Nghiên cứu sinh Lê Dzu Nhật bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 15h00 ngày 31/07/2020 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lê Dzu Nhật, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Marketing), với đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến ý định mua xanh của giới trẻ Việt Nam (tiếp cận theo lý thuyết kiểm soát sợ hãi và lý thuyết học tập xã hội)".
Thứ ba, ngày 30/06/2020

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến ý định mua xanh của giới trẻ Việt Nam (tiếp cận theo lý thuyết kiểm soát sợ hãi và lý thuyết học tập xã hội)
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Marketing)   Mã số: 9340101_MA
Nghiên cứu sinh: Lê Dzu Nhật                              Mã NCS: NCS36.046MA
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trương Đình Chiến

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

(1) Đề xuất hai mô hình nghiên cứu các yếu tố tác động đến ý định mua xanh của giới trẻ tiếp cận theo lý thuyết kiểm soát sợ hãi và lý thuyết học tập xã hội.

Mô hình nghiên cứu tác động của các yếu tố tiếp cận theo lý thuyết kiểm soát sợ hãi cho thấy các yếu tố tâm lý có ảnh hưởng đến ý định mua xanh của giới trẻ, bao gồm: Lòng tự trọng của cá nhân, Sự lo ngại tử vong, Nhận thức tử vong do ô nhiễm; Trách nhiệm xã hội.

Mô hình nghiên cứu tác động của các yếu tố tiếp cận theo lý thuyết học tập xã hội đã chỉ ra Ý định mua xanh của giới trẻ chịu tác động từ các yếu tố học tập từ môi trường xã hội, bao gồm: Học hỏi từ nhóm tham khảo, Học hỏi từ diễn đàn và cộng đồng, Học hỏi từ nhà trường thông qua biến trung gian là thái độ đối với hành vi mua xanh. Trong đó, Học hỏi từ nhà trường là yếu tố tác động mới mà các nghiên cứu trước đây chưa đề cập.

(2) Hai mô hình nghiên cứu thực hiện kiểm định đồng thời trên một mẫu khảo sát để đánh giá, so sánh mức độ tác động của hai nhóm yếu tố tiếp cận theo 2 lý thuyết kiểm soát sợ hãi và học tập xã hội. Đây là đóng góp mới mà trước đây chưa có nhiều nghiên cứu thực hiện. Do đó, kết quả nghiên cứu sẽ đóng cơ sở lý thuyết chung về các yếu tố tác động đến ý định mua xanh của người tiêu dùng trẻ.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

(1) Nhận thức tử vong do ô nhiễm là yếu tố ảnh hưởng mạnh đến ý định mua xanh thông qua thái độ đối với hành vi mua xanh. Tuy giới trẻ có quan tâm đến các vấn đề về môi trường và thực hiện những hành động bảo vệ môi trường, nhưng thái độ của họ hình thành dưới tác động của yếu tố này khá yếu.

(2) Học hỏi từ diễn đàn và cộng đồng, học hỏi từ nhà trường tác động đến ý định mua xanh của giới trẻ ở mức khá cao. Học hỏi từ truyền thông là yếu tố ít tác động đến ý định mua xanh; truyền thông qua truyền hình, đài phát thanh không phù hợp với giới trẻ.

(3) Kết quả nghiên cứu đã kết luận sự khác biệt của ý định mua xanh theo các biến điều tiết: nghề nghiệp, học vấn, thu nhập.

(4) Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố liên quan đến tâm lý của giới trẻ tác động mạnh hơn các yếu tố từ môi trường bên ngoài thông qua cơ chế học tập.

(5) Cuối cùng, luận án đề xuất một số kiến nghị, giải pháp cho các nhà quản lý, các nhà làm chính sách và các đơn vị kinh doanh sản phẩm xanh có định hướng quản trị, phân bổ nguồn lực hợp lý để gia tăng ý định mua xanh đối với nhóm khách hàng trẻ tuổi rất tiềm năng tại Việt Nam hiện nay.

---------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis topic: Analyzing the impact of some factors on green purchase intention of young consumers in Vietnam (with the application of Terror Management Theory and Social Learning Theory)
Major: Business Administration (Marketing)    Code:9340101_MA
Postgraduate: Le Dzu Nhat                            Postgraduate code: NCS36.046MA
Instructor: Assoc.Prof.PhD Truong Dinh Chien

New academic and reasoning contributions:

(1) Proposing two models analyzingthe factors affectinggreen purchase intention of young people, approaching from the perspective of theTerror Management Theory and the Social Learning Theory.

The model studying the impactof factors approached by theTerror Management Theory shows that psychological factors have impact on green purchase intention of young people, including: Individual self-esteem, Fear ofdeath, Awareness of pollution-related death andSocial responsibility.

The model studying the impact of factors approached by theSocial Learning Theory indicate that green purchase intention of young people isinfluenced by learning factors from the social environment, includingLearning from reference group, Learning from the forum and the community andSchool learning through intermediate variablewhich is the attitude towards green purchase behavior. In particular, school learning is a new influencing factor that has not been mentioned in previous studies.

(2) The two research models conducted simultaneous testing on a survey sample in order to evaluate and compare the impact of the two groups of factors via the application of two theories ofTerror Management and Social Learning. This has been a new contribution that has not been madein many studies before. Therefore, the research findings will be the foundation for the general theory of factors affecting green purchase intention of young consumers.

New findings and proposals drawn from the research findings and survey results of the thesis

(1) Awareness of pollution-related death is a strong influencing factor on green purchase intention through attitude towards green purchase behavior. Although young people are concerned about environmental issues and taking action to protect the environment, their attitudes formed under the impact of this factor are feeble.

(2) Learning from the forum and the community as well as school learning have had a considerable influence on green purchase intention of young people. Learning from the media is a factor that has little effect on green purchase intention; communication via television and radio is no longer suitable for young people.

(3) The research findingshave concluded the difference of green purchase intention regarding someregulatory variables including occupation, education and income.

(4) The research findingshave shown that factors related to young people’s psychology have stronger impact than those from the external environment through learning mechanisms.

(5) Finally, the thesis proposesa number of recommendations and solutions for managers, policy makers and providers of green products with the orientationof reasonable resource management and allocation to enhance green purchase intention for young potential customers in Vietnam nowadays.