Nghiên cứu sinh Lê Thị Hoài Thu bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 15h00 ngày 19/08/2021, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lê Thị Hoài Thu, chuyên ngành Khoa học quản lý, với đề tài "Các nhân tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng của cá nhân đối với thay đổi tổ chức".
Thứ sáu, ngày 02/07/2021

THÔNG TIN TRUY CẬP BUỔI BẢO VỆ BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN QUA MSTEAMS

Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting

--------------

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng của cá nhân đối với thay đổi tổ chức
Chuyên ngành: Khoa học quản lý    Mã số: 9310110_QL
Nghiên cứu sinh: Lê Thị Hoài Thu
Người hướng dẫn: PGS.TS Bùi Đức Thọ
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Thứ nhất, dựa trên quan điểm tiếp cận của về sự sẵn sàng của cá nhân đối với thay đổi tổ chức của Armenakis(1993) và Holt và cộng sự (2007), luận án đã khẳng định được bốn nhân tố cấu thành nên sự sẵn sàng của cá nhân cho thay đổi tổ chức là ;i) nhận thức về sự phù hợp của thay đổi với tổ chức, ii) nhận thức về sự ủng hộ của lãnh đạo, iii) nhận thức về khả năng thực hiện thay đổi tổ chức của cá nhân và iv) nhận thức về lợi ích phải đánh đổi của cá nhân khi tổ chức thay đổi.
Thứ hai, luận án đã mở rộng thang đo sự sẵn sàng của cá nhân cho thay đổi tổ chức bằng cách phát triển thêm một nhân tố mới phản ánh khía cạnh cảm xúc trong sự sẵn sàng của cá nhân cho thay đổi tổ chức, gọi là nhân tố cảm xúc với thay đổi tổ chức. Thông qua đó nội hàm của  khái niệm về sự sẵn sàng của cá nhân đối với thay đổi tổ chức được hoàn chỉnh và hiểu biết một cách đầy đủ hơn, đồng thời hoàn thiện hơn thang đo đo lường sự sẵn sàng của cá nhân cho thay đổi tổ chức. Từ đó kết luận được, sự sẵn sàng của cá nhân cho thay đổi tổ chức được phản ánh thông qua năm nhân tố thành phần.
Thứ ba, khẳng định được các nhân tố ảnh hưởng tới sự sẵn sàng của cá nhân đối với thay đổi tổ chức gồm đặc điểm tính cách cá nhân và đặc điểm bối cảnh tổ chức. Ngoài ra luận án cũng xác định được mức độ và chiều hướng tác động khác nhau của mỗi nhân tố thuộc 2 nhóm trên đối với từng thành tố của sự sẵn sàng cá nhân cho thay đổi tổ chức. Cụ thể là khẳng định được tác động tích cực của tính ổn định cảm xúc, niềm tin quản lý, không khí giao tiếp trong tổ chức, công bằng trong quy trình và công bằng trong kết quả đánh giá thực hiện công việc với từng khía cạnh trong cả 5 khía cạnh phản ánh sự sẵn sàng của cá nhân đối với thay đổi tổ chức. Xác định được tác động của một trong các đặc điểm của tổ chức khá đặc thù ở Việt Nam, là tỷ lệ sở hữu vốn của nhà nước tại các DNNN, đối với sự sẵn sàng của cá nhân cho thay đổi tổ chức tại chính các doanh nghiệp này. 

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

Dựa trên kết quả nghiên cứu, luận án đã gợi ý cho các nhà quản lý một số đề xuất dẫn dắt thay đổi thành công thông qua tăng cường năng lực nhà quản lý, xây dựng môi trường giao tiếp tích cực và củng cố công bằng trong tổ chức, từ đó gia tăng mức độ sẵn sàng của cá nhân đối với sự thay đổi của tổ chức.
Luận án mới chỉ nghiên sự sẵn sàng đối với thay đổi tổ chức ở góc độ cá nhân, vì vậy hướng nghiên cứu trong tương lai cần tiếp tục thực hiện là: nghiên cứu về sự sẵn sàng đối với thay đổi tổ chức ở các cấp độ khác nhau (như cấp độ nhóm, hay cấp độ tổ chức) cũng như các nhân tố ảnh hưởng tới sự sẵn sàng cho thay đổi tại các cấp độ này.

-------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Research topic: Factors affecting individual readiness for organizational change 
Major: Management Science        Code: 9310110_QL
Postgraduate student: Le Thi Hoai Thu        Postgraduate code: 911.37.08QL
Instructor: Assoc. Prof. Dr. Bui Duc Tho
Training institution: National Economics University

Theoretical contributions 

First, Base on theoretical framework about readiness for change of Armenakis (1993) and comprehensive measurement instrument by Holt et al (2007), research has shown four component factors of individual readiness for organizational change in SOEs in Vietnam. Namely, appropriateness, management support, change efficacy, personal valence.
Second, the author identified and put to the research a new factor, affective component of readiness for change based on qualitative research. This is the mentioned concept in works of different attitudes relative responses on organizational change, however, have not been studied in the field of readiness for change. In addition to putting affective factor into the model, the author at the same time also built a scale based on suggestions in organizational members interviews, and hypothesis testing results showed that this was an important factor reflect readiness for change in Vietnamese SOEs.
Third, study has established the factors affecting the individual readiness for change, including personal traits and organizational context factors. Specifically, research has confirmed the positive effects of emotional stability, trust in management, communication climate, process justice and distribute justice (in job performance appraisal) with each of the five components factors of individual readiness for organizational change. In addition, the study provides an evidence on the impact of the state's ownership rate in SOEs, a very specific organizational feature in Vietnam, on individual readiness for organizational change 

New findings and proposals drawn from the research results of the thesis

The research findings indicate that organizational change context (i.e. trust in management, communication climate, justice in performance appraisal) has positive influence on readiness for change. Based on findings, the thesis proposal some implicative policies of increasing readiness for change, lead to implement change successfully.
The thesis considered the readiness for change from an individual perspective, the future research needs to measured impact of elements to readiness change with organizational or group level