Nghiên cứu sinh Lê Ngọc Thơm bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 07/03/2023 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lê Ngọc Thơm chuyên ngành Kinh tế đầu tư 2 với đề tài: Các yếu tố tác động tới đầu tư trực tiếp nước ngoài từ liên minh Châu Âu vào Việt Nam.
Thứ hai, ngày 06/02/2023

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Các yếu tố tác động tới đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Liên minh Châu Âu vào Việt Nam
Chuyên ngành: Kinh tế đầu tư 2    Mã số: 9310104
Nghiên cứu sinh: Lê Ngọc Thơm        Mã NCS: NCS40.08DT
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Văn Hùng, TS. Nguyễn Trọng Nghĩa
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

So với các nghiên cứu trước, luận án phân tích các yếu tố tác động tới FDI từ hai phía: phía đi đầu tư và phía nhận đầu tư bằng phương pháp định tính kết hợp định lượng.
Luận án đã xem xét các yếu tố tác động tới FDI từ EU vào Việt Nam trên 4 nhóm yếu tố: yếu tố điều kiện về nguồn lực, yếu tố kinh tế vĩ mô, yếu tố môi trường kinh doanh và yếu tố thể chế, chính sách dựa trên các lý thuyết về đầu tư trực tiếp nước ngoài. Để kiểm định các yếu tố tác động, nghiên cứu đã sử dụng mô hình ARDL xem xét một số các biến số phù hợp bối cảnh của Việt Nam qua mô hình nghiên cứu cụ thể gồm: tốc độ tăng trưởng GDP, tỷ lệ lạm phát, độ mở thương mại và nguồn lao động.
Về phía các nhà đầu tư, dựa trên lý thuyết động cơ chiến lược, qua phân tích bảng khảo sát và thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các doanh nghiệp EU tại Việt Nam, luận án đã chỉ ra hai động cơ chính của các nhà đầu tư EU là tìm kiếm thị trường và tìm kiếm nguồn lực.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

Thứ nhất, các nhóm yếu tố đều có tác động tới FDI từ EU vào Việt Nam. Cụ thể, các biến đại diện tốc độ tăng trưởng GDP, tỷ lệ lạm phát, độ mở thương mại có tác động tích cực tới FDI từ EU, ngược lại nguồn lao động chưa có tác động tích cực tới FDI từ EU vào Việt Nam hay lao động với chi phí rẻ không phải lợi thế của Việt Nam với các nhà đầu tư EU. Đây là điểm khác so với các nghiên cứu trước về các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Thứ hai, với mục tiêu tìm kiếm thị trường và tìm kiếm nguồn lực, luận án chỉ ra đặc trưng các nhà đầu tư EU tại Việt Nam là: Các nhà đầu tư EU chủ yếu tập trung vào các dự án có hàm lượng công nghệ cao hay những dự án có tính phát triển bền vững mà quốc gia này có thế mạnh. Vì vậy, các quốc gia EU phù hợp với định hướng thu hút FDI trong những năm tiếp theo tại Việt Nam.
Thứ ba, một số yếu tố Việt Nam cần cải thiện để thu hút nhà đầu tư EU là: chất lượng nguồn nhân lực, hệ thống quy định pháp luật, trình độ khoa học công nghệ, thủ tục hành chính. Đây là cơ sở để đưa ra giải pháp tăng cường thu hút FDI từ EU vào Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.

-------------------------------
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis topic:  Factors affect to Foreign Direct Investment from the European Union into Vietnam
Specialization: Investment economics             Code: 9310104
PhD student: Le Ngoc Thom                  PhD student Code: NCS40.08DT 
Instructors: Assoc. Prof.Dr. Pham Van Hung; Dr. Nguyen Trong Nghia
Training institution: National Economics University

New academic and theoretical contributions

In comparison with previous studies, the thesis analyzes the factors affecting FDI from two sides: the investment recipient side and the investee side by combining qualitative and quantitative methods.
The thesis has examined the factors affecting FDI from the EU into Vietnam on four groups of factors: resource conditions, macroeconomic , business environment and  Institutions and policies from different perspectives are based on theories of foreign direct investment. To test the influencing factors, the study used the ARDL model to consider variables suitable for the context of Vietnam including: GDP growth rate, inflation rate , trade openness and labor resources.
On the part of investors, based on the theory of investment motives and the analysis of the survey, the current situation of foreign direct investment from EU enterprises in Vietnam, the thesis pointed out two main motives of the FDI enterprises are: looking for markets and looking for resources.

New findings and recommendations drawn from the research findings

Firstly, all factors have an impact on FDI from the EU into Vietnam. Specifically, the variables representing GDP growth rate, inflation rate, and trade openness have a positive effect, whereas human resources have not a positive impact on FDI from the EU into Vietnam or low cost labor is not Vietnam's advantage for EU investors. This is different from previous studies on foreign investors in Vietnam.
Secondly, with the aim of finding markets and finding resources, the thesis points out the characteristics of EU investors in Vietnam as: EU investors focus on high technology content or sustainable development projects that the country is interested in strengths. Therefore, EU countries are in line with the orientation of attracting FDI in the following years in Vietnam.
Thirdly, a number of factors that Vietnam needs to improve to attract EU investors are: the quality of human resources, the legal system, the level of science and technology, and administrative procedures. This is the basis to come up with solutions to increase FDI attraction from the EU to Vietnam in the next period.