Nghiên cứu sinh Kethnalong LUANGDETHMIXAY bảo vệ luận án Tiến sĩ

Vào 15h00 ngày 23/12/2018 tại P502 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Kethnalong LUANGDETHMIXAY, chuyên ngành Kinh tế chính trị, với đề tài "Gắn kết tăng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng xã hội ở nước CHDCND Lào"
Thứ năm, ngày 22/11/2018
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Đề tài luận án: Gắn kết tăng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng xã hội ở nước Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Lào.
Chuyên ngành: Kinh tế chính trị
Nghiên cứu sinh: Kethnalong LUANGDETHMIXAY
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đào Thị Phương Liên
                               PGS.TS. Mai Ngọc Anh
Cơ sở đào tạo: Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
 
Với đối tượng nghiên cứu là tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội; quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng xã hội; gắn kết tăng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng xã hội; vận dụng vào phạm vi nghiên cứu là ở nước CHDCND Lào, Luận án đã:
 
(1)Làm rõ mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng xã hội; nội dung gắn kết tăng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng xã hội; chỉ ra được các nhân tố ảnh hưởng đến gắn kết tăng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng xã hội.
 
(2)Nghiên cứu kinh nghiệm gắn kết tăng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng xã hội của một số nước, Luận án đã chỉ ra: hoàn thiện mô hình phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo sự thống nhất giữa nhận thức và hành động; gắn kết việc xây dựng và thực thi chính sách kinh tế với xây dựng và thực thi chính sách xã hội; chính sách phân phối phải bảo đảm kết hợp lợi ích giữa Nhà nước, người lao động và doanh nghiệp; hình thành hệ thống chính sách an sinh xã hội nhiều tầng nấc… là những vấn đề cần được quan tâm ở các quốc gia trong gắn kết tăng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng xã hội.
 
Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu
 
(1)Qua nghiên cứu, đánh giá thực trạng gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng xã hội ở CHDCND Lào, Luận án cho rằng: tăng trưởng kinh tế là điều kiện vật chất đảm bảo công bằng xã hội; công bằng xã hội chính là động lực đảm bảo cho tăng trưởng kinh tế cao, ổn định; tăng trưởng kinh tế phải được thực hiện đồng thời với công bằng xã hội ngay trong từng bước đi; tất cả các kế hoạch, chương trình, dự án kinh tế đều phải có đóng góp vào thực hiện công bằng xã hội.
 
(2)Các đề xuất về giải pháp nhằm tiếp tục gắn kết tăng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng xã hội ở CHDCND Lào bao gồm:
 
1) Nâng cao chất lượng trong xây dựng chiến lược gắn kết tăng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng xã hội;
 
2) Xây dựng lộ trình, bước đi gắn kết tăng trưởng kinh tế hướng tới thực hiện công bằng xã hội;
 
3) Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng NDCM Lào trong hoàn thiện tổ chức bộ máy gắn kết tăng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng xã hội;
 
4) Hoàn thiện các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hướng tới thực hiện công bằng xã hội;
 
5) Hoàn thiện công tác tổ chức, triển khai thực hiện công bằng xã hội phù hợp vơi kết quả tăng trưởng của nền kinh tế.
 
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
--------------- 
 
 
THE CONTRIBUTION OF THE THESIS
 
Thesis topic: Linking economic growth with social justice in the Lao Peoples Democratic Republic.
Major: political economy
PhD student:  Kethnalong LUANGDETHMIXAY
Instructor: Assoc. Prof. Ph.D  Đào Thị Phương Liên
                 Assoc. Prof. Ph.D  Mai Ngọc Anh
Training facilities: National Economics University
 
New contributions in academics, reasoning
 
The object of study is economic growth, social justice; the relationship between economic growth and social justice; Linking economic growth with social justice; Applied in the scope of research is in Lao PDR, the thesis has:
 
(1)Clarify the relationship between economic growth and social justice; Content that links economic growth with the implementation of social justice; Identify the factors that influence the link between economic growth and social justice.
 
(2)To study the experience of linking economic growth with the social justice of some countries, the thesis has shown: perfecting the model of socio-economic development; Ensuring consistency between awareness and action; linking the development and implementation of economic policies with the development and implementation of social policies; The distribution policy must ensure the combination of interests between the State, laborers and enterprises; The formation of a multi-tier social security policy system... are issues that need attention in countries that link economic growth with social justice.
 
New proposals drawn from research results
 
(1)By studying and assessing the link between economic growth and social justice in Lao PDR, the thesis has: Economic growth is a material condition that ensures social justice; Social equality is the driving force for high and stable economic growth. economic growth must be done simultaneously with social justice in each step; All plans, programs, and economic projects must contribute to the realization of social justice.
 
(2)Proposed solutions to further link economic growth with social justice in Lao PDR include:
 
1) Improve the quality of the strategy for linking economic growth with social justice;
 
2) Develop a road map, a step to link economic growth towards social justice;
 
3) Raising the leadership role of the Lao PDR Lao Party in perfecting the apparatus of linking economic growth with the realization of social justice;
 
4) To improve measures to promote economic growth towards social justice;
 
5) Improve the organization and implementation of social justice in line with the growth results of the economy.