Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Hoài Hương bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 9h00 ngày 31/01/2019 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Hoàng Thị Hoài Hương, chuyên ngành Kinh tế phát triển (Kinh tế đầu tư), với đề tài "Tác động của đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đến thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định"
Thứ hai, ngày 31/12/2018

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

 
Đề tài luận án: Tác động của đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đến thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định 
Chuyên ngành: Kinh tế phát triển (Kinh tế đầu tư)
Nghiên cứu sinh: Hoàng Thị Hoài Hương
Người hướng dẫn: 1. TS. Trần Thị Mai Hương  2. TS. Man Ngọc Lý         
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
 
Những đóng góp mới của luận án về mặt lý luận
 
Luận án tổng hợp và phân tích bốn kênh tác động của đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đến thu hút đầu tư vào khu công nghiệp bao gồm: kênh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kênh chi phí, kênh năng lực cạnh tranh và kênh rủi ro.
 
Luận án xây dựng mô hình và ước lượng tác động riêng biệt của hai nội dung: đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xã hội khu công nghiệp đến thu hút đầu tư vào khu công nghiệp ở trên ba khía cạnh là quyết định đầu tư vào khu công nghiệp, kết quả thu hút đầu tư vào khu công nghiệp và mức độ hài lòng của nhà đầu tư trong các khu công nghiệp trong tổng thể các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư vào khu công nghiệp.
 
Luận án đã chỉ ra đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tác động thuận chiều đến quyết định đầu tư vào khu công nghiệp, kết quả thu hút đầu tư và mức độ hài lòng của nhà đầu tư trong khu công nghiệp. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xã hội khu công nghiệp tác động thuận chiều đến mức độ hài lòng của nhà đầu tư trong các khu công nghiệp.
 
Những đóng góp mới của luận án về mặt thực tiễn
 
Từ kết quả nghiên cứu tác giả đưa ra một số giải pháp cho các nhà quản lý và nhà đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN trên địa bàn tỉnh Bình Định về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp nhằm tăng cường thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp. Cụ thể là:
 
Đối với cơ quan quản lý khu công nghiệp: (1) Hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch phát triển khu công nghiệp và quy hoạch chi tiết đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. (2) Giải pháp về khơi thông dòng vốn và tạo động lực cho hoạt động đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. (3) Giải pháp về tăng cường thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. (4) Giải pháp về hỗ trợ và quản lý hoạt động đầu tư phát triển, quản lý vận hành kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. (5) Giải pháp về chính sách thu hút đầu tư nhà đầu tư sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp
 
Đối với nhà đầu tư phát triển kết cấu hạ tầngKCN : (1) giải pháp về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp. (2) Giải pháp về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng xã hội khu công nghiệp. (3) Giải pháp về quản lý chặt chẽ quá trình vận hành nhằm phát huy tối đa năng lực phục vụ của hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. 
 
Ngoài ra tác giả còn đề xuất một số giải pháp phối hợp giữa nhà đầu tư hạ tầng và cơ quan quản lý khu công nghiệp tại Bình Định để thúc đẩy tác động đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đến quyết định đầu tư vào khu công nghiệp, kết quả thu hút đầu tư vào khu công nghiệp và mức độ hài lòng của nhà đầu tư trong khu công nghiệp.
 
 
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------  
 
THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
Disertation Title: Impact of investment in developing infrastructure of industrial zones on attracting investment in industrial zones in Binh Dinh province
Major: Development Economics (Investment economics)   
Phd candidate: Hoang Thi Hoai Huong
Scientific advisor: 1. Dr. Tran Thi Mai Huong2. Dr. Man Ngoc Ly
Training istitution: National Economics University
 
New contributions in terms of academics, theoritical 
 
The dissertation synthesizes and analyzes four channels of investment in developing infrastructure of industrial zones to attract investment in these areas, which include the productivity of business operation, cost, competitive ability and risk.
 
The dissertation elaborates the model and estimates each impact of two contents: investment in developing technical infrastructure of industrial zones and investment in developing social infrastructure of industrial zones to attract investment - on three aspects, namelydecisions on investing in industrial zones, results of attracting investment in industrial zones and the level of satisfaction of investors in industrial zones in the total of factors which affect attraction of investment in industrial zones.
 
The dissertation has pointed out that the investing in developing technical infrastructure of industrial zones has a positive impact on the decisionson investing in the industrial zones, results of investment attraction and satisfaction levels of investors in the industrial zones. Investing in developing social infrastructure in industrial parks has a positive impact on the level of satisfaction of investors in industrial zones.
 
New practical contributions of the thesis
 
Based on the results of the study, the author has proposed a number of solutions for managers and investors of developing the infrastructure of industrial zones in Binh Dinh province about investment in developinginfrastructure of industrial zones to enhance  attraction of investment in industrial zones as following:
 
For industrial zone management agencies: (1) Completing and improving the quality of plans developing industrial zones and investing in developing industrial zone infrastructure in detail. (2) Solutions to expand capital flow and create motivation for investment in developing industrial zone infrastructure.(3) Solutions to increase attraction of foreign investors to invest in infrastructure development in industrial zones.(4) Solutions for supporting and managing the investment, management and operation of industrial zone infrastructure.(5) Solutions on policies to attract investment in production and business in industrial zones.
 
For investors of developing infrastructure of industrial zones: (1) Solutions for investment in developing technical infrastructure of industrial zones. (2) Solutions for investment in developing social infrastructure of industrial zones. (3) Solutions on strict management of the operation process in order to optimize the serving capacity of the infrastructure system of industrial zones.
 
In addition, the author has also proposed some solutions to coordinate between infrastructure investors and industrial zone management agencies in Binh Dinh to promote the impact of investment in developing infrastructure of industrial zoneson decisions on investing in industrial zones and the satisfaction level of investors in industrial zones.