Nghiên cứu sinh Lê Thu Thủy bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 30/11/2021 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lê Thu Thủy, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, với đề tài "Phân tích hiệu ứng thông báo cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam".
Thứ năm, ngày 14/10/2021

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Phân tích hiệu ứng thông báo cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng    Mã số: 9340201_TC
Nghiên cứu sinh: Lê Thu Thủy        Mã NCS: NCS38.070TC
Người hướng dẫn: TS. Lê Thị Hương Lan, PGS.TS. Lê Hoàng Nga
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Thứ nhất, việc nghiên cứu cơ sở lý luận về lý thuyết tín hiệu mở ra rất nhiều hướng nghiên cứu và ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau, nghiên cứu đề cập đến lý thuyết tín hiệu trong thông báo cổ tức tại Việt Nam được coi là một điểm mới trong nghiên cứu lý thuyết tín hiệu. Hơn nữa, việc đưa phương pháp nghiên cứu sự kiện vào để phân tích tín hiệu thông báo cổ tức tại Việt Nam là một điểm mới thứ hai, củng cổ thêm cơ sở lý luận trong nghiên cứu doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam.
Thứ hai, nghiên cứu đã đưa ra lý luận vững chắc về sự tồn tại của hiệu ứng thông báo cổ tức trên thị trường chứng khoán, mối liên hệ giữa hiệu ứng thông báo cổ tức với tính “tin cậy” của thông tin mà doanh nghiệp công bố thông qua thông báo cổ tức. Cơ sở lý luận còn khẳng định dưới góc độ tín hiệu, thông báo cổ tức tạo ra phản ứng thị trường bởi nó hàm chứa thông tin và là thông tin “đáng tin cậy” khi có mối quan hệ nhân quả với lợi nhuận tương lai cũng như các đặc điểm của doanh nghiệp. 

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

Thứ nhất, tồn tại hiệu ứng thông báo của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trước, trong và sau cửa sổ sự kiện. Hai biến thể hiện kích thước tín hiệu là: tỷ suất cổ tức và tỷ lệ thay đổi cổ tức, trong đó biến tỷ suất cổ tức có mối quan hệ ngược chiều với lợi tức bất thường cổ phiếu. Hiệu ứng thông báo giảm cổ tức lớn hơn hiệu ứng thông báo tăng cổ tức.
Thứ hai, với nghiên cứu này đã chỉ ra thông báo cổ tức giảm là một tín hiệu quan trọng có ý nghĩa dự báo lợi nhuận tương lai của doanh nghiệp cả trong ngắn hạn (1 năm) và trong dài hạn (2 năm), dự báo năm hai mạnh hơn năm thứ nhất; Và không có cơ sở kết luận về mối quan hệ giữa thông báo cổ tức tăng với lợi nhuận tương lai của doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam.
Thứ ba, đặc điểm doanh nghiệp như qui mô, tốc độ tăng trưởng doanh thu và tốc độ tăng trưởng tài sản, hệ số đòn bẩy và lợi nhuận quá khứ đều tồn tại mối tương quan với lợi tức bất thường cổ phiếu. Do đó các biến kiểm soát này là một chỉ báo quan trọng trong hoạt động quản trị điều hành của các doanh nghiệp để tạo ra những thông tin tích cực được tích hợp vào giá cổ phiếu.

---------------------------------------
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis topic: Analyzing the effect of dividend announcement in the Vietnam stock market
Specialization: Finance - Banking        Code: 9340201_TC
PhD student: Le Thu Thuy            PhD Student code: NCS38.070TC
Instructors: Dr. Le Thi Huong Lan, Assoc.Prof.Dr. Le Hoang Nga
Training institution: National Economics University

New academic and theoretical contributions

Firstly, the study of the theoretical basis of the signal theory opens up a lot of research directions and applications in different fields. Research on the signal theory in dividend announcements in Vietnam is considered as a new point in signal theory research. Moreover, the introduction of event research method to analyze dividend announcement signals in Vietnam is the second new point, strengthening the theoretical basis in corporate research in the Vietnam market.
Secondly, the study has provided a solid argument for the existence of dividend announcement effect in the stock market, the relationship between dividend announcement effect and the "reliability" of the information that the enterprise has announced through the dividend announcement. The rationale also asserts that from the perspective of signals, the dividend announcement generates a market reaction because it contains “reliable” information and has a causal relationship with future profits as well as business characteristics.

New findings and proposals drawn from the research and survey results of the thesis

Firstly, there exists the announcement effect of companies listed on the Vietnamese stock market before, during and after the event window. Two variables that represent signal size are: dividend yield and dividend change rate, of which the dividend yield variable has a negative relationship with stock abnormal returns. The dividend decrease announcement effect is greater than the dividend increase announcement effect.
Secondly, in this study, it has been shown that a reduced dividend announcement is an important signal that predicts future profits of the business both in the short term (1 year) and in the long term (2 years); the second year forecast is stronger than the first year; and there is no basis to conclude the relationship between increased dividend announcement and future profits of enterprises in the Vietnam market.
Thirdly, firm characteristics such as size, revenue and asset growth rates, leverage, and past returns are all correlated with stock abnormal returns. Therefore, these control variables are an important indicator in corporate governance to create positive information that is integrated into stock prices.