Nghiên cứu sinh Lê Tuấn Đạt bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 10h00 ngày 07/06/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lê Tuấn Đạt, chuyên ngành Quản lý kinh tế (Khoa học quản lý), với đề tài "Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại các đô thị ở Việt Nam - Nghiên cứu trường hợp thành phố Hà Nội".
Thứ hai, ngày 21/03/2022

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại các đô thị ở Việt Nam - Nghiên cứu trường hợp thành phố Hà Nội
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế    Mã số: 9340410
Nghiên cứu sinh: Lê Tuấn Đạt    Mã NCS: NCS36.107QL
Người hướng dẫn: PGS.TS Hoàng Văn Hoan; PGS.TS Phan Kim Chiến
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

So với các công trình nghiên cứu trước đây, luận án đã tiến hành nghiên cứu tổng hợp các yếu tố thuộc ba nhóm yếu tố: Nhà nước; doanh nghiệp; và người dân có tác động như thế nào đến sự phát triển của dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt bằng phương pháp định tính kết hợp định lượng. Mỗi chủ thể đều có trách nhiệm nhất định trong phát triển dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt. Giữa các yếu tố cấu thành dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt tồn tại quan hệ lô-gic chặt chẽ với nhau theo quy trình dịch vụ thống nhất đảm bảo cung cấp đầy đủ quá trình dịch vụ cho hành khách. 
Với việc đặt ra các giả thiết về sự tác động của những yếu tố thuộc ba nhóm: Nhà nước, doanh nghiệp kinh doanh xe buýt và người dân, luận án xác định và đánh giá tầm quan trọng của từng yếu tố đến sự phát triển chung của dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt. Nghiên cứu này này được tiếp cận chủ yếu dưới giác độ của cơ quan quản lý Nhà nước.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

Sau khi nghiên cứu trường hợp hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hà Nội, luận án chỉ ra một số yếu tố có sự tác động đến việc phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại các đô thị, bao gồm: (1)Yếu tố Sự quản lý của Nhà nước, được do lường qua các biến: tính kết nối, đồng bộ và phù hợp của quy hoạch phát triển dịch vụ xe buýt của thành phố, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho người sử dụng xe buýt, các chính sách hỗ trợ phát triển và mở rộng mạng lưới xe buýt cũng như các chính sách trợ giá vé; (2)Năng lực của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xe buýt, đánh giá qua: nhận thức của doanh nghiệp về trách nhiệm xã hội cũng như lợi nhuận, cùng với đó là năng lực kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm cơ sở vật chất sẵn có và chất lượng phương tiện đưa vào khai thác kinh doanh; (3)Nhận thức của người dân, đánh giá qua: nhận thức của người dân về sự thuận tiện cũng như tiết kiệm của phương tiện xe buýt, sự khuyến khích nhận được từ phía chính quyền và truyền thông, nhận thức về các lợi ích về môi trường khi sử dụng xe buýt. Kết hợp với phân tích thực trạng hệ thống VTHKCC bằng xe buýt tại Hà Nội và phân tích định tính ý kiến của mốt số chuyên gia thu được qua phỏng vấn, luận án đã đánh giá được sự tác động của các yếu tố đặt ra ban đầu đến sự phát triển của dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt tại các đô thị ở Việt Nam. Từ kết quả đó, với mục tiêu ban đầu đó là hướng tới sự phát triển dịch vụ xe buýt tại các đô thị của Việt Nam, luận án đề xuất một số giải pháp về phía quản lý Nhà nước trong việc hoạch định các chính sách quản lý, hỗ trợ, tổ chức và kiểm soát dịch vụ xe buýt tại các đô thị của Việt Nam

-----------------------------

CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis topic: Factors affecting the development of public bus transport service in urban areas in Vietnam - A case study of Hanoi city
Major: Economic Management      Code: 9340410
PHD Candidate: Le Tuan Dat        Code: NCS36.107QL
Instructor: Assoc. Prof. Dr. Hoang Van Hoan; Assoc. Prof. Dr. Phan Kim Chien
Institution: National Economics University

Contributions to academy and theory

Compared with previous studies, the thesis has conducted a synthesis study of factors belonging to three groups of factors: State; enterprise; and citizens, examine how they affect the development of public passenger bus services using qualitative and quantitative methods. Each entity has certain responsibilities in developing public transport services by bus. Among the elements constituting the public air transport service by bus, there exists a close logical relationship with each other according to a unified service process to ensure adequate provision of the service process for passengers.
By making assumptions about the impact of factors belonging to three groups: the State, bus businesses and people, the thesis identifies and evaluates the importance of each factor to the development of the city. general public transport service by bus. This study is approached mainly from the perspective of state management agencies.

New findings and implications based on results of the thesis

After studying the case of the bus public transport system in Hanoi, the thesis points out a number of factors that have an impact on the development of public bus transport in the cities. urban areas, including: (1) The State's management factor, which is measured through the following variables: connectivity, synchronization and suitability of the city's bus service development planning, system facilities for bus users, policies to support the development and expansion of bus network as well as fare subsidy policies; (2) The capacity of the bus service business, which is assessed through: the company's awareness of social responsibility as well as profit, along with the business capacity of the enterprise, including the following: material availability and quality of vehicles put into operation; (3) People's perception, assessed through: people's perception of the convenience and savings of bus transport, the encouragement received from the government and the media, awareness of the benefits environmental benefits of using buses.

Combined with the analysis of the current status of the bus public transport system in Hanoi and the qualitative analysis of the opinions of a number of experts obtained through interviews, the thesis has assessed the impact of the initial factors to the development of public passenger bus services in urban areas in Vietnam.
From that result, with the initial goal towards the development of bus services in urban areas of Vietnam, the thesis proposes some solutions on the part of State management in making policies. manage, support, organize and control bus services in urban areas of Vietnam.