Nghiên cứu sinh Hoàng Thị Hồng Vân bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 15h00 ngày 05/10/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Hoàng Thị Hồng Vân, chuyên ngành Kế toán, với đề tài "Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam".
Thứ hai, ngày 04/09/2017

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 
Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán và phân tích Mã số: 62340301
Nghiên cứu sinh: Hoàng Thị Hồng Vân
Người hướng dẫn: 1. TS. Tô Văn Nhật       2. PGS.TS Nguyễn Hữu Ánh

Những đóng góp mới của Luận án về mặt lý luận 

1. Luận án đã đề cập đến vai trò của kiểm toán độc lập đối với một tổ chức thông qua ba giả thuyết: Giả thuyết quản lý, giả thuyết thông tin, giả thuyết bảo hiểm. Qua đó, lý giải cho nhu cầu dịch vụ kiểm toán chất lượng cao của các tổ chức.

2. Luận án đã luận giải các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán và đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đó tới sự lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Trên cơ sở mô hình hồi quy OLS và phỏng vấn sâu, Luận án cho thấy các yếu tố như quy mô doanh nghiệp, tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE có ảnh hưởng tích cực đến lựa chọn công ty kiểm toán của doanh nghiệp, tỷ lệ nợ phải trả/tổng tài sản, doanh nghiệp có công ty con ảnh hưởng tiêu cực đến việc lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán. Các yếu tố tỷ lệ lãi ròng, tỷ lệ hàng tồn kho và nợ phải thu/tổng tài sản không có ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán.

Những đóng góp mới của Luận án về mặt thực tiễn

1. Kết quả nghiên cứu là cơ sở giúp các doanh nghiệp kiểm toán độc lập đưa ra các chiến lược và chính sách kinh doanh phù hợp, gia tăng khách hàng và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của khách hàng với dịch vụ mà các doanh nghiệp kiểm toán cung cấp.

2. Luận án cũng đề xuất các kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước như: tăng cường kiểm soát chất lượng kiểm toán ; nhất quán trong chuẩn mực kế toán, kiểm toán ; bổ sung lực lượng cho cơ quan quản lý Nhà nước về kế toán, kiểm toán ; tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm toán, phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp kiểm toán.

Nội dung của luận án xem tại đây.

---------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Research topic: Factors affecting the selection of auditing companies of non-financial companies listed on Vietnams stock market
Specialty: Accounting, Auditing and Analysis      Code: 62.34.03.01
PhD Candidate:  Hoang Thị Hong Van
Advisors:  1. To Van Nhat, PhD 2. Assoc. Prof. Nguyen Huu Anh, PhD

The new contributions of the thesis on the theory

1. The thesis mentioned the role of independent audit for an organization through three hypotheses: Management hypothesis, information hypothesis, insurance hypothesis. Thereby, the explanation for the demand for high quality audit services of organizations.

2. The thesis has explained the factors influencing the decision to choose an auditing enterprise and assess the impact of each factor on the selection of auditing firms in Vietnam. Based on the OLS regression model and in-depth interview, the thesis shows that there are 5 factors influencing the enterprises’ decision of selecting the auditing firms:  the size of the enterprise  (SIZE), the ownership ratio of the foreign investors (FORSHA), The Stock Exchange where the companies has listed  (HOSE) which have a positive influence on the selection auditing firms and usually leads to trend of selecting one of Big4. The GROUP variable and Debt Rate (DEBT_ASSET) have a negative impact on the selection auditing firm and the trend is selecting auditing firm out of Big4.

The new contributions of the thesis in practice

1. The research results are the basis to help independent auditing firms to develop appropriate business strategies and policies, increase customers and better meet customers requirements for services that Auditing firms provide

2. The thesis also proposes recommendations to regulatory agencies such as the need to improve audit quality control, consistency in accounting standards, standards on auditing, innovation mechanism and operation model, strengthen the capacity of the regulatory agencies in charge of accounting and auditing, strengthen inspection of audit service and human resources development of auditing enterprises.