Nghiên cứu sinh Lê Hồng Nhung bảo vệ luận án Tiến sĩ

Vào 15h00 ngày 07/02/2018 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lê Hồng Nhung, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài "Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam".
Chủ nhật, ngày 07/01/2018

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích
Nghiên cứu sinh: Lê Hồng Nhung
Người hướng dẫn khoa học:  1 - TS. Phạm Thị Thủy; 2 - TS. Phạm Thành Long

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
 
Luân án đã phát triển và làm rõ các phương diện tài chính và phi tài chính trong đo lường hiệu quả hoạt động, đồng thời tổng hợp và so sánh các mô hình trước đây trong việc kết hợp các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính về  hệ thống chỉ tiêu đo lường hiệu quả của các doanh nghiệp.
 
Bên cạnh đó, luận án cũng bàn luận chi tiết về tầm quan trọng của việc áp dụng hệ thống chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, cụ thể việc áp dụng các chỉ tiêu của sáu khía cạnh: (1) đánh giá khách hàng, (2) qui trình nội bộ, (3) an toàn lao động, (4) đào tạo và phát triển, (5) khả năng thanh toán và (6) khả năng sinh lợi.

Những đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu.

(1) Kết quả phân tích nhân tố khám phá đã chỉ ra sáu khía cạnh gồm 23 chỉ tiêu tài chính và phi tài chính cần thiết để đo lường hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam. Luận án kết hợp cả hai loại chỉ tiêu sẽ đảm bảo tính toàn diện và đầy đủ trong đo lường hiệu quả hoạt động. Trên cơ sở đó, luận án đã đề xuất sáu khía cạnh trong hệ thống chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng như sau: Khía cạnh đánh giá khách hàng gồm bốn chỉ tiêu; khía cạnh qui trình nội bộ gồm năm chỉ tiêu; khía cạnh an toàn lao động gồm ba chỉ tiêu; khía cạnh đào tạo và  phát triển gồm bốn chỉ tiêu; khía cạnh khả năng thanh toán gồm ba chỉ tiêu và khía cạnh khả năng sinh lợi gồm bốn chỉ tiêu. Ngoài các doanh nghiệp, luận án còn đề xuất việc tiếp cận, sử dụng hệ thống chỉ tiêu cho các tổ chức khác như các nhà đầu tư, cổ đông, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức giáo dục và hiệp hội doanh nghiệp.

(2) Kết quả cho thấy doanh nghiệp xây dựng có qui mô khác nhau cần sử dụng các chỉ tiêu ở mức độ khác nhau, từ đó khuyến cáo những doanh nghiệp có qui mô càng lớn thì càng nên sử dụng hệ thống chỉ tiêu đo lường nhiều hơn các doanh nghiệp có qui mô nhỏ.

(3) Kết quả phân tích hồi qui cho thấy việc áp dụng các chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng theo thứ tự quan trọng giảm dần là khả năng sinh lợi, đánh giá khách hàng, qui trình nội bộ, an toàn lao động, đào tạo phát triển và khả năng thanh toán. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng mà các doanh nghiệp xây dựng nên áp dụng toàn bộ các chỉ tiêu hoặc một số chỉ tiêu trong các khía cạnh.

Nội dung của luận án xem tại đây.
 

----------


THESIS’ NEW CONTRIBUTIONS

Thesis title: Research on the performance measures system of Vietnam construction enterprises
Major: Accounting, auditing and analysis           
Ph.D attendant: Lê Hồng Nhung               
Scientific instructor: 1 - Dr. Phạm Thị Thủy; 2 - Dr. Phạm Thành Long
 
New contribution in the domain of theory, academic

The thesis has developed and clarified both financial and non-financial perspectives in the measurement of the performance, at the same time, summarization and comparison of the previous models in combining financial and non-financial ratios regarding the performance measures system of enterprises.

Besides, the thesis also discusses in detail the performance of the application of the performance measures system, specifically, the application of six perspectives: (1) Customer, (2) internal processes, (3) working safety, (4) learning and growth, (5) ability to payment, and (6) profitability.

New proposals drawn from the research findings

(1) The results of Exploratory Factor Analysis (EFA) have pointed out 6 perspectives including 23 financial and non-financial indicators that are necessary to measure the performance of Vietnam construction enterprises. The thesis combines both types of indicators shall ensure the comprehensiveness and the completeness in the measurement of the performance. On that basis the thesis has proposed 6 perspectives in the performance measures system of construction enterprises as follows: Customer perspectives consists of 4 measures; the internal processes perspective consists of 5 measures; the working safety perspective consists of 3 measures; learning and growth perspective consists of 4 measures; the ability to payment perspective consists of 3 measures and the profitability perspective consists of 4 measures. In addition to enterprises, the thesis has also offered the approach, application of the performance measures for other organizations, such as: investors, shareholders, State management agencies, educational organizations and enterprise association.

(2) The results have showed that the construction enterprises have different scopes shall apply indicators at different levels, then offering the recommendation that the more large-scope enterprises, the more the performance measures system should be applied much more than small-scope enterprises.

(3) The regression analysis results have showed that the application of the performance indicators shall significantly affect on the performance of construction enterprises according to the descending importance order is the profitability, customer, the internal processes, the working safety, learning and growth, and the ability to payment. Based on the demand of use, construction enterprises should apply all or some measures in perspectives.