Nghiên cứu sinh Khonesavanh Chounraphanith bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h30 ngày 28/07/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Khonesavanh Chounraphanith chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), với đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo kiến thức quản lý kinh tế cho cán bộ cảnh sát kinh tế, Bộ An ninh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
Thứ bảy, ngày 11/06/2022

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo kiến thức quản lý kinh tế, Bộ An ninh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh    Mã số: 9 340101
Nghiên cứu sinh: Khonesavanh Chounraphanith               
Người hướng dẫn: TS. Vũ Tuấn Anh, GS.TS. Hoàng Việt
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

- Phân tích, đánh giá thực trạng công tác đào tạo kiến thức quản lý kinh tế cho cán bộ cảnh sát kinh tế Bộ An ninh CHDCND Lào giai đoạn từ 2010 đến 2018, làm rõ những điểm tích cực và hạn chế của công tác đào tạo kiến thức quản lý kinh tế, góp phần hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận cơ bản, những nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạokiến thức quản lý kinh tế cho cán bộ cảnh sát kinh tế Bộ An ninh Lào.
- Đề xuất được những giải pháp cơ bản, có khả năng áp dụng trong thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo kiến thức quản lý kinh tế cho cán bộ cảnh sát kinh tế Bộ An ninh Lào trong thời gian tới.
-  Những kết quả nghiên cứu mới mà các công trình của các tác giả khác không có như: Đề cập một cách đầy đủ các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo kiến thức QLKT cho cán bộ CSKT; Phân tích và đánh giá đúng thực trạng các nhân tố và ảnh hưởng của các nhân tố đến dào tạo kiến thức QLKT cho CBCSKT ở CHDCND Lào; Đề xuất một số giải pháp phù hợp và khả thi nhằm nâng cao kết quả đào tạo kiến thức QLKT cho CBCSKT ở CHDCND Lào, gồm:  Giải pháp nâng cao sự phù hợp và khoa học của nội dung đào tạo, giải pháp nâng cao tính hợp lý của phương pháp đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, giải pháp nâng cao mức độ đáp ứng cơ sở vật chất, trang thiết bị, giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động đào tạo, giải pháp đối với động cơ và thái độ học tập của học viên.    

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

Đề xuất được những giải pháp cơ bản, có khả năng áp dụng trong thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo kiến thức quản lý kinh tế cho cán bộ cảnh sát kinh tế Bộ An ninh Lào trong thời gian tới.

-------------------------------------

THESIS CONTRIBUTION GROUP

Thesis topic: Research on factors affecting the training of economic management knowledge, Ministry of Security of the Lao People's Democratic Republic
Major: Business administration    Code: 9 340101
Postgraduate: Khonesavanh Chounraphanith      
Instructor: Dr. Vu Tuan Anh, Prof.Dr Hoang Viet
Training facilities: National Economics University

New academic and theoretical contributions
- Analyze and evaluate the current situation of training economic management knowledge for economic police officers of the Ministry of Security of Lao PDR in the period from 2010 to 2018, clarifying the positive and negative points of the training knowledge of economic management, contributing to systematizing and clarifying basic theoretical issues, factors affecting the training of economic management knowledge for economic police officers of the Ministry of Security  Laos.
- Proposing basic solutions that can be applied in practice, contributing to improving the efficiency of economic management knowledge training for economic police officers of the Ministry of Security of Laos in the coming time.
-  New research results that the works of other authors do not have such as: Fully mention the factors affecting the training of accounting management knowledge for technical staffs; Analyzing and properly assessing the actual situation of factors and their influence on training of economic management knowledge for technical staff in Lao PDR; Proposing a number of appropriate and feasible solutions to improve the results of training in economic management knowledge for technical staff in Lao PDR, including: Solutions to improve the relevance and science of training content, solutions to improve the quality of the training content. rationality of training methods, improving the quality of lecturers, solutions to improve the level of satisfaction of facilities and equipment, solutions to improve the quality of management, supervision and inspection , evaluate training activities, solutions to motivation and learning attitude of students

New findings and proposals drawn from the research and survey results of the thesis 

Proposing basic solutions that can be applied in practice, contributing to improving the efficiency of economic management knowledge training for economic police officers of the Ministry of Security of Laos in the coming time.