed. Then, due to their own operational features and “private resources”, managers can give particular and appropriate solutions to improve commitment of this type of labor through adjusting factors linked with self-determination, work-life balance, organization’s training level, organization’s job opportunities and its support. 

Similarly, this study also clarifies the nature of differences between organizational citizenship behavior and other normal behaviors in organizations. Therefore, it helps in better identifying factors that might contribute to the improvement of this special kind of behavior. In order to increase organizational citizenship behaviors, managers might notice the increase in job satisfaction, decrease in job pressure, which possibly lead to exhaustion. In addition, they should pay attention to building up a working environment with supportive culture among employees.